Jste zde

Jan Spousta

237 - duben 2012

autor: 

Snadné cíle kritiky

Kritizovat kapitalismus je snadné. Kdo nemá oči zalepené ideologií, ví, jak snadno se pro soukromé zájmy bohatých všude bere chudým a ubírá veřejnému dobru; jak se pro pohodlí současné generace nenávratně ničí přírodní bohatství, jež budou postrádat generace příští; jak „neviditelná ruka trhu" často korumpuje a zastrašuje, ba i podněcuje zabíjení a války; jak nestabilita kapitalistického hospodářství vede k neustálé oscilaci mezi bláhovými nadějemi konjunktur a zoufalstvím krizí.

Knihovnička Getseman

autor: 

Francouzský filosof Rémi Brague sestavil knihu O Bohu u křesťanů a o jednom nebo dvou dalších (CDK Brno, 2011) z původně nezávislých článků, a je to výhoda i nevýhoda zároveň. Na jednu stranu se setkáme s opakováními jedné myšlenky, jednoho obratu, a kniha nepůsobí dojmem přesvědčivého směřování k pointě, na druhou stranu jsou však jednotlivé kapitoly zajímavými filosoficko-teologickými eseji každá sama o sobě, nepostrádají vtip ani hloubku a lze je číst skoro v libovolném pořadí.

236 - březen 2012

autor: 

Úvahy o nové vizi církve

S výjimkou věnovanou ekologické etice krouží hlavní texty tohoto čísla kolem jediné otázky: jak má - institucionálně, mentálně, morálně - vypadat katolická církev dnes, jak se má vyrovnat s nároky doby a znameními času? Přes společnou základní otázku se každý z textů týká jiného tématu a jiného kontextu, je však mimořádně zajímavé je porovnat právě v tom, jak odpovídají na společný problém církve dnes.

Zmocnění bezmocných

autor: 

Není pochyb, že „plné evangelium" některých letničních křesťanských kazatelů je leckdy evangelium fundamentalisticky interpretované, evangelium dobře neukotvené v kontextu minulosti i současného světa, a tedy evangelium zúžené. Není pochyb, že i dary Ducha, kterými disponují či si namlouvají disponovat, se mohou stát předmětem marnivosti a samoúčelným divadlem, někdy dokonce šarlatánstvím či lacinou výmluvou z vlastních selhání. Na druhou stranu nelze popřít ani obdivuhodný přínos, změnu života tisíců a jejich zapálení pro Krista.

Pravda nás osvobodí

autor: 

Na konci loňského roku 2011 došlo ke dvěma věcem hodným zaznamenání z hlediska českého křesťanství.

Rakousko a Asie čili protipóly

autor: 

Poslední letošní číslo Getseman se věnuje především dvěma regionům a životu tamních křesťanů: komunistické či socialistické východní Asii a Rakousku.

První dcera církve a její nezvedené děti

autor: 

Hlavní část tohoto čísla Getseman je věnována dvěma velkým francouzským náboženským myslitelům a zakladatelům komunit, bratru Rogerovi z Taizé (1915-2005, text je z pera jeho nástupce bratra Aloise) a abbé Pierrovi, zakladateli Emauzského hnutí (1912-2007, úvahu o jeho spiritualitě napsala Irena Kopicová).

Dědičný hřích sexuální etiky

autor: 

Nabízí-li dnes katolická církev všeobecně zaměřeným médiím nějaké důležité a dlouhodobé téma, je to téma sexuality a sexuálního zneužívání. Potvrzuje to i právě skončená návštěva papeže Benedikta XVI.

Zeptejme se v Římě

autor: 

Luis Gonzáles-Carvajal Santabárbara v článku Být křesťanem bez církve ilustruje protiklad dřívějšího církevního tradicionalismu a dnešního náboženského individualismu na příkladu francouzského literáta Ferdinanda Brunetièra, jenž koncem 19. století na otázku, čemu věří, odpověděl: „Zeptejte se v Římě!"

Ideál bratrské rovnosti

autor: 

Křesťanská církev po organizační stránce vzešla ze skromných počátků: Nejstarší věřící se seskupovali do svých „obcí", „církví" či „domů", ty však nebyly zpočátku ani jednotně organizovány, ani propojeny hierarchickou úřední mocí, ani vybaveny kodexem kanonického práva. Zajisté, všichni uznávali autoritu apoštolů a vztahovali se k mateřské jeruzalémské církvi; ta také mohla rozhodnout ve věcech, které vyvolávaly spor (srov. Sk 15). Jako organizace však raná církev nebyla uniformní a místní obce i jednotlivci měli v mnoha ohledech velkou nezávislost.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jan Spousta