Jste zde

Zprávy

autor: 

I nouze uprchlíků křičí do nebe

Feldkirch (KAP)
Vorarlbergský diecézní biskup Klaus Küng se vyslovil pro diferencované
zhodnocení islámu. Nikdo nemá právo zobecňovat a vyslovovat všeobecné
odsudky,říká biskup. Musíme se především vyvarovat všeho, co vede k
agresi. Zároveň varuje před eskalací konfliktu který nastal po
teroristických útocích 11. září: „USA mají jistě právo k sebeobraně,
avšak pomsta by nebyla právem, ale počátkem bezpráví.“ Také nouze
utečenců v Afghánistánu je stejně politováníhodná jako nouze obětí v
New Yorku a Washingtonu. I ona podle Künga stejně křičí do nebe.

Nezneužívat náboženství!

Vídeň (KAP)
Před egoistickým využíváním náboženství jako pouhého nástroje varuje
kardinál Franz König. Náboženství podle něho musíme očistit od „všeho
pozemského“. Dialog mezi náboženstvími je ztěžován vzájemnými
neznalostmi. Příslušnici různých náboženství by vůči sobě měli jednat s
respektem a poskytovat si navzájem dostatečný prostor k vysvětlení
svých stanovisek. V každém náboženství jsou sice jiné svátky, jiné
oblečení, ale stejný Bůh, stvořitel nebe a země.

Texty hovořící
o násilí v bibli a koránu  podle Königa především ukazují, že
navzdory násilí se prosazuje vědomí závislosti lidí na absolutnu znovu
a znovu. V křesťanství představuje Ježíš Kristus jako boží slovo, které
se stalo člověkem, zcela novou spojitost mezi Bohem a láskou k
bližnímu. Tento příkaz blíženecké lásky v běžném životě často zapadá.
To platí i u fanatiků, kteří v dějinách křesťanství často
zneužívali. Používání Boha jako soudruha ve vlastních politických
zájmech vytváří obvykle velmi výbušnou směs.

Rozdělení u stolu Páně se míjí s podstatou eucharistie

ŠtýrskýHradec (KAP) Nejhlubší
rána křesťanství tkví v znevážení nejzákladnějšího bodu eucharistie,
tj. Ježíšova přání a posledního vůle „aby všichni jedno byli“. Tvrdí to
novozákonník ze Štýrského Hradce prof. Peter Trummer, jehož nová kniha
o eucharistii (nakladatelství Patmos) nese právě tento název.

Jestliže
církve jsou v praxi u eucharistického stolu rozděleny, pak ještě
dostatečně nepochopily podstatu eucharistie, míní katolický teolog.
Rozdělení při eucharistické slavnosti církve zdůvodnily starostí o
zneuctění svátosti. Podle Trummerova mínění je posvěcující především
Ježíšova vůle, a ta míří především k jednotě. Odloučení právě v oblasti
liturgie činí křesťanství před světem nevěrohodným.

Tento názor
sdílí i významný americký františkán a autor pojednání o spiritualitě
P. Richard Rohr. Křesťané musí rozpoznat, že Ježíšovo působení
spočívá v proměňování lidí a struktur, a ne ve vynucování
příslušnosti k nějaké skupině, píše Rohr. K tomu byla eucharistie
příliš dlouho využívána a zneužívána.

Podle Trummera by se
mnohost křesťanských církví neměla chápat jako pohoršující, když ve
středu všech stojí Kristus. Jde zde i o porozumění úřadu, jeho
znaky a moc, domnívá se teolog. Eucharistie nestrpí žádná omezení.
Právo a povinnost eucharistické slavnosti vychází z Nového zákona, a to
pro všechna křesťanská  společenství, nezávisle na původu a
pohlaví, sociálních, etických a jiných kategoriích. Ostatně také
se všechny názvy různých úřadů používaly v prvokřesťanských dobách
stejně pro muže i pro ženy.

Trummerova kniha nabízí nové porozumění a výklad biblické zvěsti a je doplněna mnoha historickými fakty o novozákonní době.

„Právo na smrt“ v Británii?

