Jste zde

John Birch a jeho keltské inspirace – ranní modlitby

John C. Birch na svých webových stránkách důsledně upozorňuje, že nemá nic společného s fundamentalistickou Společností Johna Birche1. Jedná se o pouhou shodu jmen. Žije ve Walesu. Svá životopisná data nedává úplně lehce k dispozici, ale na různých stránkách, kde se lze dopídit alespoň nějakých informací, tvrdí, že vyšel z anglikánského prostředí2. Po nějaké době hledání a váhání zakotvil v církvi metodistické. Z období jeho přípravy na kazatelskou službu se datuje jeho zájem o liturgiku. Píše, že přirozeně mohl používat již vytvořené věci. Druhou, pro něho schůdnější cestou, bylo pokusit kreativně vytvářet vlastní modlitby a liturgické celky, které lépe odpovídají onomu „Sitz im Leben“ účastníků bohoslužeb, později i čtenářů a uživatelů jeho příruček a knih. Vlastní liturgickou tvorbu započal kolem r. 1997.

Nevěnuje se výhradně keltské spiritualitě, je jí ale silně ovlivněn a hlásí se k ní. Sestavil cykly modliteb nejen pro jednotlivé části liturgického roku, ale inspiroval se i ročními obdobími a během keltského roku. Podobně existují také jím sepsané modlitby pro různé etapy života člověka a specifické skupiny (uprchlíci, přátelé, rodina). V našem prostoru známe podobné modlitby ze starých modlitebních knih typu Nebeklíč. Birch je také autorem knihy, kde sestavil Denní modlitbu církve v keltském stylu3. Mnohé z modliteb na svém webu Faith and Worship4 dává k dispozici. Při tvorbě liturgií občas přejímá, nejsilnějším zdrojem je pro něj asi Northumbria Community5 (na svých stránkách k ní několikrát přímo odkazuje).

Keltskou spiritualitou jsou jasně inspirovány také jeho ranní modlitby, určené pro ty, kdo jsou příliš zaměstnáni či jim z hlediska spirituálního zaměření nevyhovuje používat některou z denních modliteb, které jsou v anglosaské kultuře více doma než u nás.

Není možné na takto malém prostoru uvést překlady všech modliteb. Výběr bude jakousi ochutnávkou. První z ranních modliteb je jasnou meditativní variací na začátek Loriky sv. Patrika. Je v ní zmíněna ochrana, ale z hlediska klasifikace v rámci typů keltských modliteb se tato modlitba blíží více caimu než lorice, právě pro svou krátkost. Používá tradiční trojiční strukturu a opakování6:

Povstávám dnes v objetí paží Boha Otce,
posílen silou Ducha svatého,
ponořen do lásky Božího Syna.
Povstávám dnes ve společenství Trojice,
Otce, Syna a Ducha svatého.
Povstávám (dnes).

Jiná z modliteb má opět trojdílnou strukturu, ale zaměřuje se více na stvořitelské dílo Boží.

Toto je tvůj svět, do něhož vstupuji,
vzduch, který dýchám, jídlo, které jím.
Toto je tvůj svět, do něhož vstupuji,
zvuky, které slyším, lidé, které potkávám.
Toto je tvůj svět, do něhož vstupuji,
tvé stopy, do nichž kladu své nohy.

Další zdůrazňuje společenství s Bohem a jeho lásku:

Prosím, ať mohu dnes ráno vstát
cítit tvou vřelost, která mne objímá,
uvědomovat si tvou lásku, která mi odpouští,
poznávat tvůj pokoj, který nesu uvnitř sebe.
(Prosím,) ať cítím tvého Ducha, jenž mne posiluje,
a slyším tvůj šepot, jenž mne povzbuzuje.

V sekci ranních modliteb odkazuje Birch také na původní keltské zdroje a mimo jiné zařazuje i modlitbu z knihy Cerne (9. stol.), která je zřetelnou lorikou, odvolávající se k různému Božímu stvoření, jenž má být pomocí při ochraně jednotlivce. Je vyjmenováno 9 elementů (oblíbená struktura 3x3). Tato původní lorika opět nese odkaz k oné nejznámější Patrikově. Elementům odpovídají Boží vlastnosti (v některých případech jde o nádherné antropomorfismy), shrnuté potom do pojmu mnohost/mnohotvárnost, což bychom asi teologicky korektněji v současnosti přeložili pojmy jako je všudypřítomnost a všemohoucnost, ovšem za cenu ztráty poetičnosti7.

Povstávám dnes,
mocí Nebes, jasností Slunce, bělostí Sněhu,
nádherou Ohně, rychlostí Světla, svižností Větru,
hlubinou Moře, stálostí Země, pevností Skály.
Povstávám dnes,
mocí Boží, silou Boží, moudrostí Boží,
okem Božím, uchem Božím, Slovem Božím,
rukou Boží, stezkou Boží, štítem Božím,
mnohotvárností Boží.

Srovnáním této modlitby a Birchových variací můžeme vidět, nakolik je inspirace keltským křesťanstvím silná a nakolik jsou Birchovy modlitby na straně jedné autentické a sdělné pro současnost, na straně druhé respektující tradici a způsob tvorby původních keltských modliteb.

3 Birch, J. Fragrant Offering: A Daily Prayer Cycle in the Celtic Tradition, 2014