Jste zde

Co namísto překřtívání?

Bohužel se stále vyskytují případy, kdy např. někdo formálně v dětství pokřtěný žádá v dospělosti nový křest a příslušné staršovstvo, kazatel (pastor, farář) kteří reprezentují sbor, mu vyhoví. Tato praxe je nejen ekumenicky nepřijatelná, ale svědčí o nedostatečně reflektované teologii křtu. Jistěže víra žadatele o křest (v případě dítěte jeho rodičů) a sboru, kam je křtěn, je důležitá, ale daleko zásadnější je to, co koná Bůh. Když to nerespektujeme, devalvujeme křest na čistě lidské konání.

Kazatelé, kteří překřtívají, to obhajují tím, že respektují svědomí žadatelů, a křtí podruhé (či poněkolikáté…) z „pastoračních důvodů“. Domnívám se, že naopak ve své pastýřské roli selhávají. Měli by umět vysvětlit, že je mnoho způsobů, jak se k dříve přijatému křtu přihlásit, jak svou víru veřejně vyznat, jak navenek vyjádřit své přijetí Krista.

Křesťan svůj křest obnovuje slavením večeře Páně (zpravidla každou neděli) a jednou za rok, slavnostně, obvykle o velikonoční vigilii. Tak to předpokládají dokumenty ekumenické konvergence. Např. Leuenbergská konkordie protestantských církví v Evropě, kterou z českých církví podepsala Českobratrská církev evangelické, Československá církev husitská, Církev bratrská a Slezská evangelická církev a.v.: „Je třeba důkladněji vykládat význam křtu a napomáhat rozvoji křestního vědomí a upamatování na křest (např. při slavnosti velikonoční vigilie).“ (Leuenbergské dokumenty – Křest v učení a praxi odst. IV./3). Signatářské církve nechápou dokument jako deklaraci, ale jako svůj úkol.

Cílem příspěvku není kárat pokleslou praxi překřtívání, ale ukázat, jak taková obnova křtu může vypadat. Book of Common Worship (BCW) Americké presbyteriánské církve nabízí několik možností, jak vykonat obnovu křestních závazků těch, kteří ač pokřtěni, žili mimo církev. Na prvním místě je uveden pořad, kdy obnova křtu dříve pokřtěných je spojena se křtem nových křesťanů. Pořad je včleněn do nedělního shromáždění, klíčové části se odehrávají na místě, kde se křtí (u baptisteria). Obsahují:

Představení kandidátů

Vyznání víry

Dobrořečení Hospodinu nad vodou (velkou eulogii)

Křest

Vkládání rukou na nově pokřtěné (s případným mazáním olejem)

Modlitba nad těmi, kteří obnovují křestní závazky

Vkládání rukou na ty, kteří obnovili křest (s případným mazáním olejem)

Přivítání sborem

Pozdravení pokoje

Druhý pořad je určen pro ty, kteří byli pokřtěni jako děti, nežili v církvi a nyní veřejně vyznávají svou víru. Po biblickém úvodu následuje formou otázek odřeknutí se zla, vyznání víry, vyjádření odhodlání žít jako křesťan v tomto sboru, modlitba nad těmi, kdo svou víru obnovují (malá eulogie), vkládání rukou (s případným mazáním olejem), přivítání sborem, pozdrav pokoje.

Další pořad je určen pro ty, kteří přichází z jiné církve, obnovují svou víru a vyjadřují ochotu se podílet na životě daného sboru. Poslední pořad je obdobný, ale je zakomponován do nedělního shromáždění.

Pořad pro formálně pokřtěné může podle BCW vypadat např. takto:
Po kázání, následuje hymnus, žalm, spirituál nebo jiná vhodná hudba. Obnova křtu se se slaví v blízkosti baptistéria nebo v bazénu, který je naplněn vodou.