Londýn (KAP) Smrtelně
nemocná Angličanka, ochrnutá na všechny končetiny, se chce soudit o
právo napomoc při sebevraždě. Sedmačtyřicetiletá Diane Prettyová trpí
od roku 1999 degenerativním nervovým onemocněním. Prettyová již dříve
prosila svého manžela o pomoc při sebevraždě. Ten by však mohl být za
tuto pomoc obžalován. Nemocná se odvolává na evropskou konvenci
lidských práv, která zapovídá nelidské a nedůstojné nakládání s
člověkem. A Prettyová svou nemoc za nelidskou a nedůstojnou pokládá.
Britské státní zastupitelství její žádost  poukazem na platné
zákony odmítlo. Nyní byl však případ předložen Nejvyššímu soudu. Silně
podporována je žalobkyně britskou lobby podporující euthanasii,
zvláště společností Voluntary Euthanasia Society. Ta argumentuje
tím, že Prettyová nebojuje pouze za sebe, ale za všechny lidi v podobné
situaci. Její manžel Brian Pretty i obě dospělé děti ji v jejím úsilí
také podporují. Anglická katolická biskupská konference odkázala při
dotazu na její postoj na obecně známé mínění katolické církve.

Irsko multikulturní?

Dublin (KAP) President
irského misijního svazu Tommy Murphy požaduje vytvoření multikulturní
společnosti. Irsko již dávno není zemí, kde jsou cizinci vítáni,
kritizoval Murphy na mezinárodním shromáždění v Dublinu. Právě v
dnešní době si musí lidé uvědomit, jaké obohacení znamenají jiné
kultury pro společnost. Proto by se mělo Irsko střežit před tím, aby se
někomu uzavíralo z důvodů etnických, náboženských nebo kulturních.

Spor o rozvodovou reformu

Paříž (KAP) Francouzské
katolické svazy rodin se vyslovily proti plánovanému zrušení zaviněného
rozvodu manželství ve Francii. V každém případě prý to povede k
ulehčení rozvodu a dalšímu zvýšení procenta rozpadlých manželství.
Manželství se tak stane jen vypověditelnou smlouvou. Návrh zákona,
který podal socialistický poslanec FrancoisColcombet, má redukovat
důvody pro žádost o rozvod za čtyř na dva. Vedle zaviněného rozvodu má
být zrušen také rozvod  z důvodu rozdílných životních poměrů. Za
určitých okolností, např. při násilném jednání, může ovšem být
stanoveno odškodné ve prospěch strany oběti. Do budoucna má tak zůstat
jen možnost rozvodu za oboustranného souhlasu a rozvod z objektivních
důvodů. Tohoto postupu má být použito v případě neodvolatelného rozpadu
manželského svazku. V tom případě se musí dodržet povinná čekací lhůta
3 až 18 měsíců pro možný smír partnerů.

Alternativní Nobelova cena pro teologa Leonarda Boffa

Stockholm (KAP) Jedna
z letošních Alternativních Nobelových cen (Right Livelihood Awards)
připadla Brazilci Leonardu Boffovi, který je jedním za zakladatelů
teologie osvobození. Vzhledem k svým odlišným stanoviskům se dostal do
konfliktu s Vatikánem. Roku1985 mu byla na jeden rok zakázána
publikační činnost a v roce 1991 pak uložen zákaz vyučování. Roku 1992
vystoupil z františkánského řádu a nechal se laicizovat.

V
centru jeho poselství leží, že chudí musí porozumět, že jejich bída
není ničím přirozeným. Boff v Brazílii spolupracoval také
s organizací bezzemků (Sem terra), která byla rovněž roku 1991  vyznamenána cenou Right LivelihoodAward.

Jak
bylo sděleno Nadací pro pravý život, které cenu uděluje, další
vyznamenání směřovala k izraelské mírové organizaci Gush Shalom,
britské protiatomové skupině Trident Plugshares a k Venezuelanovi
Josému Antoniovi Abreuovi jako iniciátoru hudebního hnutí pro děti.
Ceny jsou dotovány finančně cca 2 000 000 švédských korun. Vyznamenání
je určeno pro oblasti ochrany prostředí, odbourávání sociálních
nerovností a prosazování lidských práv. Chápe se také jako kritika
tradiční Nobelovy ceny.

