Jste zde

Náboženská víra podle sčítání na Slovensku

Štatistický úrad SR zveřejnil výsledky sčítání z roku 2021, které obsahují informace o náboženském vyznání obyvatel. Přestože i tyto výsledky vykazují některé trendy, které jsou pro situací církví a náboženských společností téměř v celé Evropě společné (pokles počtu členů tradičních církví; vzestup lidí věřících, kteří se nehlásí k církvím nebo je obtížné je k některé zařadit; nárůst počtu lidí „bez vyznání“), nejsou tak výrazné jako např. v České republice. Např. komentář Konzervativního deníku Postoj to vyjádřil slovy: „Aj Slovensko zasiahla sekularizačná vlna, ale stále si ideme svojou cestou“. Slovenské sčítání v roce 2021 bylo předmětem pozornosti a mnoha diskusí také proto, že podle nového zákona o finanční podpoře činnosti církví a náboženských společností z listopadu 2019 (č. 370/2019 Z. z.) mohou mít jeho výsledky vliv na financování církví. Pokud by totiž poklesl nebo naopak vzrostl počet věřících podle sčítání o více než 10 %, stát by finanční příspěvek snížil nebo zvýšil (§ 4, odst. 2). Mimo jiné to vysvětluje, proč katoličtí biskupové výsledky sčítání, které zaznamenaly pokles katolických věřících „pouze“ o 6 %, přivítali. S jistou úlevou reagovali také představitelé největší evangelické církve, která zaznamenala pokles o 5,3 %. Podobně jako při minulém sčítání v roce 2011 se na Slovensku očekával mnohem větší pokles v počtech věřících, než jaký nakonec ukázaly výsledky.

Samozřejmě i v případě výsledků sčítání na Slovensku hraje důležitou roli skutečnost, jak byly otázky na náboženské vyznání položeny a jaké možnosti měli respondenti při odpovědích na výběr. Rozdíly v metodice komplikují jednoduché srovnání s výsledky sčítání v České republice. Např. při sčítání na Slovensku byl respondentům nabídnut výběr ze seznamu 18 registrovaných církví. Na rozdíl od ČR neexistovala varianta, že by člověk zvolil, že je věřící, ale nehlásí se k žádné církvi nebo náboženské společnosti. Přesto se i na Slovensku objevily některé skupiny, které se pohybují na hranici recese. Níže uvedená tabulka, převzatá ze stránek slovenského ministerstva kultury, je vesměs zahrnula do kolonky „ad hoc hnutia“. Kromě příznivců rytířů Jedi (1.389) nebo pastafarianismu (590) jsou to především „Svedkovia Liehovovi“ (14.207). Jedná se o fenomén, který vznikl v roce 2018 jako určitá parodie na křesťanství. Hlavní tváří je stand-up komik Gabriel Žifčák, který své příznivce oslovuje především prostřednictvím sociálních sítí a krátkých videí na Youtube. Před sčítáním v roce 2021 vzbudil pozornost kampaní a oznámeným úsilím o registraci jako nové církve nebo náboženské společnosti. Kromě určité recese tak poukázal na všeobecně známý problém požadavku na vysoký počet věřících v případě registrace nových církví a náboženských společností, který tuto registraci případným zájemcům v podstatě znemožňují.

Zatímco v českém prostředí byl požadavek na alespoň 10.000 členů pro nově registrovanou církev nebo náboženskou společnost výrazně snížen novým zákonem č. 3/2002 o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností na 300 (získání tzv. zvláštních práv, tj. umožnění výuky náboženství na školách, vykonávání kaplanských služeb, zřizování škol, uzavírání církevních sňatků a uznávání zpovědního tajemství státními orgány, je podmíněno desetiletým bezproblémovým působením a minimálním počtem členů odpovídajícím promile celkového počtu obyvatel, tj. mírně nad 10.000), na Slovensku byla od samého počátku hranice vyšší. Zákon Slovenské národní rady o registraci církví a náboženských společností z roku 1992 (č. 192/1992 Zb.) stanovil jako podmínku registrace 20.000 plnoletých osob s trvalým pobytem na území Slovenska. V roce 2007 byl tento počet na základě novely (zákon č. 201/2007 Z. z.) zahrnut přímo do zákona č. 308/1991 (kromě plnoletosti a trvalého pobytu byl přidán požadavek, že se musí jednat o občany Slovenské republiky). O deset let později, v roce 2017, další novela (zákon č. 39/2017 Z. z.) tohoto zákona zvýšila počet na 50.000. Už v 90. letech byla předmětem kritiky určitá diskriminace, protože tyto požadavky byly kladeny pouze na nové církve a náboženské společnosti. Zákon č. 308/1991 v příloze vypočítal 15 církví, které v té době na Slovensku působily a na které se tento požadavek nevztahoval, resp. jejich registrace za jiných podmínek byla uznána i podle nového zákona. Od té doby došlo k registraci pouze 3 nových církví a náboženských společností (opětovnou registraci Svědků Jehovových v roce 1993 do toho nezahrnuji): Novoapoštolská cirkev v SR (2001), Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v SR (2006) a Bahájske spoločenstvo v SR (2007). Jinak zůstává náboženská scéna na Slovensku případným novým společenstvím uzavřená, tedy alespoň z pohledu státu a registrovaných církví. Pro srovnání v ČR bylo po přijetí zákona č. 3/2002 registrováno 23 nových církví a náboženských společností, takže jich je v současnosti 44. Svoboda vyznávat víru a organizovat se není omezena vysokými požadavky na registraci, alespoň tak v minulosti argumentoval slovenský Ústavní soud, když odmítl námitky proti tomuto ustanovení. Kritici při pohledu na výsledky sčítání upozorňují na to, že pouze pět z osmnácti registrovaných církví na Slovensku by tento požadavek dnes splnilo.

