Jste zde

Malá ekumenická orientační nápověda

Pracovní společenství křesťanských církví (ACK) v Kolíně nad Rýnem (1999)

V našem městě a jeho okolí docházelo v minulých letech k setkáním mezi církvemi, společným rozhovorům a společně organizovaným pořadům a akcím, které už z velké části patří k samozřejmostem ekumenického spolužití. Tato orientační nápověda chce napomoci k poctivému a konstruktivnímu zacházení jedněch s druhými a poukázat na palčivá místa.

Tuto orientační nápovědu adresujeme obcím všech vyznání a jejich hlavním i dobrovolným spolupracovníkům. Rádi bychom vás znovu upozornili na důležitost ekumenické spolupráce a povzbudili vás, abyste v ekumenických snahách nepolevovali. Obecně platí, že neznalost ekumenických sousedů a bezmyšlenkovitost mohou vést k napětí a sporům, či dokonce k vzájemným urážkám. Abychom tomu zabránili, formulovali jsme následující náměty a otázky. Poněvadž se podmínky pro ekumenu (i v našem městě) značně různí, nebudou některé body odpovídat každé situaci. Jde nám vcelku o to, abychom v našem městě přispěli k posilování společného svědectví jedinému evangeliu.

Podněty a otázky k pozitivní změně spolužití různých církví

I. Vnímejte své ekumenické sousedy:

- Kteří ekumeničtí partneři existují v našem sousedství?

- Jak dobře známe tyto církve resp. církevní společenství?

- Jaké osobní kontakty se spolupracovníky těchto církví a obcí existují?

- Jaké společné úkoly a témata existují resp. jsou již vnímány?

II. Vytvářejte možnosti pro setkání a spolupráci a využívejte jich:

- Které bohoslužby lze slavit společně?

- Které možnosti dalších společných akcí existují? Např.

rozhovory nad biblí

dětské biblické dny

ekumenické školní bohoslužby

misionářské akce

sociální a charitativní aktivity a angažmá

setkání mládeže

společné svátky/pamětní dny

III. Plánujte akce s ekumenickými partnery a uskutečňujte je společně:

- Mají to být bilaterální akce (evang. - katol.), nebo se jich mohou účastnit i jiní ekumeničtí partneři?

- Koho je třeba včas informovat a zapojit do příprav?

- Věnuje se pozornost teologickým a pastoračním mezím ekumenické spolupráce (např. rozdílnému chápání eucharistie nebo i křtu)?

IV. Usilujte o ekumenické ohledy a ekumenické vědomí ve vlastní obci:

- Jak informujeme své sousedy o vlastních aktivitách?

- Jaké jsou možnosti otevřít ekumenicky i vlastní akce?  

- Jak odoláváme pokušení profilovat se na účet jiné konfese?

- Kolik práce a úsilí investujeme, abychom při obhajobě vlastních zájmů respektovali citlivá místa ekumenických partnerů?

- Jak se vyjadřujeme o ekumenických partnerech ve svých zveřejňovaných textech?

V. Pěstujte a zvyšujte citlivost ve vztazích mezi církvemi:

Usilujeme v konfliktních situacích o vzájemný rozhovor dříve, než je vzbuzena pozornost veřejnosti (v mediích, v tisku)?

- Dokážeme upustit od přetahování aktivních členů z jiných církví?

- Usilujeme v případě přestupu včas o vyjasňující rozhovory?

VI. Usilujte o opatření zvyšující důvěru k hodnostářům jiných církví:

- Které ekumenické partnery je třeba zvát při uvádění do úřadu/ordinacích?

- Která ekumenická farní shromáždění a neformální setkání se konají?

- Jak by se dalo provádění církevní ceremonií v konfesně smíšených manželstvích partnersky lépe přizpůsobovat?

- Jak můžeme pomoci při hledání příslušného faráře, např. při pohřbech?

- Jak můžeme přispět ke vzájemné výměně informací?

- Jak lze lépe využívat existujících ekumenických grémií (např. ACK) pro spolupráci v konkrétním místě?

VII. Vytvářejte velkoryse možnosti i pro poskytování širší pomoci:

- Do jaké míry jsme ochotni si vzájemně dávat k dispozici prostory?

- Jak se solidarizujeme při veřejných útocích na naše ekumenické sousedy?

- Do jaké míry jsme ochotni praktikovat ekumenické sdílení tím, že podporujeme sousední obce nebo i komunální iniciativy při jejich projektech např.

prosebnou modlitbou
spoluprací
finanční účastí
zapůjčením technických prostředků

Tento dokument má být podnětem k přemýšlení a diskusi. Doufáme, že se nám dostane reakce ve formě potvrzení, kritiky a doplnění této malé ekumenické orientační nápovědy.

Pracovní kruh ACK-Kolín n.R.: Bernd Densky, Konstantin Miron, Andrea Schlüterová, Gerold Vorländer