Jste zde

Institut ekumenických studií

Institut ekumenických studií

který zahájil svou činnost v akademickém roce 1995/96, otevírá další ročník studia. Ekumenická teologie si klade za cíl rozvíjet prostor k dialogickému vztahu, pomáhat nacházet cestu k základním prvkům společenské stability a tím i ochoty angažovat se pro celek. Vychází ze sebepoznání a pochopení vlastních kořenů, které pak umožňují široké porozumění světu, v němž se člověk pohybuje. Studium ekumenické teologie spojuje prostor osobní víry, duchovní formace, rozšíření znalosti Písma a křesťanské tradice; dále je doplněno psychologickými a sociologickými souvislostmi a orientováno na praxi křesťanské služby.

Absolvent by měl být schopen mezicírkevního, mezináboženského i obecně společenského dialogu, který nabízí pozitivní alternativu proti fundamentalistickým a sektářským postojům, ovlivňujícím veřejný i soukromý život.  Institut vychází ze zkušeností, že dnešní společnost a církve potřebují vedle farářů i odborně vzdělané křesťany, kteří se buď v rámci svého civilního povolání, nebo spolu s ním budou věnovat praktické službě, zejména tam, kde se nacházejí bolavá místa dnešní společnosti:

 • při výchově nových generací inteligence, schopné kritické tolerance a úsilí o sjednocování atomizované společnosti;
 • při výchově kvalifikovaných novinářů, formujících veřejné mínění;
 • při formaci vojáků základní služby;
 • při humanizaci vězeňství;
 • při kontaktech a spolužití srómskou menšinou;
 • při proměně celé oblasti obchodu a podnikání;
 • 38. strana
 • při celistvé péči o manželství a rodinu;
 • při konfrontaci se společensky nežádoucími aktivitami fanatických sekt, okultismu či náboženského terorismu.

Institut nabízí tříleté dálkové studium pro 30 studentů. Setkání obsahující přednášky a semináře se koná každý týden v centru Prahy jeden všední den 4 vyučovací hodiny. Kromě toho absolvují studenti každý rok v září povinné desetidenní soustředění mimo Prahu. Student zaplatí 1500 Kč ročně.  Z tohoto poplatku jsou hrazeny náklady na povinné soustředění a skripta.  Typický student je vysokoškolák studující v Praze, který má zájem si svůj obor doplnit teologií a nechat se ekumenicky orientovat. Kromě studentů humanitních oborů se mohou na institut hlásit i studenti a absolventi přírodovědných a dalších oborů. Principiálně může být studentem každý, kdo splní podmínky přijetí.

Podmínky pro přijetí ke studiu na Institut ekumenických studií jsou tři:

 • maturita;
 • alespoň pasivní znalost anglického, německého nebo francouzského jazyka;
 • absolvování přijímacích zkoušek skladným výsledkem.

Přijímací zkoušky pro akademický rok 1996/7 se konají 22. 5. 1996.  Přijímací zkoušky se skládají z testu ověřujícího základní znalost Písma, dějin křesťanství, společensko-kulturních souvislostí naší doby. Dále je v nich zahrnuta malá ústní jazyková zkouška a pohovor týkající se motivace ke studiu a vztahu k oboru.

Zájemci o studium na Institutu ekumenických studií zašlou do konce dubna přihlášku ke studiu ředitelce školy. Přihláška obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo, údaje o středoškolském vzdělání, nynějším povolání či studiu, vztah k církevnímu společenství a zejména zdůvodnění motivace ke studiu. Reference (písemná či ústní) známé osoby je vítána, ale není podmínkou.

Adresa ředitelky: Ivana Dolejšová, Mezi školami 2327, Praha 5, PSČ 155 00; tel. (02) 6521600 Přednášky Institutu ekumenických studií jsou veřejně přístupné. Jejich přehled pro letní semestr 1995/6 je součástí tohoto letáku.  Ve dnech 19. - 20. 4. uspořádá institut opět setkání teologů a zájemců o teologii. Setkání proběhne v Praze a jeho program bude včas zveřejněn.

Připravovaná témata:

 • Totalitní pochopení Boha jako začátek totalitní instituce církve?
 • Svoboda jako základ pokroku vduchovním životě.
 • Teologie svátostí: proměna současných východisek (přechod od důrazů právních kduchovně-sociálním důrazům na proměnu života člověka a společenství).
 • Co znamená mravně se rozhodovat (ve společnosti, vcírkvi).

Zahraniční patroni Institutu ekumenických studií zajišťují kontakt s mezinárodní ekumenickou a akademickou obcí, jsou garanty pro spolupráci se zahraničními institucemi. Jejich dlouhodobá zkušenost s ekumenickou prací je pro směřování školy zdrojem inspirace.

