Jste zde

Zůstat v pohybu

 

Deset let hnutí My jsmec írkev – zůstat v pohybu, to bylo motto spolkového shromáždění hnutí církevního lidu My jsme církev, konaného od 28. do 30. října 2005 v Kolíně nad Rýnem, kde začala roku 1995 německá petice církevního lidu. Více než sto delegátů téměř ze všech německých diecézí jakož i hostů z Německa i ze zahraničí přišlo do katedrálního města ne aby se ohlíželi nazpět, nýbrž především aby zaměřili svůj pohled do budoucnosti.

Ve svém působivém vstupním referátu vylíčil Římem potrestaný švýcarský teolog prof. Dr. Josef Imbach dějiny církve jako dějiny krizí. Nemá se prý klást otázka, jak ke krizím došlo, nýbrž proč se často nepodařilo církevní krize plodně překonat. „Pohledem do církevních dějin rychle zjistíme, že mnohé teologické otázky nakonec vyústily do otázek mocenských, “zní Imbachův závěr. Ani dogma ani nauka víry se nesmí stavět do popředí, jestliže má mít římská církev vůbec nějakou budoucnost.

Poté o očekáváních církevního lidu týkajících se budoucnosti církve diskutovali Magdalena Bogner (prezidentka kfd1 a viceprezidentka ZdK2), prof. Dr. Johannes Brosseder (systematická teologie univerzita Kolín nad Rýnem), Dr. Martha Heizerová (Plattform Wir sind Kirche3 Rakousko), Susanne Mandelkowová (Maria von Magdala, iniciativa rovnoprávnost pro ženy v církvi), Harald Pawlowski (spoluvydavatel časopisu Publik-Forum), Ernst Sillmann (Jednota katolických kněží a jejich manželek) a Michael Steiner (bývalý jednatel iniciativy Církev zdola4).

Na spolkovém shromáždění, které bylo charakterizováno posílením a náladou nového rozpuku, se zjistilo, že – ačkoliv dosud nebyl do církevního práva pojat ani jeden z konkretních požadavků petice církevního lidu – za uplynulých deset let bylo jednoho cíle formulovaného v preambulivíce než dosaženo, totiž pomocí intenzivní diskuze k sobě přiblížit všechny existující dialogické procesy a iniciativy, podpořit je a pozdvihnout. V pěti bodech shrnuté požadavky petice církevního lidu se staly – nejenom v Německu – reformním kánonem pro církev schopnou budoucnosti.

Jasně se ozřejmilo, že vzhledem k současnému zaměření Říma je činnost hnutí My jsme církev jako mezinárodního reformního hnutí na základě koncilu a na něm založené teologii a praxi stále důležitější. V současné situaci přelomu v pastoraci je proto třeba ve spolupráci s renomovanými teology a teoložkami zprostředkovávat církevním obcím výsledky teologického výzkumu pro praktické použití v liturgii, pastoraci a katechezi. Účast na katolických sjezdech a na evangelických církevních sjezdech bude pokračovat a zesílí se ekumenické angažmá s výhledem na 2. ekumenický církevní sjezd v roce 2010 v Mnichově.

Spolkové shromáždění kromě toho zřídilo pracovní skupinu Základní práva v katolické církvi, která má za cíl vyvinout zdůvodněný katalog základních práv.

Spolková shromáždění v roce 2006 se budou konat od 24. do 26. března v Trevíru a od 27. do 29. října v Augsburgu.

Na základě tiskové zprávy hnutí My jsme církev připravil Jiří G. Kohl

 

1 kfd = Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands – Katolické společenství žen Německa.

2 ZdK =Zentralkomitee der deutschen Katoliken – Ústřední výbor německých katolíků.

3 Plattform Wirsind Kirche = Platforma my jsme církev = rakouský spolek pro reformu v církvi.

4 Německy: Initiative Kirche von unten.