Jste zde

Liturgie v době reformace

Martin Luther

Pro reformátory nebyly liturgické otázky prvořadé. Luther se postupně pokoušel obnovit tehdejší strukturu mše, již doporučoval slavit každou neděli a velké svátky:

Na prvním místě prosazujeme, nikoli - nemáme a nikdy jsme neměli na mysli - úplně zrušit celý formální kult Boha, ale očistit ten, který užíváme a který byl pokažen nejodpornějšími přídavky, a ukázat zbožné užití. Protože nelze popřít, že mše a přijímání chleba a vína jsou ritem, který ustanovil Bůh skrze Krista a který slavil nejprve sám Kristus a potom apoštolové, a to co nejjednodušeji a nejzbožněji a bez jakýchkoli přídavků. Avšak v průběhu času k němu bylo přidáno tolik lidských vynálezů, že ze mše a z přijímání do našeho věku nepřešlo nic jiného než název." (Řád mše a přijímání pro církev ve Wittenbergu, 1523)

Prvá úprava byla ještě v latině, další pak v němčině. Díváme-li se na úpravy dnešní optikou, oceňujeme je jako velmi zdařilé s výjimkou razantního okleštění eucha­ristické modlitby.

Lutherova Formula Missae 1523

Lutherova Deutsche Messe 1526

Introit

Německá píseň nebo německý žalm

Kyrie

Kyrie

Gloria (možno vynechat)

-

Kolekta

Kolekta

Epištola

Epištola

Graduale, Sekvence (jen Vánoce a Letnice)

Německá píseň

Evangelium

Evangelium

Krédo (nicejské)

Německá píseň vyznání víry

Kázání (je možné také před Introitem)

Kázání

Příprava chleba a vína

-

Parafráze Otčenáše s napomenutím k večeři Páně

Preface (pouze úvodní část)

-

Slova ustanovení (zařazená do preface)
Sanktus a Benediktus s pozdvihováním

Slova ustanovení a rozdílení
Slova nad chlebem s pozdvihováním, přitom německé Sanktus nebo píseň k večeři Páně

Slova nad kalichem s pozdvihováním, přitom německé Agnus nebo píseň k večeři Páně

Otčenáš

viz výše

Pozdravení pokoje

-

Modlitba „Domine Jesu Kriste, fili Dei vivi"

-

Rozdílení se slovem darováním, přitom Agnus Dei a případně píseň k přijímání

viz výše

Modlitba „Quod ore súmpsimus", „Corpus tuum, Dómine"

Modlitba díků

Benedicamus

-

Požehnání (Nu 6)

Požehnání (Nu 6)

Jan Kalvín

Středověká liturgie reagovala na scholastickou eucharistickou teologii a zejména na dobovou eucharistickou zbožnost neustálým množením privátních kněžských modliteb, při kterých kněz (jako často jediný přijímající) neustále připomínal svou hříšnost a nehodnost přijmout eucharistické způsoby. Prvky pokání, které se v prvním tisíciletí v rámci eucharistické slavnosti vůbec nevyskytovaly, nyní prostupovaly celou mši a tvořily její nezanedbatelnou část. Kalvínovi tyto důrazy na hříšnost rezonovaly. Navíc mu chyběl Lutherův liturgický talent. Protože chtěl zdůraznit obecné kněžství, převedl privátní modlitby kněze do plurálu:

Učiňme vyznání Bohu, našemu Pánu, ať každý se mnou přizná své hříchy a ne­pravosti.

Všemohoucí, věčný Bože a náš Otče, vyznáváme a přiznáváme před tebou, že jsme byli počati v nepravosti a po celý náš život jsme plni hříchů a přestoupení. Nevěříme zcela tvému Slovu a nedodržujeme tvá svatá přikázání. Upamatuj se na svou dobrotu, prosíme tě, a pro své Jméno k nám buď milostiv a odpusť nám naše přestoupení, kterých je bohužel mnoho. (O večeři Páně neboli mši a o kázáních, Štrasburk 1539)

Kalvín tak přejal pozdně středověkou fixaci večeře Páně na pokání, která mnohde trvá dodnes. Zužuje význam eucharistie, zapříčiňuje ponurý ráz slavnosti a vytváří psychologické bariéry slavit každou neděli.

