Jste zde

Informace o průběhu změn na KTF UK

Setkání akademické obce Katolické teologické fakulty (KTF) s rektorem Univerzity Karlovy prof. Ing. Ivanem Wilhelmem, CSc. se uskutečnilo v sobotu 1. června 2002 v Modré posluchárně v Celetné ulici. Shromáždění svolal pan rektor, aby osobně informoval členy akademické obce KTF o nových skutečnostech ohledně probíhajících změn na této fakultě. Byly zvoleny prostory univerzity v Celetné ulici, neboť v Pastoračním středisku v Dejvicích v té době probíhaly X. Zvěřinovy dni. Nebyl přítomen děkan KTF prof. ThDr. Jaroslav V. Polc, který se omluvil vzhledem k již dříve dohodnuté přednášce mimo Prahu. Pozvání rektora přijal pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, Velký kancléř KTF.

Pan rektor v úvodu řekl, že nechce akademickou obec KTF „zbytečně obtěžovat“, a proto se s ní neschází tak často. Velmi však stojí o to, aby členové akademické obce měli o probíhajících změnách informace co nejvíce úplné a je ochoten vysvětlovat názor svůji názor univerzity. Na minulém veřejném setkání, které se uskutečnilo 12. ledna t. r. , proto pan rektor pozval přítomné, aby se na něj v případě nejasností či pochybností obraceli se svými otázkami. Řada studentů a vyučujících tuto nabídku ke konzultacím a otevřeným rozhovorům využila, přičemž pan rektor jejich účastníky žádal, aby informace sdělovali dále pokud možno co nejméně zkreslené (jak však podotkl, vždy je zde určité zkreslení). V současnosti obdržel pan rektor nové informace, a proto v co nejbližším možném termínu svolal toto setkání. Úmyslně odmítal informovat o těchto nových skutečnostech tisk, neboť považuje za správné, aby se informace dozvěděla nejprve akademická obec KTF přímo od něj a měla možnost se jej na cokoliv zeptat.

Nejprve pan rektor stručně zrekapituloval události, které se staly od lednového setkání. Rektor jmenoval prof. PhDr. Mikuláše Lobkowicze správcem KTF a pověřil jej vypracováním plánu obnovy, resp. restrukturalizace KTF. Především jej požádal o řešení dvou naléhavých problémů: o posílení pedagogického sboru a o reorganizaci studijních programů, včetně přípravy nových materiálů pro jejich akreditaci.

Prvním krokem k posílení pedagogického sboru bylo koncem února vypsáno výběrové řízení na 13 míst akademických pracovníků, které bylo veřejně oznámeno, jak předepisuje konkursní řád Univerzity Karlovy. Do výběrového řízení se přihlásilo přes 20 uchazečů. Vybráno bylo 12 pracovníků, z toho 2 dosud neuzavřeli pracovní smlouvu, protože jsou cizinci a musí si napřed vyřídit povolení k pobytu a práci. Hlavním kritériem výběru byla – vzhledem k potřebám fakulty a akreditačnímu řízení – odborná kvalifikace. Na fakultu tak byli přijati prof. PhDr. Ludwig Armbruster; prof. PhDr. Zdeňka Hledíková,CSc.; dr. hab. ThDr. Stanislaw Rabiej; prof. ThDr. Albert-Peter Rethmann; prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.; prof. doc. Ctirad V. Pospíšil, Th. D.; doc. PhDr. ThDr. Karel Vrána; Stanislav Drobný, Th.D.; Dr. Vojtěch Eliáš; doc. JUDr. ICLic. Antonín I. Hrdina; Ing. ThLic. Aleš Opatrný a ThDr. Ľubomír Žák.

Pan rektor uznal, že průměrný věk těchto lidí nebyl příliš ideální, ale ukázalo se, že úloha v zadání, tj. najít habilitované, kvalifikované a mladé lidi, „nemá řešení“. Rektor dal vědomě přednost kvalifikaci před mládím, neboť akreditační komise posuzuje především kvalifikační zajištění struktury studia. Tento požadavek je proto důležitější. Nyní musí sama KTF pracovat na postupném omlazení učitelského sboru. Každopádně příchodem nových vyučujících ke stávajícím 22 došlo k výraznému posílení učitelského sboru (předpokládám, že je zde řeč o vyučujících ve stálém pracovním poměru, neboť na KTF působí ještě několik dalších vyučujících na kratší úvazky). V nejbližší době bude vypsán konkurz na dalších pět míst.

