Jste zde

Vánoce ve východní liturgii

S vědomím, že psané slovo nemůže být plnohodnotnou náhradou živé liturgie, chceme přece zpřístupnit některé části vánoční liturgie našim čtenářům.

Neděle svatých praotců (2. před narozením Páně) je nesena výzvou:

Pojďte, věřící, abychom v žalmech oslavili sbor praotců: praotce Adama, patriarchy a proroky, kteří očekávali Krista, život a vzkříšení lidského pokolení.- A tropar této neděle vyznává ospravedlnění vírou: Věrou praotce jsi, Kriste, ospravedlnil, a skrze ně zasnoubil jsi sobě církev z pohanů.  Neděle před narozením Páně ohlašuje: Slyšte, hory i pahorky a též okolní krajiny judské, že přichází Kristus, aby pln lásky spasil člověka, jehož stvořil. - Připrav se, Betléme, otevři se všem, ráji! Kristus se narodí, aby v člověku obnovil podobu Boží.

Stichira Narození Pána Ježíše Krista je opět výzvou: Pojďte, radovat se budeme v Pánu, hlásat uskutečněné tajemství: přehrada, zamezující přístup k nebi, byla zbořena, ohnivý meč se vzdaluje a cherubín odstupuje od stromu života, já pak stávám se účastníkem blaženosti ráje, z něhož jsem byl pro neposlušnost vyhnán. Neboť ten, který je nezměnitelným obrazem Otce a projevem jeho věčnosti, Syn Boží, přijímá podobu služebníka a vtěluje se z neposkvrněné Matky. Nedoznal změny, zůstal tím, kým byl, Bohem pravým, a z lásky k lidem se stal tím, kým nebyl, člověkem. K němu volejme:

Pane, narozený z Panny, smiluj se nad námi!

Smysl Vánoc je shrnut takto: Dnes se stal veliký a přeslavný zázrak. Panna rodí Syna bez porušení. Slovo se vtěluje a od Otce se neodlučuje. A jinde: Do Betléma shromáždili se pastýřové, vyznávajíce pravého pastýře... - Dnes naplněno je vše radostí, Kristus narodil se z Panny. - Svatý jsi, Pane, jenž jsi pozvedl naději naši!