Jste zde

Kážeme Krista

autor: 

Pod tímto titulem vyšla sbírka kazatelských preparací pro jednotlivé neděle církevního roku počínaje adventem až po neděli Trojiční. (Druhý díl, obsahující preparace pro ostatní neděle, se připravuje.) Preparace uvádějí do výkladu evangelijních oddílů (perikop) pro jednotlivé neděle podle tzv.  starokřesťanského rozvrhu, který je v nejširším ekumenickém užívání.

Každá perikopa je zpracována dvojím krokem: K biblickému textu je v záhlaví přiřazen úryvek z některého vyznání víry - nejčastěji Nicejsko-cařihradského či Apoštolského, ale nechybějí ani klasické konfese reformační doby. Na jeho pozadí je pak evangelijní oddíl volně reflektován v jakési meditaci. Druhý krok je exegetický: Text je zkoumán srovnáním českých překladů, vyhodnocením rukopisných variant řeckého originálu, posouzením kontextu, srovnáním paralel a konkordancií a konečně i přihlédnutím k exegetickým výsledkům v komentářích. Obojího kroku je podle autorů ke tvorbě kázání třeba: prvního proto, aby se jednotlivý vykládaný text neodpoutal od ústředních, velkých témat Písma, jak je ekumenická církev po staletí zvěstovala. Druhého proto, aby tato zvěst byla uchopena v její pestrosti a členitosti, jak ji vyjadřují jednotlivé biblické texty. Autoři se hlásí ke kritické exegezi a uplatňují ji. Důkladností exegetické analýzy se příručka odlišuje od většiny podobných, jež jsou vydávány v zahraničí.  Kniha chce být především odbornou příručkou pro kazatele. Uvádí ho do textu, usnadňuje jeho pochopení, ale nenahrazuje kazateli vlastní práci na kázání. Nenajdeme v ní laciné návody nebo osvědčené kazatelské .mustry".  Materiál, který příručka v hojné míře nabízí, musí kazatel dotvořit do homiletické podoby vlastní prací, při níž reflektuje i dobu, místo a konkrétní situaci svých posluchačů.

Nepochybně však kniha poslouží i jinak. Rád po ní sáhne laik, který se chystá vyložit evangelijní oddíl v rodině či malém společenství. Jednotlivcům i skupinám, kteří studují a rozvažují Písmo, poskytne spolehlivý vstup do textu a vyprovokuje rozhovor nad ním: budou-li to skupiny složení ekumenického, povšimnou si, kolik vhledu do textů je možno vytěžit z tradice a tvorby ekumenické církve a jak vydatným zdrojem pravé ekumenicity je společná práce na výkladu Písma.