Reorganizace výuky probíhá již v letním semestru tohoto akademického roku a pan rektor požádal studenty o pochopení, neboť času před začátkem letního semestru bylo málo a řada věcí se dolaďuje „za chodu“. Při té příležitosti zmínil skutečnost, že KTF by měla vejít do dějin, neboť se dějí velké změny v neuvěřitelně krátkých termínech. Vzhledem k probíhajícím změnám požádal pan rektor o přerušení správního řízení, které na základě návrhu akreditační komise zahájilo s KTF Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. prosince 2002 ve věci pozastavení akreditace magisterského studijního programu Teologie (obor Katolická teologie), resp. odebrání akreditace kombinovaného studijního programu Učitelství pro střední školy (obor Náboženské nauky) a doktorských studijních programů. Ministerstvo rektorovi vyhovělo a správní řízení přerušilo na maximálně povolenou dobu (30 dní), čímž se termín ukončení správního řízení posunul na 12. května a získal se měsíc pro práci na reorganizaci fakulty. Rektor zdůraznil, že je třeba přesvědčit orgány státní správy o tom, že změny na KTF jsou nezvratné.

Bezprostředně po skončení správního řízení vydalo ministerstvo dne 13. května 2002 rozhodnutí, ve kterém přistoupilo na stanovisko akreditační komisev plném rozsahu, tj. rozhodlo o pozastavení, resp. odebrání akreditací. Díky informacím pana rektora a vzhledem k probíhajícím změnám na KTF je účinnost tohoto rozhodnutí stanovena až na 1. říjen 2002.

Jelikož se rozhodnutí ministerstva dalo očekávat, naléhal pan rektor na přípravu nových materiálů pro novou akreditaci. Šlo o velmi složitou a namáhavou práci, takže pan rektor na setkání vyjádřil vděčnost všem, kteří se zasloužili o to, že mohl tyto materiály zaslat ministerstvu již dne 25. května. Akreditační komise se bude těmito materiály přednostně zabývat již na svém nejbližším zasedání, které se uskuteční 18. a 19. června.

Pokud bude akreditační komise s novými materiály souhlasit, dá podnět ministerstvu, které by mělo v zákonné lhůtě 30 dní vydat příslušné rozhodnutí o schválení akreditací. Pokud by měla akreditační komise ještě nějaké výhrady, tak je šance materiály doplnit a dopracovat do jejího příštího zasedání, které se uskuteční v září (24. a 25.). Pan rektor považuje připravené materiály za dobře zpracované, takže se domnívá, že by mohly být přijaty. Pokud by se tak náhodou nestalo, přičemž taková situace snad podle pana rektora nenastane, tak „úloha nemá řešení“. Pan rektor zdůraznil, že si rozhodně nepřeje konec akreditace studijních programů KTF. (O výsledku jednání akreditační komise viz dále.)

V současnosti probíhá přijímací řízení do oborů, které jsou dosud akreditované, neboť jiné akreditace nejsou. Uchazeči však byli rektorem upozorněni na skutečnost, že po 1. říjnu 2002 přijatí studenti plynule přejdou do nově akreditovaných programů. Studium prezenčního magisterského programu je otevřeno všem, kteří splní podmínky přijímacího řízení a budou přijati.

Stávajícím studentům prezenčního magisterského programu bude nabídnut plynulý („bezbariérový a bezproblémový“) přechod do dalšího ročníku nového akreditačního programu. Pan rektor podotkl, že kdo ze studentů s tímto nesouhlasí, tak je to zřejmě spíš jeho osobní problém než problém fakulty nebo univerzity. Nově je žádáno o akreditaci pětiletého prezenčního magisterského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury (obor Dějiny křesťanského umění), který, bude-li akreditační komisí schválen, bude otevřen v akademickém roce 2003/2004.

Rektor dále informoval o skutečnosti, že se dosud nepodařilo udělat nic s doktorskými studijními programy, takže KTF zatím o novou akreditaci nezažádalo a stávající akreditace skončí 1. října 2002. Pan rektor pro současné studenty těchto programů dojednal možnost pokračovat ve studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, čímž univerzity plní zákonnou povinnost, zajistit možnost pokračování studia.

