Jste zde

Přímluvy

Biblická výzva: „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc…“ (1 Tm 2, 1-3) našla ohlas jižv ranných křesťanských liturgiích. V I. Apologii Justina Mučedníka (datované kolem poloviny 2. stol.) čteme v oddílu 67 popis nedělní liturgie:  A v den nazývaný dnem Slunce přicházíme na jedno místo, z města i z venkova, a čte se z pamětí apoštolů a z písma proroků, dokud to čas dovoluje. Když předčitatel skončí, představený promlouvá a nabádá k napodobování těchto dobrých příkladů. Potom všichni povstaneme a modlíme se; pak, když skončí modlitby, přináší se, jak bylo řečeno, chléb a víno a voda; a hlava obce pronáší stejným způsobem modlitby a díky a lid vyjadřuje svůj souhlas slovem „Amen!“ Potom se rozdává a dělí každý z posvěcených pokrmů a prostřednictvím diakonů se doručí i těm, kteří nejsou přítomni. Zámožní a ochotní lidé sami od sebe dávají to, co chtějí; a shromážděné dary se předají představenému, který z nich přispívá sirotkům, vdovám, potřebným z důvodu nemoci i jiným, zatčeným a přišedším cizincům: pomáhá zkrátka každému, kdo strádá.

Přímluvy jsou od ranných dob liturgickou formou, kterou shromáždění odpovídá na slyšené boží slovo. Vyjadřuje tak sounáležitost a solidaritu s celou církví a celým světem. Právě v přímluvách se nejzřetelněji realizuje obecné kněžství všech pokřtěných.

V liturgiích Východu je zpravidla zařazeno několik ektenií (přímluvných modliteb) pronášených jáhnem. Tzv. Velká ektenie otevírá liturgii sv. Jana Zlatoústého:

Jáhen: V pokoji prosme Pána: Sbor: Pane, smiluj se.

J: Prosme Pána za pokoj shůry a za spásu našich duší. Sbor: Pane, smiluj se.

J: Prosme Pána za mír celého světa, za blaho a rozkvět svatých církví Božích a za sjednocení všech. Sbor: Pane, smiluj se.

J: Prosme Pána za tento svatý dům a za všechny, kdo do něho přicházejí s vírou, zbožností a bázní Boží. Sbor: Pane, smiluj se.

J: Prosme Pána (za našeho svatého Otce N,) za našeho (arci)biskupa N, (za našeho otce opata N),  za ctihodné kněžstvo, za ty kdo v Kristu slouží jako jáhni, za všechno duchovenstvo a všechen lid. Sbor: Pane, smiluj se.

J: Prosme Pána za náš národ a naši zem, za všechny, kdo nám vládnou a nás brání. Sbor: Pane, smiluj se.

J: Prosme Pána (za tento svatý klášter,) za toto město (za tuto obec) a za všechna města a všechny země a za ty, kdo v nichs vírou žijí. Sbor: Pane, smiluj se.

J: Prosme Pána za příznivé počasí, hojnouúrodu a pokojné časy. Sbor: Pane, smiluj se.

J: Prosme Pána za ty, kdo plují po moři nebojsou na cestách, za nemocné a trpící, za všechny zbavené svobody a za jejich záchranu. Sbor: Pane, smiluj se.

J: Prosme Pána za vysvobození od všeho zármutku, hněvu, nebezpečí a nouze.

Sbor: Pane, smiluj se.

J: Zastaň se nás a spas nás, smiluj se nadnámi a ochraňuj nás, Bože, svou milostí.

Sbor: Pane, smiluj se.

J: Připomeňme si přesvatou, přečistou, nad všechny blahoslavenou slavnou Vládkyni naši, Bohorodičku a vždy Pannu Marii i všechny svaté a odevzdejme sami sebe i sebe navzájem a celý svůj život Kristu, našemu Bohu. Sbor: Tobě, Pane.

Způsobů, jak dosáhnout, aby shromáždění bylo skutečným tvůrcem, a nikoli jen „konzumentem“ přímluv je řada. Je např. vhodné, když obec postupně vytváří vlastní přímluvy (doplněné vždy o konkrétní prosby). Tak např. obec, kde sloužil nedávno zemřelý Bonaventura Bouše, užívala tyto přímluvy.

 

Prosme všichni Pána, Pane smiluj se (Kyrie eleison).