Zajímavým fenoménem posledního sčítání na Slovensku byl vysoký počet lidí, kteří se přihlásili ke Křesťanským sborům. Ve skutečnosti toto číslo (18.553) výrazně převyšuje počet členů této církve. Mohlo by jít o podobný fenomén, jaký zaznamenala Církev Křesťanská společenství při sčítání v roce 2011 v ČR. Tehdy se k této církvi, která měla podle vlastních statistik zhruba 2.000 členů, přihlásilo 9 377 lidí. Jedním z vysvětlení byl poměrně neutrální název, který mohl přitáhnout sympatizanty různých křesťanských společenství. Možná jsme na Slovensku svědky podobného fenoménu, který by mohl být umocněn tím, že respondenti neměli možnost přihlásit se nějakým jiným způsobem obecně ke křesťanské víře nebo spiritualitě.

Média na Slovensku samozřejmě zaznamenala vysoký nárůst lidi, kteří se deklarovali, že jsou bez vyznání. Oproti roku 2011 je jejich počet téměř dvojnásobný.

Náboženské vyznání na Slovensku podle sčítání v letech 1950–2021

Tabulka je převzata ze stránek slovenského ministerstva kultury.


 

1950

1991

2001

2011

2021

Obyvatelstvo SR celkem

3.442.317

5.274.335

5.379.455

5.397.036

5.449.270

Nezistené

-

917.835

160.598

571.437

353.797

Bez vyznania

9.679

515.551

697.308

725.362

1.296.142

Veriaci

3.432.638

3.840.949

4.521.549

4.100.237

3.799.331

Rímskokatolícka cirkev v SR

2.623.198

3.187.383

3.708.120

3.347.277

3.038.511

Evanjelická cirkev

augsburského vyznania

na Slovensku

443.251

326.397

372.858

316.250

286.907

Gréckokatolícka cirkev v SR

225.495

178.733

219.831

206.871

218.235

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

111.696

82.545

109.735

98.797

85.271

Pravoslávna cirkev

na Slovensku

7.975

34.376

50.363

49.133

50.677

Kresťanské zbory

na Slovensku

-

700

6.519

7.720

18.553

Náboženská spoločnosť

Jehovovi svedkovia v SR

-

10.501

20.630

17.222

16.416

Apoštolská cirkev

na Slovensku

-

1.116

3.905

5.831

9.044

Bratská jednota baptistov

v SR

-

2.465

3.562

3.486

3.883

Cirkev bratská v SR

-

1.861

3.217

3.396

3.440

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť

-

4.359

7.347

10.328

3.018

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie

-

1.721

3.429

2.915

3.001

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR

7.476

912

2.310

1.999

2.007

Starokatolícka cirkev

na Slovensku

-

882

1.733

1.687

1.778

Cirkev československá

husitská na Slovensku

2.825

625

1.696

1.782

581

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v SR

-

-

58

972

377

Bahájske spoločenstvo v SR

-

-

-

1.065

311

Novoapoštolská cirkev v SR

-

-

22

166

73

Ostatné

10.722

6.373

6.294

23.340

57.248

Ad hoc hnutia

-

-

-

-

16.186

Ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi

-

-

2.030

2.703

10.811

Budhizmus

-

-

1.663

2.530

6.722

Pohanstvo a prírodné duchovno

-

-

-

-

4.007

Islam

-

-

1.212

1.934

3.862

Hinduizmus

-

-

193

255

975

Iné

-

-

1.116

15.918

14.685