Jste zde

Martin Vaňáč

Církev právě zrozená (1. století)

Chceme-li sledovat nejstarší dějiny křesťanství, stojíme před řadou problémů. Jednak jsme odkázáni na práce různých specialistů, především biblistů, ale i archeologů nebo znalců kulturně-náboženských poměrů tehdejšího židovství a helénismu. Každý nám podle své specializace odhalí nejeden detail a poukáže na mnohdy netušené souvislosti. Také nám hrozí nebezpečí, že se ztratíme v množství různých interpretací a nakonec se přistihneme, že si do nejstarší doby vlastně promítáme naše dnešní představy o křesťanství a církvi. Vůči této a historické projekci ostatně nejsou imunní ani mnozí badatelé, kteří z množství útržkovitých zpráv zdůrazňují ty, jež podporují jejich teorie nebo v jejichž světle se jeví jejich církev jako ta nejpůvodnější. Taková díla pak více než o dané době vypovídají spíše o názorech jejich autorů.

Synoda biskupů o eucharistii

 

Ve dnech 2. až 23. října se ve Vatikánu konalo generální shromáždění biskupské synody na téma: Eucharistie: zdroj a vrchol života a poslání církve. Celkově to bylo již 21. shromáždění (od roku 1967 se konalo 10 řádných, 2 mimořádná a 8 speciálních) tohoto orgánu, který má od konce Druhého vatikánského koncilu demonstrovat kolegialitu biskupů.

Chcete studovat teologii ekumenicky?

Martin Vaňáč

V minulém čísle byly zveřejněny informace očtyřletém bakalářském studiu Teologie křesťanských tradic naUniverzitě Karlově v Praze - Evangelické teologické fakultě.Studium je určeno především pro křesťany a vysokoškolské studentynebo absolventy z různých církví, kteří si svůj obor chtějírozšířit o ekumenicky orientované studium teologie. Forma studiaumožňuje kombinaci s jiným studiem nebo prací. Kromě každoročníhodesetidenního intenzivního soustředění probíhá výuka ve večerníchhodinách. Důraz je kladen na diskusi, písemný projev a individuálníkon-takt studenta s učitelem. Ekumenický charakter studia je dánjak vyučujícími z růz-ných církví, tak i rozmanitostí studentů.Skladba studentů je pestrá nejen církevní příslušností, ale irůznými obory a věkovým složením (nejmladšímu studentovi je 20 anejstaršímu 73 let).

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Martin Vaňáč