Prosme Pána za svatý lid boží:

Prosme za pokoj a jednotu křesťanských církví:

Prosme za jejich služebníky:

Prosme za všechny, kdo vyznávají Krista:

Prosme za ty, kdo hledají Boha:

Prosme za ty, kdo Boha neznají nebo popírají:

Prosme Pána za spravedlnost a mír ve světě:

Prosme za ty, kdo jsou v čele našeho státu:

Prosme za všechny politiky a státníky:

Prosme za odvrácení pohrom a válek:

Prosme Pána za všechny, kdo trpí:

Prosme za ty, kterým se křivdí:

Prosme za ty, kterým jsme my ukřivdili:

Prosme za ty, kdo snášejí protivenství pro spravedlnost:

Prosme za oběti nenávisti, zloby a bídy:

Prosme za vězně a vyhnance:

Prosme za ty, kdo jsou opuštěni:

Prosme za ty, kdo už ztratili všechnu naději:

Prosmeza ty, kdo jsou ve smrtelných úzkostech:

Prosme Pána za naše příbuzné a přátele:

Prosme za naše nepřátele:

Prosme za sebe navzájem:

Prosme za naše zemřelé

Prosme za všechny a za všechno:

Neboť tys naše útočiště a síla

a tvá je všechna moc a sláva

na věky věků. R. Amen.

 

Nejlépe je nechat přímluvy improvizovat přímo shromážděním. Aby se netýkaly pouze nás samých, můžeme se nechat inspirovat např. „Podněty pro přímluvné modlitby“z II. dílu Agendy ČCE, které jsou, podobně jako přímluvy římské liturgie, členěny na 4 oddíly.

 

A. Svatá církev obecná

všechen Boží lid

jednotlivé křesťanské církve

pokoj a jednota církve Kristovy

čisté zvěstování Božího slova

řádné vysluhování svátostí

služba láskyv těle Kristově

všichni, kdoPána vyznávají ve všedním životě

všichnikazatelé a starší Božího lidu

bohoslovci a jejich učitelé

misionáři, evangelisté

ti, kdo slouží v díle lásky

všichni, kdo pracují pro jednotu Kristova lidu

nedávno pokřtění

katechumeni

lidé, kteří mají být přivedeni ke Kristu

provinilí a odpadlí

všichni kající

 

B. Svět

spása všeho světa

záchrana ohroženého Božího stvoření

míra a bezpečnost ve světě, odstranění zbraní, spravedlnost a svoboda pro všechny lidi

spravedlivé rozdělování darů přírody a výsledků lidské práce

zdravé životní prostředí, zachování světa a kosmu

strádající země (v Africe, Asii, Latinské Americe aj.)

důvěra mezi národy a snášenlivost mezi rasami

příznivé počasí a dobrá úroda

dostatek pokrmů pro všechny hladové

vzájemná pomoc národů

všichni, kdo nesou odpovědnost za společnost a stát (politici, diplomaté, vojáci, vědci, novináři, soudci, vedoucí pracovníci)

naše zem, národ

poměry v obci, městě

manželství, rodiny, úcta k začínajícímu životu

školy a výchova mládeže

dobrá kultura

poctivá pracovní morálka

všichni, kdo prací slouží druhým

C. Strádající a ohrožení

všichni, kdo trpí

nemocní

umírající

nemocné astrádající děti

sirotci a vdovy, vdovci

lidé slabí a staří

obyvatelé domovů důchodců aj. ústavů

invalidé

trpící hladem, útlakem, jakýmkoli nedostatkem

vězňové, zajatci, lidé bez domova

rozvrácené rodiny a jejich děti

děti v dětských domovech a výchovných zařízeních

ti, kdo jsou v nebezpečí

pronásledovaní

lidé ve smrtelné úzkosti

ti, jimž se křivdí

ti, kterým jsme sami ukřivdili

opuštění

všichni, kdo ztrácejí smysl života

ti, kdo nemohou pracovat

všichni nešťastní; pomýšlející na sebevraždu

alkoholici

duševně nemocní

narkomani

lidé na okraji společnosti

oběti válek a přírodních katastrof

těhotné ženy

lidé na cestách

řidiči dopravních prostředků

zaměstnanci na rizikových pracovištích

pracovníci v jaderném průmyslu, kosmickém výzkumu aj.

lidé ve vojenské službě

ti, kdo prožívají velké životní změny

D. Místní sbor

náš sbor

služba Slova a svátostí

kazatel, presbyteři, jejich rodiny

všechna práce ve sboru a ti, kdo k ní jsou pověření (varhaník, kostelník, sborová sestra, křesť. služba atd.)

sborem vyslaní studující bohosloví

rozvíjení darů Ducha svatého

nová obdarování ve službě

všechny děti sboru

jednota generací ve sboru

ti, kdo žijí nesmířeni, neschopni si odpustit

sbory sousední a okolní

seniorát, seniorátní výbor

českobratrskác írkev evangelická, synodní rada

konventy, synod, celocírkevní shromáždění

obětavost sboru a ochota pomáhat druhým

život sboru v místě (svědectví, služba, solidarita)

ti, kdo nám nepřejí

kdo dnes nemohli přijít do shromáždění

naši nemocní

rodiče, očekávající narození dítěte

ti, jimž zemřel někdo blízký

všichni, kdo se připravují ke křtu, konfirmaci

bratři na vojně

ti, kdo jsou sboru odcizeni

trpící pro Krista

 

vybral Pavel Hradilek