Jste zde

Náboženská víra podle sčítání v České republice

Trend, že se lidé stále méně hlásí k „tradičním církvím“, je zřejmý i ze zveřejněných výsledků ze sčítání v roce 2021. Podobně je možné pozorovat vzrůstající zdrženlivost k různým formám institucionalizovaného náboženství. Výsledky jsou však ovlivněny metodikou sčítání. Při srovnávání výsledků sčítání o náboženské víře je třeba vzít v úvahu celou řadu faktorů, které se do těchto výsledků promítají. Jednou z nich je způsob, jakým je položena otázka a zda jsou nabídnuty nějaké alternativy. Domnívám se, že výsledky může výrazně ovlivnit např. skutečnost, pokud je v elektronickém formuláři při vyplňování názvu církve k dispozici výběr z konkrétních církví (jako tomu bylo při sčítání na Slovensku) nebo když je vyplnění zcela volné. Podobnou situací v minulosti bylo, když byl v pokynech k vyplnění listinných formulářů k dispozici seznam církví (jako v roce 2001 nebo 2011).

V následujícím textu je uvedeno, jak byla položena otázka na náboženské sčítání, jaké byly možnosti vyplnění. Kromě je uvedeno, jaké subjekty statistici sledovali a zpracovali (tzv. kódování).

Formuláře sčítání v letech 1991–2021

1991

„Náboženské vyznání“ zjišťovala otázka č. 14 na sčítacím archu v části A – údaje o osobách. Návod k vyplnění obsahoval pokyn: „zapište náboženské vyznání, ke kterému se hlásíte nebo ,bez vyznání´“. Pro odpověď byl k dispozici volný prostor. Ve vzoru vyplnění bylo uvedeno „římskokatolické“. Vysvětlivky k vyplnění sčítacího archu obsahovaly následující informace: „rozumí se účast na náboženském životě některé církve (náboženské společnosti) nebo vztah k ní, a je každému ponecháno, aby se svobodně vyjádřil o svém náboženském vyznání nebo aby uvedl, že je bez vyznání. Náboženské vyznání, ke kterému se hlásíte, uveďte přesně (např. římskokatolické, pravoslavné, čs. husitské, českobratrské evangelické, metodistické, židovské, apod.). U dětí do 15 let uvedou rodiče náboženské vyznání podle svého uvážení.“

2001

Na údaj „náboženství, víra nebo bez vyznání“ se ptala otázka č. 14. K disposici byly na výběr dvě kolonky k zaškrtnutí: „bez vyznání“ a „věřící – uveďte co nejpřesněji k jaké církvi, náboženské společnosti nebo víře se hlásíte“. Následoval volný prostor pro vepsání údajů. Podrobné „Vysvětlivky k některým otázkám ve sčítacím listu osob a v bytovém listu“ k otázce č. 14 uváděly: „Údaj o náboženství, víře nebo bez vyznání vyplní každý podle svého rozhodnutí. U dětí do 15 let vyplní otázku rodiče podle svého uvážení. Uvedete-li církev nebo náboženskou společnost registrovanou v České republice, zapište, prosím, přesný název podle následujícího přehledu.“ K dispozici byl abecední seznam 21 církví a náboženských společností registrovaných v ČR s dodatkem: „Pokud uvedete jinou církev, náboženskou společnost nebo víru, prosíme rovněž uvést co nejpřesnější název.“

2011

Sčítání v roce 2011 přineslo celou řadu novinek. Jednou z nejvýznamnějších byla možnost vyplnění formulářů elektronicky. Podíl elektronicky vyplněných sčítacích formulářů byl nakonec 25,5 %. Další novinkou bylo, že u otázky na národnost (č. 11) a náboženskou víru (č. 12) bylo na sčítacím formuláři výslovně napsáno: „Uvedení údaje není povinné“. Stručný pokyn na formuláři u náboženské víry zněl: „Při uvádění církve nebo náboženské společnosti registrované v ČR uveďte název dle vysvětlivek“. K dispozici byly tři kolonky:

1) „věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti“ s následným místem pro vyplnění údaje podle pokynu „uveďte ke které“;

2) „věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti“. Přidání této kolonky bylo novinkou;

3) „bez náboženské víry“.

