Jste zde

Zprávy

autor: 

Obnovená diskuze o potratech zdravotně postižených plodů

Vídeň (KAP) Široká fronta různých iniciativ postižených a křesťanských sdružení požaduje vyškrtnutí eugenických indikací z rakouského potratového zákona. Doposud je umělý potrat postižených plodů beztrestný po celou dobu těhotenství. Franz-Joseph Huainigg, mluvčí jedné frakce svazu postižených, předložil petici, ve které se požaduje změna tohoto zákona. Podle petice se nebezpečí postižení dítěte nesmí nadále používat jako důvod k beztrestnému potratu, protože se ve skutečnosti jedná o diskriminaci lidí s postižením. Nestejné zacházení s dětmi postiženými a nepostiženými je významným signálem pro společnost. Tzv. eugenická indikace v zákoně je vystavené kritice postižených již roky. Podle tohoto paragrafu z roku 1975 je umělý potrat beztrestný v prvních třech měsících těhotenství a dále tehdy, je-li vážné nebezpečí, že dítě bude těžce mentálně či fyzicky postiženo. Tím pádem může být uskutečněn potrat až do devátého měsíce těhotenství. Opakovaně se v předešlých letech dostávalo kritiky této diskriminace postižených ze strany rakouské biskupské konference a rakouské lékařské komory. Také ministr sociálních věcí Herbert Haupt navrhl v roce 2000 tyto eugenické indikace časově omezit. Biskupové poukázali na to, že život člověka, i když je postižený či nemocný, má nekonečnou hodnotu.

Protest proti odpojení přístrojů udržujících život

Londýn (KAP) Smrtelně nemocný muž ve Velké Británii zažaloval tamní lékařskou komoru pro její doporučení postupu při podpoře života u těžce nemocných pacientů. V doporučeních se říká, že pokud se pacientův zdravotní stav tak zhorší, že nebude schopen vyjádřit svou vůli, je na lékařích, zda přístroje udržující jej na živu odpojí či ne.

Leslie Burke trpí degenerativní chorobou mozku a je již několiklet upoután na invalidní vozík. Obává se toho, že jeho choroba způsobí, že bude fyzicky naprosto neschopný jakékoliv komunikace a přitom psychicky zcela na výši, což je při jeho chorobě možné. Odpojení výživy by pro něj znamenalo umírání podvýživou a dehydratací při plném vědomí po dobu několika dní. Příslušný soudce označil případ za vysoce společensky důležitý. Burke označil směrnice britské lékařské rady z roku 2000 za nelidské.

Nizozemští katolíci jsou s církví vcelku spokojeni

Utrecht (KAP) Katolíci v Nizozemí jsou podle nejnovější ankety většinou se svou cír­kví spokojeni. Přibližně polovina dotázaných je spokojena, kolem 40 % je neutrálních. Dotázaní byli katolíci, kteří minimálně jednu v měsíci navštěvují bohoslužbu. Sotva každý osmý se vyjádřil, že je s církví velmi nebo dosti nespokojen. Okolo dvou třetin katolíků po­žaduje, aby se Jan Pavel II. nevměšoval do vnitřních záležitostí nizozemské církve. Třetina pak chce od biskupů, aby se více vyjadřovali ke společenským otázkám. Okolo dvou třetin dotázaných jsou hrdí na svou příslušnost ke katolické církvi. Předseda nizozemské biskupské konference, kardinál Adrianus Simonis, očekává od mladé generace v příštích letech „zázrak“ v církvi. Současná církev je rozptýlená, složená z mnoha hnutí a sil a není jasné, kam bude v příštích letech směřovat.

Diskuze nad karmelem v Nižném Novgorodu

Moskva (KAP) V Rusku se rozhořela další diskuze nad aktivitami katolické církve: Staro­sta Nižného Novgorodu, Vadim Bulavinov, odmítl povolit výstavbu karmelitánského kláštera ve městě. Své rozhodnutí vysvětlil čistě stavebně-technickými argumenty. Část města, ve které měl být karmel zbudován, je plánována jako čistě residenční část. Katolický klášter však není obyčejný obytný dům, a proto nemůže být ve čtvrti zřízen. Pravoslavný biskup Nižného Novgorodu, Georgij Danilov, plá­no­vanou výstavbu karmelu kritizoval, protože ve městě podle jeho názoru nemá katolická cír­kev žádnou tradici.