Starší, zastupující shromáždění, představí kandidáty:
Představuji N. a N.,

kteří chtějí potvrdit křest, do kterého byli dříve pokřtěni.
Touží veřejně vyznat svou víru a převzít větší zodpovědnost

za život církve a boží poslání ve světě.
Služebník říká:
Radujeme se, že nyní chcete vyznat svou víru
A sdílet s námi v naš
i společnou službu.
Při křtu jste byli spojeni s Kristem,

a stali se členy jeho církve.
V komunitě
božího lidu,
jste se dozvěděli o božím plánu s vámi s každým stvořením.
Jste syceni slovem našeho Pána,
a povoláni svědčit o evangeliu Ježíše Krista.
Slyšte tato slova Písma svatého:

Je čten některý z úseků bible: Ef 2, 19-22; Ef 2,10, 1 P 2,9; Mt 5, 14-16

Když se veřejně přihlašujete ke svéře,
odmítněte, prosím, hřích,
vyznejte svou víru v Krista Ježíše,
a vyznejte víru církve,
víru, v níž jste byli pokřtěni.

Služebník se ptá:

S důvěrou v boží milosrdenství,
se odvracíte od cest hříchu
a vzdáváte se zla a čím ve světě působí?
Ano.

Obracíte se k Ježíši Kristu
a přijímáte ho jako svého Pána a Spasitele
a věříte v jeho milost a lásku?

Ano.
Budete Kristovým věrným učedníkem,
budete poslouchat jeho Slovo a ukazovat jeho lásku?
Budu, s boží pomocí.

Služebník pokračuje: S celou církví nyní vyznejme svou víru:

Následuje Apostolikum buď formou 3 otázek, nebo jako souvislé vyznání.

Veřejně jste podali svědectví o své víře.
Chcete se jako věrní členové tohoto shromáždění,
prostřednictvím svých modliteb, darů,
svého studia a služby,

podílet na jeho slavení a poslání
a tak naplňovat své povolání být učedníkem Ježíše Krista?
Chci, s boží pomocí.

Služebník se modlí nad těmi, kteří obnovují křest:

Modleme se.
Milostivý B
ože, skrze vodu a Ducha
jsi nás přijal jako své vlastnictví.
Očistil jsi nás od hříchu a dal nám nový život.
U
činil sis z nás členy svého těla, církve,
která nás volá, abychom byli tvými služebníky ve světě.
Obnov v N. a N. smlouvu, kterou j
si s nimi uzavřel -
jejich křest.
Pokračuj v dobré
m díle, které jsi v nich započal.
Vyšli je v síle svého Ducha
aby tě milovali a sloužili ti s radostí
a usilovali o spravedlnost a mír na celé zemi.
Ve jménu Ježíše Krista, Pána našeho.

Amen.

Vkládání rukou

Kandidáti klečí.
Služebník pokládá obě ruce na hlavu každého z kandidátů. Zároveň pronáší jednu z následujících modliteb. Může rovněž učinit znamení kříže na čele kandidáta. K tomu může použít olej.

Pane, podpírej svého služebníka N. svým svatým Duchem.
Ať v něm rostou dary tvé milosti:
dar moudrosti a porozumění,
dar rady a síly,
dar poznání a bázně boží,
dar radosti z tvé přítomnosti.
Nyní i navěky věků.

Kandidát odpoví:
Amen.

Po vkládání rukou se služebník modlí:

Bože, střez tyto služebníky
svou ochrannou rukou,
Ať je s nimi navždy tvůj svatý Duch

ať je vede, aby tě poznávali a poslouchali tvé slovo
aby ti mohli sloužit v tomto životě,

a setkali se s tebou na věčnosti.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
Am
en.

Přivítání

Zástupce shromáždění:

N. a N., veřejně vyznali svou víru
vyjádřili svou vůli, aby pokračovala smlova,

kterou s nimi učinil Bůh ve křtu.
Přivítejme je, když se s námi spojují
ve slavení a misii církve.
Shromáždění:
S radostí a vděčností vás vítáme
při sdíle Kristovy služby,
protože mu všichni patříme.

Služebník vyzve: Pokoj Páně ať zůstává vžycky s vámi.

Shromáždění odpoví: I s tebou

A všichni si vymění znamení pokoje.

Komentáře

Nejsem sice teolog, ale když je mimino pokřtěno na přání babičky, bez výchovy, má takový křest význam?
Něco jiného je ponoření v dospělosti a z vlastní vůle. Pokud někdo po tom touží,
asi bych mu nebránil. Ale určitě jsem proti zpochybňování křtu jen proto, že byl u jiné církve.