Přiložené vysvětlivky obsahovaly pokyn: „Údaj o náboženské víře vyplní podle svého rozhodnutí. Uvedení údaje není povinné. V případě uvedení registrované církve nebo náboženské společnosti zapište přesný nebo vhodně zkrácený název podle následujícího přehledu.“ Následoval přehled 32 církví a náboženských společností registrovaných k 2. 11. 2010 v ČR s doplňkem: „Pokud uvedete jinou církev, náboženskou společnost, vyznání nebo víru, zapište ji rovněž co nejpřesněji.“

2021

Při sčítání v roce 2021 už výrazně převažovaly elektronické formuláře, podle kterých se sečetlo 85 % obyvatel. Otázka, resp. zjišťovaný údaj B10 zněl: „Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, ke které se hlásíte.“ Při elektronickém vyplňování formuláře měl uživatel k dispozici nápovědu: „Údaj o náboženské víře vyplní každý podle svého rozhodnutí. Uvedení údaje není povinné. Náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, ke které se hlásíte, zapište co nejpřesněji.“ Další pokyn zněl: „Vyplňte, nebo pokračujte. Nepovinný údaj.“ K dispozici byla tři tlačítka téměř shodných popisů (jen u první možnosti bylo doplněno „apod.“, tj. „Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti apod.“) jako při sčítání v roce 2011 a prostor s pokynem „Uveďte název“. V listinné podobě se jednalo o tři kolonky s prostorem k vyplnění názvu. V Uživatelské příručce k elektronickému sčítacímu formuláři v rámci Sčítání 2021 byl jako příklad volný prostor vyplněn slovem „Křesťanství“.

„Kódování“ při sčítání v letech 1991–2021

1991

Číselník pro kódování výsledků sčítání v roce 1991 obsahoval 26 položek. Sledovaly se údaje o 22 církvích, náboženských společnostech nebo směrech. Navíc vedle dvou obecných kategorií „bez vyznání“ a „nezjištěno“ (tj. neuvedeno) byly ještě dvě kategorie: „Ostatní a nepřesně určené křesťanské církve a náboženské společnosti“ a „Ostatní církve a náboženské společnosti“, tj. určité rozdělení na církve a směry křesťanské a nekřesťanské. Mezi sledovanými subjekty bylo 18 tehdy registrovaných křesťanských církví a náboženských společností (včetně „Církve slovenské evangelické augsburského vyznání“ a „Církve reformované křesťanské na Slovensku“, které jsou v níže uvedené srovnávací tabulce zahrnuty v kategorii „jiné“). Dále pak 4 kategorie (při logice řazení považované za „nekřesťanské“): Svědkové Jehovovi, židovské náboženské obce, „Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů (mormoni)“ (tato církev byla registrována na základě usnesení vlády ČR ze dne 21. 2. 1990 k 1. 3. 1990), „vyznání muslimské“.

2001

Výsledky sčítání v roce 2001 již kategorii „jiné vyznání“ nerozdělují na křesťanské a nekřesťanské. Kromě tří obecných kategorií („jiné vyznání“, „bez vyznání“ a „nezjištěno“) obsahují údaje k 29 církvím, náboženským společnostem nebo směrům. Kromě všech 21 registrovaných církví a náboženských společností byly sledovány údaje k dalším osmi kategoriím: Církev sjednocení (moonisté), Scientologická církev, Křesťanská společenství, Anglikánská církev, islám, buddhismus, hinduismus a hnutí Hare Krišna.

2011

Při sčítání v roce 2011 kódovací pomůcka v případě náboženské víry obsahovala 53 položek. Kromě těch obecných („bez náboženské víry“, „jiné“, „věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti“, „nedefinováno“ a „neuvedeno“) obsahovala všech 29 kategorií ze sčítání v roce 2001, přičemž se z Církve Křesťanská společenství a z hnutí Hare Krišna staly registrované církve a náboženské společnosti (v roce 2002). Zákonem č. 3/2002 Sb. ze dne 27. listopadu 2001 o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností došlo totiž k významnému snížení počtu členů, který se vyžaduje pro registraci nových církví a náboženských společností (z 10.000 na 300). Takže některé subjekty, které dosud působily jako spolky, se rozhodly pro získání registrace. To se promítlo i do počtu sledovaných subjektů. K 29 sledovaným kategoriím z roku 2001 přibylo jednak 9 nových církví a náboženských společností, ale i další kategorie, ať už více konkrétní (Hnutí Grálu, Hnutí Nového věku /New Age/) nebo naopak velmi obecné: katolická víra (katolík), protestantská/evangelická víra (protestant, evangelík), křesťanství, judaismus nebo esoterismus. V samém závěru kódování jsou pak ještě tři kategorie: Jedi, ateismus a pohanství. V původně zveřejněných výsledcích byl „ateismus“ započítán v souhrnné kategorii „věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti“. V některých později publikovaných výsledcích byl vyčleněn zvlášť.