Jako základ pro strukturu bohoslužby Kalvín zvolil paraliturgické tvary ritu přijímání a liturgie s kázáním. Jejich výhodou bylo, že na ně byli lidé zvyklí a zej­ména že se odehrávaly v mateřštině. Velkou nevýhodou však je, že se jedná o tvary umělé, nerespektující předchozí vývoj, vytvořené v době zastření podstaty liturgie.

Ritus přijímání (12./13. stol. - mimo mši)

Řeč k přijímání (založená na vyznání víry)

Společné vyznání víry

Otče náš

Absoluce (Misereatur, Indulgentiam; příležitostně pokání)

Úvod k přijímání - volný text, teprve od konce 16. stol. „Hle, Beránek boží", „Pane nejsem hoden" (třikrát)

Přijímání vkleče do úst s formulí (Corpus Domini nostri Jesu Christi...) při které si sám kněz odpovídá Amen.

Přijímání ablučního vína ve stoje

Soukromé díkůčinění

Středověká liturgie s kázáním

Úvodní slovo (téma; obvykle nějaké slovo z Písma)

Modlitba (Zdrávas Maria a/nebo Otče náš, Veni Sancte Spiritus)

Píseň ke kázání

Pozdrav z kazatelny (exordium)

Čtení z evangelia (v lidové řeči, když byl předtím tento text čten jako součást liturgie latinsky)

Kázání

Píseň po kázání

Ohlášky

Společná modlitba (zakončená Otče náš a Zdrávas Maria)

Katechetické části (někdy na místě kázání s krátkým vysvětlením)

Otče náš a Zdrávas Maria

Vyznání víry

Desatero

Vyznání vin s absolucí (Misereatur, Indulgentiam; někdy s pokáním - určitý počet Otče náš a Zdrávas Maria)

Modlitba za zemřelé (delší úvodní modlitba, často s vyjmenováním jmen, společný Otče náš a Zdrávas Maria)

Štrasburk 1526 /1537 - německy

Ženeva 1542 - francouzsky

namísto Confiteor: Vyznání hříchů obce, Biblický verš útěchy, (a absoluce 1537)

Verš Adiutorium, Vyznání hříchů obce

namísto Introitu:
Žalm/píseň, příležitostně Kyrie, Gloria
Pozdrav (bez odpovědi), Modlitba
Žalm

Žalm
-
Modlitba

Epištola
Evangelium
(lectio continua)
Kázání (s napomenutím k večeři Páně 1537)

Krédo zpívané / Píseň

-
-

Kázání (celé nebo částečně k večeři Páně)
(Desatero, zpívané, asi od 1549)
Krédo viz níže

Modlitební napomenutí
(výzva k sebevydanosti)
nekoná se 1537
Pozdrav (bez odpovědi)
Společná modlitba
s modlitbou večeře Páně
viz výše Krédo
Otčenáš
napomenutí (rozvinuto 1537)
Slova ustanovení (liturgický text)

Modlitební napomenutí

Společná modlitba s parafrází Otčenáše

Modlitba večeře Páně
Krédo
viz výše parafráze Otčenáše
Slova ustanovení (1 K)
Odmítnutí nehodných
Napomenutí k večeři Páně

Pozvání
Rozdílení se slovem darování
Píseň k večeři Páně / žalm

Rozdílení, přitom zpěv nebo čtení žalmu

Pozdrav (bez odpovědi)
Modlitba díků
Požehnání (Nu 6)
Propuštění

Modlitba díků

(Zpěv Simeonův, asi od 1549)
Požehnání (Nu 6)

Římský katolicismus

Potridentskou liturgii, která zůstala neměnná 400 let až do reforem II. vat. koncilu, lze charakterizovat např:

- Unifikací ritů - zatímco do Tridentu se za Západě vyskytovalo více ritů, po koncilu zůstal prakticky jen římský.

- Zredukováním bohoslužby - např. množství až 12 po sobě následujících orací bylo sníženo na max. tři.

- Přísným rubricismem - každý pohyb, každé gesto, každé slovo kněze je přesně popsáno a odchylky nejsou pod hrozbou „neplatnosti" přípustné.

- Postupným vydáváním (díky knihtisku) pečlivě připravených liturgických knih.

- Zbouráním letnerů.

Komentáře

Leckdy velmi podrobná analýza reformačních snah saské či porýnské provenience zaujme, překvapí lapidární a souhrné posouzení velmi členitého procesu obnovy bohoslužby vzešlém z Tridentského koncilu.