Pan rektor doufá, že se v krátké době podaří připravit materiály pro novou akreditaci doktorských studijních programů. Bude-li tato akreditace schválena, budou se moci studenti na fakultu zase vrátit, zřejmě za jeden nebo za dva roky. KTF bude skutečně žádat o akreditaci doktorských studijních programů, neboť v rámci Univerzity Karlovy není fakulta, která by doktorské studijní programy neměla.

Pan rektor si úmyslně nechal na závěr informaci o kombinovaném studijním programu, protože si je vědom, že je to „věc háklivá“, neboť nejvíce výtek se týkalo právě tohoto programu. Jedním z problémů je skutečnost, že tentoprogram byl prezentován jako „učitelský studijní program“. Pan rektor se asipřed dvěma lety zasadil o to, aby tato kategorizace byla zohledněna ve finančních dotacích pro KTF, neboť v minulosti tomu tak nebylo. Učitelské studijní programy jsou totiž ohodnoceny o přibližně 20% více než humanitní studijní programy, včetně teologie (humanitní studijní programy jsou ohodnoceny nejmenší částkou, pro představu pan rektor uvedl, že nejvíce jsou ohodnoceny obory jako veterinářství, přičemž dotace je u tohoto oboru téměř čtyřikrát větší než u humanitních oborů). KTF tak v loňském roce získala „nezanedbatelnou finanční částku“, neboť většina studentů studuje v kombinovaném učitelském studijním programu, takže není možné najednou tvrdit, že to učitelské studijní programy nejsou. Jenže akreditační komise konstatovala, že tento studijní program vůbec není kompatibilní s jinými učitelskými programy, navíc obory jako pedagogika nebo psychologie nejsou na KTF etablovány, neexistuje katedra ani kabinet takového zaměření. Do budoucna by bylo možné takové pracoviště vybudovat, ale pan rektor se přimlouvá raději za spolupráci s již fungujícími pedagogickými pracovišti na jiných fakultách. Už se o takových možnostech jednalo, ale zatím to není zformulováno na papíře v takovém stavu, aby se dal návrh předložil akreditační komisi.

KTF žádá o novou akreditaci čtyřletého bakalářského studijního programu Teologie (obor Náboženské nauky), který bude realizován opět kombinovanou formou studia. Již se nebude jednat o učitelský studijní obor. Jelikož pro výuku na jakémkoliv stupni škol je v České republice předepsáno dosažení magisterského titulu, žádal pan rektor, aby se „to nějak udělalo“, ale ukázalo se, že to není možné. Bylo mu řečeno, že v ČR neexistuje magisterský studijní program, který by při kombinované formě studia trval pouze čtyři roky a nenavazoval by na bakalářský studijní program. V současnosti se proto pro absolventy bakalářského studijního programu na KTF připravuje návazný dvouletý magisterský program, který by nabízel buď směr učitel náboženství nebo pastorační asistent. Žádost o akreditaci tohoto návazného programu by měla být podána brzo, aby bakaláři – absolventi v roce 2003 – mohli již plynule pokračovat ve studiu.

Pan rektor uvedl, že je zbytečné se obávat a klást si otázku, „jak dlouho budeme muset ještě chodit do školy?“, neboť každý brzo zjistí, že je třeba se vzdělávat a doplňovat si vzdělání celý život. Někdo tvrdí, že ti, co budou končit letos, prý „mají kliku“, ale pan rektor tvrdí, že mají štěstí ti, co budou pokračovat. Při již zmiňovaných setkáních byli za rektoremi tací, co jsou již magistři, absolventi KTF, ale chtěli by se dále vzdělávat, neboť sledují probíhající změny na KTF, vedoucí ke zkvalitnění studia. Pan rektor plánuje, že pro tyto absolventy se budou dělat na KTF kurzy celoživotního vzdělávání, neboť cítí závazek i vůči těmto lidem. Současným studentům nabízí rektor bezbariérový přechod do nového bakalářského studijního programu. Rektor se snažil jednat s teologickými fakultami v Olomouci a Českých Budějovicích o možnosti přechodu stávajících studentů do tamních magisterských programů, ale když děkani obou fakult viděli obsah a podobu tohoto programu, tak možnost přechodu odmítli s poukazem na skutečnost, že „tito studenti by zde zřejmě nestačili“.

Jelikož KTF nemá zázemí psychologické a pedagogické, připravuje se spolupráce s katedrou pedagogiky na Filozofické fakultě UK na realizaci pedagogické přípravy v rámci návazného magisterského studijního programu. Pan rektor doufá, že je v silách příslušných osob, aby se žádosti o nové akreditace podaly „po prázdninách“.

