Jste zde

Sedm Ježíšových slov na kříži

Podle http://www.spirit-net.ca/sermons/a-gdfr-sn.html připravila Daniela Knorrová

Slaveno 19. 9. 2003 v rámci kursu IES ve Strašicích

Úvod

(v místnosti je světlo, všichni stojíme)

za zpěvu Jesu- le Christ (Taizé) je rozsvíceno 7 svící

Jesu-le Christ lumiere interiéure, ne laisse pas les tenebres me parler,

Jesu-le Christ lumiere interiéure, donne moi d´accueillir ton amour.

krátké čtení Iz 53, 1-3 (čtou všichni společně ve stoje)

Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova?

Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země,

neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný,

že jsme po něm nedychtili.

Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí,

zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář,

tako povržený, že jsme si ho nevážili.

(zhasne elektrické světlo, posadíme se)

Modlitba předsedající (ho)

Hospodine, náš Bože, svým slovem jsi stvořil svìti celý vesmír a když vysíláš své slovo, nevrací se zpět s prázdnou, nýbrž koná, co Ty chceš. Dej nám, prosíme, jasný rozum a otevřené srdce, abychom hledali a nacházeli smysl posledních Ježíšových slov na kříži.

Amen.

Meditace

1. čtení L 23, 33-34

Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: ,,Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.'' O jeho šaty se rozdělili losem.

Krátká reflexe předsedající (ho), např:

Naše skutky mívají někdy větší závažnost, než si myslíme.

Co zbavilo Ježíšovy katy soudnosti?

Co nám zastírá oči, abychom viděli skutečné důsledky svých činů? Jak se s nimi smířit?

zhasnutí 1. svíce

ticho

zpěv Ó Christe, Domine Jesu (Taizé)

Ó Christe, Domine Jesu, ó Christe, Domine Jesu.

2. čtení L 23, 39-43

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: ,,To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!'' Tu ho ten druhý okřikl: ,,Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.'' A řekl: ,,Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.'' Ježíš mu odpověděl: ,,Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.''

Krátká reflexe předsedající(ho), např:

Jak snadné je volat: „Zachraň nás!“ a když se žádné zázraky nekonají stavět se proti Bohu. Jak levné je toužení po spáse jen pro sebe. Setníkův soucit, starost o druhého a bolestné rozpoznání pravdy vedou k Ježíšově odpovědi.

zhasnutí 2. svíce

ticho

zpěv Jesus remember me (Taizé)

Jesus remember me, when you come in to your kingdom. Jesus remember me, when you come into your kingdom.

3. čtení J 19, 25-27

U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: ,,Ženo, hle, tvůj syn!'' Potom řekl tomu učedníkovi: ,,Hle, tvá matka!'' V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.

Krátká reflexe předsedající(ho), např:

Ježíš umírá a přece se najdou blízcí a přátelé, kteří ho neopouštějí. Jsou si svěřeni sobě navzájem. Jak to snášíme, že patříme jeden k druhému ve svých rodinách, ve svých církvích?

zhášení 3. svíce

ticho

zpěv Oculi nostri (Taizé)

Oculi nostri ad Dominum Jesum, oculi nostri ad Dominum nostrum.

4. čtení Mk 15, 33-34

Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do tří hodin. O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: ,,Eloi, Eloi, lema sabachtani?'', což přeloženo znamená: ,Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?'

Krátká reflexe předsedající(ho), např:

Kde máme hledat smysl? Jak odpovědět na hrozivá proč, která před námi vyvstávají? Jak navracet smysl těm, kteří po něm zoufale prahnou?

zhášení 4. svíce

ticho

zpěv Adoramus Te Christe (Taizé)

Adoramus te Christe, benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum, quia per crucem tuam redemisti mundum.

5. čtení J 19,28

Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce splnilo Písmo, řekl: ,,Žízním.''

Krátká reflexe předsedající(ho), např:

Když už se člověk nedokáže ani sám napít tuší blízký konec. Ježíš o svém konci věděl, podobně o něm vědí i jiní trpící lidé. Jak se chovat, jestliže se neblahá tušení naplňují?

zhášení 5. svíce

ticho

zpěv Ave Crux (Taizé)

Ave crux, spes unica, ave crux, spes unica, ave ave crux.

6. čtení J 19, 29-30

Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu muji podali k ústům. Když Ježíš okusil octa, řekl: ,,Dokonáno jest.'' A nakloniv hlavu skonal.

Krátká reflexe předsedající(ho), např:

Definitivní, nezvratitelný závěr – smrt. Jak hledět do tváře své vlastní smrti, smrti svých blízkých, smrti dětí, smrti obětí válek? Jak těšit pozůstalé?

zhášení 6. svíce

ticho

zpěv Crucem Tuam (Taizé)

Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine,

laudamus et glorificamus resurrectionem tuam laudamus Domine.

7. čtení L 23,46

A Ježíš zvolal mocným hlasem: ,,Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.'' Po těch slovech skonal.

Krátká reflexe předsedající(ho), např:

Ježíš, jako mnohokrát předtím, vyjevuje svůj vztah k Otci. Stejně jako se Ježíš přiznává k Němu i On odpoví svým způsobem.

zhášení 6. svíce

ticho

zpěv In manus Tuas Pater (Taizé)

In manus tuas Pater commendo spiritum meum, in manus tuas Pater commendo spiritum meum.

Závěr

(vše zpaměti – je tma)

verš Iz 53, 4-5 (pronese předsedající)

Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe

vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.

Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši

nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.

Otče náš (všichni)

Modlitba předsedající(ho)

Hospodine, náš Bože, Ty jsi vládcem všehomíra a ani temnota nepohltila tvé Slovo.

Pomoz nám, prosíme, přijmout Ježíšův životní styl, abychom se stali jemu podobní a prospívali na místech, kam jsi nás povolal.

Amen.

Odchod - schola s instrumentalisty vyjdou z místnosti a tam hrají

De noche iremos (Taizé), ostatní se připojí ke zpěvu a postupně vycházejí ven

(dveřmi proniká do temné místnosti trochu světla).

De noche iremos de noche que paraecontrarla fuente, sólo la sed nos alumbra, sólo la sed nos alumbra.

(Půjdeme nocí hledat pramen, jediným světlem nám bude žízeň.)