2021

Zmínkou o pozdějším přesunu kategorie „ateismus“ se dostáváme k důležité poznámce o možným pozdějším úpravám aktuálně zveřejněných výsledků, které smysl dosavadního způsobu kódování ještě komplikují. Dá se očekávat, že zřejmě dojde k nějakým změnám. Byla totiž zveřejněna data všech 73 kódovaných subjektů, dokonce i ta s počty v řádu jednotek. Co se skrývá za údaji v rámci kategorie „jiné“ (21.308), nevíme nic víc, než že se jedná o „ostatní, samostatně nekódované církve, náboženské společnosti nebo směry“. Stejně tak zřejmě dojde k určité úpravě údajů v některých případech. Např. když byla ve sčítacím formuláři zvolena kategorie „Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti apod.“, ale údaj o církvi zadán nebyl (65.567).

Náboženské vyznání v České republice podle sčítání v letech 1991–2021

Český statistický úřad (ČSÚ) tabulku se zveřejněnými detailními výsledky doprovodil komentářem: „V otázce na náboženskou víru respondenti mohli uvést svou náboženskou víru, která byla popsána jako náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, k níž se hlásí. Respondenti měli možnost církev zapsat v případě deklarace, že jsou věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti apod. Zvolit mohli také odpověď, že jsou věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti. Poslední možnou odpovědí bylo bez náboženské víry. Otázku mohli respondenti také nechat nevyplněnou, byla dobrovolná.

Tabulka obsahuje kompletní výčet všech samostatně kódovaných církví, náboženských společností nebo směrů, k nimž se přihlásil aspoň jeden obyvatel. Církve jsou řazeny podle četnosti (a následně podle abecedy) v České republice. Kategorie „jiné“ zahrnuje ostatní, samostatně nekódované církve, náboženské společnosti nebo směry.

V následující tabulce jsem za základ vzal zveřejněnou tabulku ze sčítání lidu v roce 2021 a doplnil jsem do ní údaje z předcházejících let, pokud jsou k dispozici. Všechny údaje jsou převzaty z dat ČSÚ. Zatímco pro léta 1991, 2001 a 2011 jsou vzata konečná a později mírně korigovaná data (pro rok 2011 jsou např. odlišná od těch, která byla zveřejněna jako první dne 16. 12. 2011), pro rok 2021 se jedná o první zveřejněná data, u kterých pravděpodobně může dojít k úpravě.

 


 

 

1991

2001

2011

2021

 

Obyvatelstvo ČR celkem

10 302 215

10 230 060

10 436 560

10 524 167

 

údaj o náboženském vyznání neuveden

1 665 617

901 981

4 662 455

3 162 540

 

bez náboženské víry

4 112 864

6 039 991

3 604 095

5 027 141

 

věřící, nehlásící se k církvi, náboženské společnosti (nově od 2011, předtím zahrnuto v kategorii věřící – hlásící se k církvi „jiné“)

-

-

705 368

960 201

 

z toho věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti nebo směru

4 523 734

3 288 088

1 463 584

1 374 285

 

v tom církev, náboženská společnost nebo směr:

 

 

 

 

1.

Církev římskokatolická

4 021 385

2 740 780

1 082 463

741 019

2.

katolická víra (katolík)

-

-

70 777

235 834

3.

křesťanství

-

-

12 959

71 089

4.

Pravoslavná církev v českých zemích

19 354

22 968

20 533

40 681

5.

Českobratrská církev evangelická

203 996

117 212

51 858

32 577

6.

protestantská/evangelická víra (protestant, evangelík)

-

-

8 158

27 149

7.

Církev československá husitská

178 036

99 103

39 229

23 610

8.