Po této rozsáhlé informaci od pana rektora se ujal slova kardinál Miloslav Vlk, který uvedl, že KTF je také církevní fakulta, která se řídí církevními normami. Ubezpečil přítomné, že všechny kroky, o kterých pan rektor informoval, jsou dělány s vědomím Velkého kancléře KTF a příslušné římské kongregace. Všechny připravované programy jsou v souladu s církevními předpisy. Otevřené prezenční magisterské studium je koncipováno stejně jako např. studium na římské Lateránské univerzitě. Dále pan kardinál informoval o skutečnosti, že v současné době jsou posuzovány příslušnou římskou kongregací nově vypracované vnitřní předpisy KTF, jejichž neexistence byla jedním z důvodů, proč ministerstvo v prosinci 2001 omezilo výkon působnosti akademických orgánů KTF. Pan rektor k tomu dodal, že připravovaný statut fakulty vypadá úplně jinak než ten, který fakulta připravila v minulém roce a který nebyl pro vážné výhrady schválen Akademickým senátem Univerzity Karlovy.

V diskusi zazněl dotaz na odcházející vyučující z KTF. Pan rektor nejprve informoval o tom, že se plánuje další posílení pedagogického sboru a že je připraveno oznámení vyhlášení výběrového řízení na dalších pět míst na KTF. Z fakulty odchází Zdeněk Klindera, O Pream, ThD. Končí mu pracovní smlouva, která nebude prodloužena, neboť pro něj v současnosti není uplatnění. Stejné je to u ThLic. Františka Vehovského, OPream. Pan rektor vyjádřil přesvědčení, že tito lidé na fakultu nezanevřou a když jim bude v budoucnosti nabídnuta možnost spolupráce, tak by se mohli na KTF vrátit. S dalším z odcházejících, Mgr. Romanem Cardalem, PhD. , pan rektor dlouze hovořil den před setkáním a společně se shodli na všech argumentech jeho odchodu, se kterým však pan Cardal nesouhlasí. Jelikož se pan Cardal vyjádřil, že má problémy s hledáním nového zaměstnání, bude mu pracovní poměr prodloužen o 3 měsíce, aby si mohl ve větším klidu nalézt nové místo. Prof. ThDr. Václav Wolf je stále v pracovním poměru. Pan rektor obdržel oznámení o odejmutí kanonické mise a bude o této věci s prof. Wolfem jednat. Rektor hodlá respektovat požadavek církevních předpisů, aby vyučující teologických předmětů měli kanonickou misi, neboť nechce po všech dosavadních peripetiích fakultu uvrhnout do dalších problémů.

V diskuse kromě jiného zazněla ještě stručná charakteristika nových studijních programů z úst Ing. ThLic.Aleše Opatrného. V bakalářském studijním programu bude větší objem praktických oborů, ale nebude se už dělat „zdánlivá učitelská průprava“. Hlavní změnou v prezenčním magisterském studiu je velká možnost volitelných předmětů a seminářů, ze kterých si podle stanovených pravidel bude studentsám vybírat (některé z těchto výběrových předmětů budou pro kandidáty kněžství povinné). Pan kardinál ještě doplnil, že důraz bude kladen na samostatnost při studiu, na aktivní práci s literaturou a na psaní písemných textů. Pan rektor dodal, že s tím úzce souvisí potřeba modernizace knihovny KTF, přičemž na přímý dotaz odpověděl, že se počítá s jistou finanční podporou na nákup literatury.

Na úplný závěr setkání pan kardinál poukázal na diskusi, která o KTF probíhá v médiích, přičemž jmenovitě zmínil diskuse na Christnetu. Obrátil se s prosbou na přítomného prof. PhDr. Stanislava Sousedíka, CSc, zda by nemohl pro studenty KTF uspořádat seminář na téma „hledání pravdy v médiích“. Pro potřeby takového semináře by pan kardinál poskytnul všechny potřebné materiály, včetně soukromých dopisů, aby bylo zřejmé, k jakému zkreslování v médiích dochází. Studenti by se podle pana kardinála mohli v takovém semináři naučit, jak kriticky pracovat s informacemi v médiích, aby jen „nepolykali zdechliny pravd“, které nám mnohdy média předkládají.

