Jste zde

Prohlášení

Od sametové revoluce v roce 1989 uběhlo více než osm roků. Otázka kněží  ordinovaných v rámci struktur skryté církve nebyla doposud uspokojivě dořešena. Řada lidí se ptá, jaká je skutečná historie těchto svěcení, nebol' koluje mnoho  rozporuplných informací. Proto jako autentický svědek považuji za prospěšné vyslovit odpovídající prohlášení, které, jak doufám, vnese jasno do těchto otázek a  bude svědectvím pro budoucnost.

Kromě svěcení získaných v zahraničí, která jsou všeobecně uznávána, byla udělována i svěcení v rámci skryté církve, jejichž původcem byl biskup Dr. F. M.  Davídek. Biskupskou ordinaci přijal z mých rukou na základě papežské fakulty v roce 1967. Prohlašuji, že toto svěcení bylo uděleno dovoleně a platně a byla zcela splněna jak forma, tak materie svátosti, i když jsem svěcení udělil v soukromém bytě. Vše proběhlo přesně podle platného západního obřadu  katolické církve v latinském jazyku s použitím originálního římského pontifikálu.  Úmysl jak můj, jako světitele, tak i F. M. Davídka byl jasně formulován.  Prohlašuji tedy, že Felix Maria Davídek byl zcela řádně a bezpochybně vysvěceným biskupem naší katolické církve.

Všechna další svěcení udělovaná F. M. Davídkern tedy odvozují svůj původ z nezrušitelnosti biskupského svěcení, které platně přijal.

Struktura skryté církve nikdy nebyla heterogenní útvar katolické církve a vždy kněží této struktury byli svěceni pro službu Božímu lidu vystavenému těžkým podmínkám nesvobody a útlaku. K jiným formám pastorace než byly formy státem dovolené byla skrytá církev přivedena vnější situací a nikoli vlastní iniciativou, a proto právem ji považujeme za výsledek Božího vedení.

v Brně 6. dubna 1998 Jan Blaha