Rakouští evangelíci otevřeni trvalým svazkům homosexuálů

Vídeň
(KAP) Zemský superintendant  rakouské reformované církve Peter
Karner a luterský vrchní církevní rada Robert Kauer předložili
seznam evangelických kostelů a modliteben, kde je možnost požádat
o požehnání homosexuálního svazku. Karner to komentoval jako snahu
odstranit velký kus diskriminace homosexuálů. Rada Kauer kritizoval
ochranný věk pro homosexuály, který v Rakousku zakazuje dospělým
mužům homosexuální styk s chlapci pod 18 let věku. Zdůvodnil to
stejnou hodnotou člověka ať se jedná o chlapce či dívku a požadoval,
aby byl tento věk pro obě pohlaví stejný. K rozdílné praxi obou církví,
kdy reformovaná církev požehnání nabízí, zatímco luterská ne, řekl
Karner, že obě dvě církve zaujímají k homosexualitě stejný postoj,
ale nevyvozují stejné důsledky. Luterská církev musí mít ohled na své
vlastní konzervativní skupiny.

Superintendant zdůraznil, že
debata o homosexuálech měla podobný průběh jako debata o ženách v
kněžském úřadu. Podobně se používaly jako argumenty na obou stranách
biblické citáty. Karner však zdůraznil, že více než o slova jde o
celkové svědectví bible. Ježíš se zasazoval o znevýhodněné a proti
diskriminaci

Evangelické církve za kritický dialog se sektami

Berlín (KAP)
Pro kritický dialog s  formami nové religiozity se vyslovilo
německé evangelické ústředí pro otázky kontaktů se světem. Jako
příspěvek v tomto směru vydalo ústředí příručku Panorama nové
religiozity. Hledání smyslu a příslibu uzdravení na počátku 21.
století. V této příručce jsou představeny aktuální alternativní formy
religiozity stojící mimosvětová náboženství. Uvedeny jsou mimo jiné
různé formy sekulární religiozity, psychoscéna, esoterika, nová
křesťanská religiozita a tak zvané sekty.

Milingo nastupuje pokání

Řím (KAP) Zambijskýarcibiskup
Emmanuel Milingo (71 let) bude podle italského deníku Il Tempo vázán
několikaměsíčním pokáním v některém z jihoitalských klášterů. Stráví
tam v klausuře dobu nejméně do letničních svátků roku 2002 bez
jakýchkoliv vnějších kontaktů.

Milingo se 7. srpna na příkaz
papeže rozešel se svou korejskou manželkou, členkou Moonovy sekty,
kterou si vzal 27. května v New Yorku. Formální církevní trest
zatím vyhlášen nebyl. Předpokládá se udělení asi jednoho roku mlčení
jako pokání pro Afričana, který platí u svých příznivců za
charismatického uzdravovatele.

Tři řeholní společnosti založené
Milingem mají dohromady asi 150 členů a byly nyní podřízeny přímo
Vatikánu. Jde o Kongregaci synů Ježíše Dobrého pastýře, Sestry od
Vykupitele a Bratry svatého Jana Křtitele. Nyní jsou ve správě
Kongregace pro misie. Počátkem října Milingo přijal během svého pobytu
v Castel Gandolfu zástupce všech tří zmíněných kongregací a sdělil
jim toto rozhodnutí. Milinga přitom doprovázel tajemník Kongregace pro
nauku víry, arcibiskup Tarciso Bertone. Milingo přitom prý své
„duchovní syny a dcery“ ujišťoval, že je „nenechá v bryndě“.

H. Waldenfels sedmdesátiletý

Bonn (KAP)
Bonnský fundamentální teolog Hans Waldenfels SJ se 20. října dožil 70
let. Essenský rodák platí za znalce východních náboženství. Waldenfels
vstoupil roku 1951 do jezuitského řádu, studoval filosofii v Pullachu u
Mnichova a teologii v Tokiu, kde roku 1963 byl vysvěcen na kněze. Další
studia teologie absolvoval v Kjótu, Římě a Münsteru. Po doktorské
práci na Papežské gregoriánské universitě se habilitoval v roce 1976 ve
Würzburgu. Rok nato se stal profesorem fundamentální teologie, teologie
nekřesťanských náboženství a filosofie náboženství v Římě. Waldenfels
se zasloužil o vědecký dialog s Polskem, za což  mu byl
udělen čestný doktorát Teologické akademie ve Varšavě.  K jeho
neznámějším dílům patří Kontextuální fundamentální teologie a Slovník
náboženství.