Jste zde

Vzpomínka na ekumenického teologa

Letos v létě, v neděli 1. srpna, zemřel ve věku 68 let vynikající znalec biblické teologie prof. dr. Wolfgang Trilling, člen Oratoria sv. Filipa Neri v Lipsku. Některá jeho díla či alespoň jejich části kolovala u nás už od 70.  let v samizdatových překladech. On sám znal z vlastní zkušenosti situaci v naší zemi a měl tu i řadu přátel.

Narodil se 16. dubna 1925 v Saské Kamenici. Teologii studoval v poválečných letech v Paderbornu a v Mnichově. Přes možnost zůstat na Západě vstoupil r. 1949 do lipského Oratoria a zde r. 1952 přijal kněžské svěcení.  Po několika kaplanských letech pokračoval ve studiích a zakončil v Mnichově dodnes vysoce ceněnou disertační prací Das wahre Israel (Pravý Izrael, 1959).

V letech 1959-61 působil v Erfurtu jako docent Starého zákona, později tu přednášel novozákonní exegezi. Teologickou práci však vždy spojoval s pastorační službou. Rád proto v letech 1961-66 pracoval v obci studentů a později i katolických akademiků. Přátelské vztahy, které přitom navázal, trvaly až do jeho smrti.

Osobně i teologicky vypjatým obdobím pro něho byla biskupská synoda v Míšni, započatá r. 1966. S plným nasazením se podílel na její přípravě i průběhu. Nejdůležitější dokumenty tohoto shromáždění nesou pečeť jeho smýšlení, rehabilitujícího m.j. i úlohu laika ve společenství církve a prosazujícího důsledný ekumenismus.

Důležitým mezníkem v Trillingově životě byl rok 1971. Tehdy mu byla nabídnuta "ekumenická docentura" na evangelickém teologickém semináři v Lipsku. Přijal ji s vděčností a přednášel tu pak celých 15 let. Německá většinová evangelická církev s mnoha vlastními odborníky tu udělala nejen vzácné vstřícné - vskutku ekumenické - gesto, ale ocenila i vynikající úroveň katolického biblisty. Byl to čin, který svou příkladností hovoří i k dnešní situaci na teologických učilištích a ovšem vyzývá k následování.  Trillingovy odborné exegetické a eklesiologické studie byly vysoce ceněny v jeho vlasti i v zahraničí. University v Münsteru a ve Štýrském Hradci mu udělily čestné doktoráty teologie. Srozumitelnost jeho prací je navíc zpřístupnila širokému okruhu čtenářů, kteří v nich nalézali odpověď na nejednu kritickou otázku. Z velkých edičních projektů mu zvláště záleželo na komentované řadě knih Nového zákona (Geistliche Schriftlesung, Duchovní četba Písma), přeložené, jako ostatně většina jeho knih, do hlavních světových jazyků. Úplnou bibliografii jeho díla obsahuje sborník Christus bezeugen, který k Trillingovým 65. narozeninám vydalo nakladatelství Benno v Lipsku 1989. U nás Vyšehrad právě vydává jeho nejpřekládanější dílo Hledání historického Ježíše a v příštím roce autorovu poslední knihu Rozhovor s apoštolem Pavlem.