Rev. Brendan Callaghan SJ, MA MPhil MTh FRSM, děkan Heythrop College Londýnské univerzity The Revd. Graham Cray, děkan Ridley Hall Cambridgeské teologické federace The Very Revd. Dr. William Peterson, děkan Bexley Hall, Rochester, New York Prof. George Vandervelde, Toronto - ředitel Institutu křesťanských studií Paul Weirig, Luxembourg - předseda Konference evropských kněžských rad The Revd. Dr. Stephen J. Plant, Londýn - sekretář světové rady metodistických církví pro kontinentální Evropu Ekumenické fórum prosazuje pomocí reálné společenské váhy členů myšlenku institutu v církvích i v občanské společnosti. Jeho členy jsou významní a zároveň ekumenicky zainteresovaní členové církví i osobnosti veřejného života. Členové ekumenického fóra jsou zakládajícími členy občanského sdružení, které je zřizovatelem školy.

Prof. PhDr. Radim Palouš, emeritní rektor Univerzity Karlovy v Praze,

předseda

Ing. Jan Kofroň, tajemník

Mgr. Dušan Hejbal, starokatolický ordinář

Mgr. Miroslav Heryán, ředitel křesťanské misijní školy v Hradci Králové, předseda Evangelické aliance

Doc. ThDr. František Kunetka, proděkan Teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Václav Malý, katolický kněz

Mgr. Ota Metyš, husitský kněz

RNDr. Vladimír Roskovec, ředitel organizačně správního odboru Ministerstva školství ČR

Mgr. Pavel Smetana, synodní senior CČE, prezident Ekumenické rady církví v ČR

PhDr. Jan Sokol, předseda akademického senátu Pedagogické fakulty Univezity Karlovy

Doc. MUDr. Zdeněk Susa, synodní kurátor ČCE

Teologický výbor odpovídá za věcnou náplň a úroveň studia. Tvoří jej ekumeničtí teologové různých církví a zástupci pedagogů školy.

Ing. Jan Konzal, předseda

ThMgr. Ivana Dolejšová, tajemnice

Prof. ThDr. Pavel Filipi

ThMgr. Dušan Hejbal

Lic.theol. Lenka Karfíková

ThDr. PhDr. Libor Ovečka

PhDr. Jan Sokol

ThDr. Ivan Odilo Štampach

ThMgr. Václav Ventura

zástupce Ekumenické rady církví v ČR

Vedení institutu

Ing. Pavel Hradilek, předseda občanského sdružení IES

Ing. Jan Kofroň, tajemník ekumenického fóra IES

ThMgr. Ivana Dolejšová, ředitelka školy, tajemnice teologického výboru IES

Letní semestr začíná 22. 2. 1996 a trvá do 6. 6. 1996. Přednášky se konají v budově JABOKU, Salmovská 8, Praha 2, vždy ve čtvrtek od 18.00 do 19.30; na ně navazují semináře od 20.00 do 21.30. Konzultace jsou individuálně domlouvány s vyučujícími.

22. 2. Václav Ventura: Rozdělení církve na východní a západní, přednáška pro Křesťanskou akademii, Klementinum, 1. patro 17.30 22. 2. Václav Ventura: Písmo a tradice u církevních otců III. Výjimečně od 19 hod.

29. 2. Václav Ventura: Písmo a tradice u církevních otců IV.

7. 3. Václav Ventura: Písmo a tradice u církevních otců V. 

14. 3. Ivana Dolejšová: Vztahy mezi filosofií, náboženstvím a vírou

21. 3. Ivana Dolejšová: Dialogická a metafyzická filosofie starověku

28. 3. Ivana Dolejšová: Směry a proudy středověké filosofie

11. 4. Václav Ventura: Písmo a tradice u církevních otců VI. 

18. 4. Pavel Filipi: Úvod do ekumenické eklesiologie - Církev jako společenství od stvoření přes Ábela ke Kristu

25. 4. Václav Ventura: Přehled herezí a štěpení ve staré církvi, příčiny rozdělení církve na východní a západní, vývoj protestantské a katolické eklesiologie na Západě

2. 5. Odilo Štampach, Pavel Filipi, Václav Ventura: Vztah partikulární a univerzální církve

9. 5. Ivana Dolejšová: Osvícenství a antropologický obrat ve filosofii

16. 5. Jan Payne: Člověk jako dostačující vysvětlení skutečnosti? (Kierkegaard)

23. 5. Ivana Dolejšová: Filosofické kořeny postmoderny

30. 5. Václav Konzal: Aplikace hermeneutiky: umění mluvit a sdělovat

6. 6. Václav Ventura: Křesťanské pochopení Písma a tradice ve vztahu k ostatním světovým náboženstvím