Zpráva tiskového střediska České biskupské konference z 20. června informovala o výsledcích jednání Akreditační komise, která na svém zasedání ve dnech 18. a 19. června projednala žádost KTF o akreditaci 4 nových studijních programů: magisterského studijního programu „Teologie“,obor „Katolická teologie“ (prezenční forma studia, standardní doba studia 5let); bakalářského studijního programu „Teologie“, obor „Náboženské nauky“ (kombinovaná forma studia, standardní doba studia 4 roky); bakalářského studijního programu „Obecná teorie a dějiny umění a kultury“, obor „Dějiny křesťanského umění“ (prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky) a navazujícího magisterského studijního programu „Obecná teoriea dějiny umění a kultury“, obor „Dějiny křesťanského umění“ (prezenční forma studia, standardní doba studia 2 roky).

Zpráva cituje sdělení Mgr. Jiřího Smrčka ze sekretariátu Akreditační komise, podle něhož je stanovisko komise k podaným návrhům jednomyslně kladné. Komise Ministerstvu školství navrhla, aby byly těmto programům uděleny akreditace na standardní studijní dobu navýšenou o jeden rok. Toto stanovisko není spojeno s žádnou podmínkou či připomínkou, pouze s doporučením kontroly po jednom roce. Ministerstvo rozhodneo udělení akreditace do 30 dní po obdržení stanoviska Akreditační komise. Zpráva na závěr uvádí, že kladné stanovisko Akreditační komise k novým žádostem o akreditaci, které vzešly z práce sekretariátu administrátora KTF UK prof. PhDr. Mikuláše Lobkowicze, a které podal rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. , tak pro tuto fakultu otevírá novou budoucnost.

Ve stejný den, kdy byla vydána zpráva o jednání Akreditační komise byl v Teologickém konviktu v Litoměřicích zakončen akademický rok 2001/2002 slavnostní mší v katedrále sv. Štěpána. Teologický konvikt je jednoletý přípravný ročník určený k úvodní formaci kandidátů římskokatolického kněžství. Náplní ročníku je duchovní příprava, prohloubení znalostí Písma svatého, základů víry, seznámení se s duchovní literaturou, společné prožívání liturgického roku, studium latiny, společný život atd. Teologický konvikt byl v Litoměřicích zřízen po odstěhování KTF do Prahy v roce 1990. Letošní ročník (30 absolventů) je zároveň posledním ročníkem v Litoměřicích, protože od nastávajícího školního roku 2002/2003 bude konvikt přemístěn do Olomouce, do budovy Arcibiskupského kněžského semináře. O přemístění do Olomouce rozhodli biskupové České biskupské konference na svém plenárním zasedání 17. dubna 2002 v Hejnicích, především z ekonomických důvodů.

Podle zprávy tiskového střediska České biskupské konference jde o historický okamžik pro život církve v českých zemích, kdyžv Litoměřicích končí svou činnost zařízení, které bylo od roku 1953 – téměř půl století – místem formace generací téměř všech oficiálně vysvěcených současných kněží naší republiky. V letech 1953-90 (s výjimkou 3 ročníků moravských kněží, kteří mohli prožít roky přípravy v Olomouci v letech 1968-74) byl litoměřický kněžský seminář jediným v Čechách a na Moravě. Od roku 1990 pokračoval v tradici kněžské formace v Litoměřicích právě Teologický konvikt – opět jediné zařízení tohoto druhu pro celou republiku. Za 12 let své existence zde formaci absolvovalo 628 kandidátů, z nichž asi polovina se stala kněžími.

Podle zprávy působení kněžského semináře mělo velký význam pro život církve v diaspoře severních Čech. Bohoslovci sehráli významnou roli ve zlomových dnech závěru roku 1989. Bez jejich podpory, co by vysokoškolských studentů, by se těžko dostávaly ke slovu demokratické síly na Litoměřicku. Svou historickou roli v životě farnosti sehrál konvikt, když se kolem pravidelné nedělní mše v litoměřické katedrále, připravované a vedené představenými a studenty, formovala především mladší generace litoměřické farnosti. Představení konviktu se nemalou měrou podíleli na pastoraci ve městě i na mnohých místech diecéze, především sloužením bohoslužeb tam, kde chybějí místní kněží. Proto konec Teologického konviktu v Litoměřicích pociťují litoměřičtí farníci i lidé z okolí jako ztrátu.