Potrat je útiskem ženy

Linec (KAP) Pravý důvod pro potrat je často aktivní či pasivní nátlak partnera potažmo rodiny. Vyjádřila se tak křesťanská organizace Mládež pro život při příležitosti Mezinárodního dne žen. „Při potratu se často jedná o právo muže, které mu umožňuje, aby se vyhnul své společenské zodpovědnosti a zcela ignoroval problémy ženy. Cítíme, že je naše povinnost na tuto skutečnost poukázat.“ „Žena nesmí být kopacím míčem mužské společnosti, ve které je pošlapávána její jedinečná schopnost přivést na svět dítě.“ řekla Margret M. Parzmairová, mluvčí organizace. „Každá žena má právo být informována o dění při potratu a možných fyzických i psychických následcích.“

200 000 Rakušanek žije v bídě

Vídeň (KAP) Okolo 200 000 žen nyní žije v Rakousku v akutní bídě a skoro třikrát tolik je bídou ohroženo. Ženy postihuje bída častěji než muže: na 4,9 % chudých žen připadá pouze 2,9 % mužů ve stejné nouzi. Na situaci se zčásti podílí ze zákona rozdělované sociální dávky, které neberou do úvahy vyšší nároky kladené na ženy vzhledem k péči o rodinu. Ohroženy jsou především penzistky, ženy-přistěhovalci a osamělé ženy pečující o děti. Každá šestá z nich nedostává ani podporu naděti ani výživné od otce dítěte. 16 % žen nad 60 let nemá ani vlastní ani vdovskou penzi. Vlastní penze se nejčastěji pohybuje okolo 683 Euro měsíčně (asi 22 000 Kč, ovšem při podstatně vyšších nákladech na živobytí než v Česku).

Luterští biskupové: svatodušní svátky ekumenicky

Hamburg (KAP) Biskupská konference Spojené evangelicko-luterské církve Německa (VELKD) posílila svůj požadavek na slavení svatodušního pondělí jako svátku jednoty křesťanů. Biskupové povzbudili církevní obce, aby tuto tradici budovaly zvláště tam, kde se již o svatodušním pondělí ekumenické bohoslužby slaví. Přijetí návrhu by bylo dobrým znamením především pro konfesně smíšená manželství s rodiny. Návrh zdůrazňoval, že by se nejednalo o společné slavení eucharistie. Velkým zklamáním však byla zamítavá odpověď římskokatolické německé biskupské konference.

Eichstättštíkatolíci za ekumenické svatodušní pondělí

Eichstätt (epd) Diecézní rada katolíků v biskupství Eichstätt se vyslovila pro to, aby se svatodušní pondělí slavilo jako svátek jednoty církve. Tak se nejvyšší laické grémium diecéze postavilo proti katolickým biskupům. Návrh ekumenického svatodušního pondělí vyšel z centrálního výboru německých katolíků, ovšem byl teprve před nedávnem zamítnut katolickými biskupy. Evangelický zemský biskup Johannes Friedrich vytkl katolickým biskupům, že promarnili další ekumenický sig­nál. Evangelická strana bude na návrhu trvat.

Mozambik: Církev protestuje proti obchodu s orgány

Maputo (KAP) Katolická církev v africké republice Mosambik protestuje proti kvetoucímu obchodu s lidskými orgány v provincii Nampula. Zprávy řeholních sester o mezinárodní kriminální síti, kterou neodstraší ani vraždy dětí, odpovídá pravdě, řekl nampulský arcibiskup Tome Makhweliha.Církev se nenechá umlčet. Arcibiskup reagoval na článek v místním tisku, který zprávu dvou řeholnic zpochybnil. Obě řeholnice brojí proti existenci této sítě již několik měsíců. Státní vyšetřovací komise doposud nenašla žádné důkazy.

Anglikánský primas nemá námitky proti ženám biskupům

Londýn (KAP) Anglikánský primas, arcibiskup Rowan Williams z Canterbury, nemá žádné teologické námitky proti svěcení žen na biskupy. Proto je zvláštní, že je anglikánská církev neumožňuje. Důvodem je nutný kompromis mezi liberálním a konzervativním křídlem anglikánské církve. Za jakých podmínek by svěcení žen na biskupy bylo možné, na to není podle primase jednoduchá odpověď. V interview ke svému jednoletému působení v úřadu se primas vyjádřiltaké k rozruchu okolo biskupského svěcení homosexuálního kněze Jeffreyho Johna, který ovšem na své svěcení rezignoval. Williams mu sám doporučil, aby úřad odmítl. Pro něho samého prý bylo nejbolestnější, že poznal, jak jako nositel úřadu musí zastávat učení církve proti vlastním názorům. Zmínil se také o důsledcích diskuze o homosexualitě na vztahy anglikánské církvi ke katolické církvi. Papež se naděje na jednotu nevzdává; vyvstaly sice nové otázky, ale dveře nejsou v žádném případě uzavřeny.