Jedi

-

-

15 055

21 023

9.

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

14 575

23 162

13 069

13 298

10.

Církev bratrská

2 759

9 931

10 865

10 762

11.

Církev řeckokatolická

7 030

7 675

9 883

8 309

12.

Církev adventistů sedmého dne

7 674

9 757

7 391

7 162

13.

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

33 130

14 020

8 158

7 081

14.

islám

495

3 699

1 921

5 132

15.

buddhismus

-

6 817

2 617

5 049

16.

Apoštolská církev

1 485

4 565

4 930

4 958

17.

Bratrská jednota baptistů

2 544

3 622

3 208

3 112

18.

pohanství

-

-

860

2 764

19.

pastafariánství

-

-

-

2 696

20

Církev Křesťanská společenství

-

4 012

9 377

2 306

21.

Evangelická církev augsburského vyznání v ČR

-

14 885

6 632

2 048

22.

Luterská evangelická církev a. v. v ČR

-

5 412

2 589

1 918

23.

judaismus

-

-

345

1 427

24.

Jednota bratrská

2 269

3 426

2 152

1 257

25.

hinduismus

-

767

210

1 226

26.

Křesťanské sbory

3 017

6 927

3 450

1 224

27.

Společenství Josefa Zezulky

-

-

-

1 053

28.

satanismus

-

-

-

998

29.

Evangelická církev metodistická

2 855

2 694

1 949

896

30.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v ČR

549

1 366

923

713

31.

Starokatolická církev v ČR

2 725

1 605

1 730

672

32.

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

-

-

3 484

653

33.

Církev víry

-

-

-

608

34.

ateismus

-

-

1 058

555

35.

Sith

-

-

-

516

36.

Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v ČR

-

-

5 817

497

37.

Federace židovských obcí v ČR

1 292

1 515

1 129

474

38.

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna

-

294

673

455

39.

Obec křesťanů v ČR

-

-

883

409

40

Scientologická církev

-

110

374

397

41.

Církev Slovo života

-

-

850

366

42.

Církev živého Boha

-

-

371

299

43.

Anglikánská církev

-

201

112

254

44.

Višva Nirmala Dharma

-

-

1 098

250

45.

Církev Nová naděje

-

-

430

232

46.

Církev Oáza

-

-

-

206

47.

Hnutí Grálu

-

-

232

196

48.

rastafariánství

-

-

-

190

49.

druidismus

-

-

-

189

50.

Náboženská společnost českých unitářů

365

302

155

186

51.

Kněžské bratrstvo svatého Pia X.

-

-

-

156

52.

baháismus

-

-

-

118

53.

taoismus

-

-

-

113

54.

Ústředí muslimských obcí

-

-

1 437

112

55.

šintoismus

-

-

-

111

56.

agnosticismus

-

-

-

98

57.

Armáda spásy - církev

-

-

-

96

58.

Česká hinduistická náboženská společnost

-

-

427

93

59.

sikhismus

-

-

-

86

60.

zoroastrismus

-

-

-

76

61.

Společenství baptistických sborů

-

-

-

60

62.

Théravádový buddhismus

-

-

-

54

63.

Novoapoštolská církev v ČR

427

449

96

53

64.

Církev sjednocení (moonisté)

-

43

65

51

65.

Církev Nový Život

-

-

-

49

66.

animismus

-

-

-

42

67.

Hnutí Nového věku (New Age)

-

-

22

20

68.

konfucianismus

-

-

-

13

69.

esoterismus

-

-

4

11

70.

Křesťanská církev essejská

-

-

-

11

71.

deismus

-

-

-

8

72.

Církev Svatého Řehoře Osvětitele

-

-

-

3

73.

Společenství buddhismu v ČR

-

-

-

1

 

Jiné

17 772

180 769

52 634

21 308

 

neuvedená církev, náboženská společnost nebo směr

-

-

-

65 567


Poznámky k tabulce:

V kategorii „jiné“ v roce 1991 je zahrnuta Církev slovenská evangelická augsburského vyznání (4.151), Církev reformovaná křesťanská na Slovensku (1.396), kategorie „ostatní křesťanské církve“ (8.790) a kategorie „ostatní církve a náboženské společnosti“, resp. „jiné vyznání“ (3.435).