Jste zde

Martin Gruber

Otcův syn Ježíš v „Evangeliu pravdy“

Gnostické Evangelium pravdy pracuje s novozákonními texty (rozvíjí a parafrázuje především části Evangelia podle Jana), a je hodné pozornosti co zdůrazňuje, co naopak opomíjí, a co přináší nového, když předkládá souvěkým čtenářům „svůj“ obraz Ježíše Nazorejského.

Mystérion hiearchy Mojžíše

Theósis v mystické teologii Dionýsia Areopagity

Dbej přitom na to, aby tyto věci nevyslechl někdo nezasvěcený.

Dionýsios, De myst. theol. I.21

To chtěl také objasnit příkaz mystérií, nic neprozrazovat nezasvěceným…

Plótinos, O Dobru neboli o Jednu 112

Od chleba k hostii. Od hostie – kam?

Podoby eucharistického chleba

A jak může nejposvátnější symbol, který máme, eucharistický chléb, v nás ještě vzbudit představu nadpřirozené výživy? Naše nekvašené hostie v podobě malé kruhové destičky jsou sotva vhodné k tomu, aby mohly platit za symboly svatého pokrmu, když už pomlčíme o symbolech svaté hostiny.“

(Pokorný, Ladislav, Úvod do teorie bohoslužby, skripta CMBF, 1969)

Svatý Antonín poustevník a jeho vztah k tělu

Pokus o pochopení křesťanského askety na pozadí pozdně antické civilizace

Už jen pouhá vzpomínka na něj je pro mne cenná a obohacující! Jsem si jist, že až uslyšíte o tomto obdivuhodném člověku, i vy budete toužit tento vzor následovat, neboť Antonínův život je pro mnichy jedinečnou výzvou. (ŽsAP 3)

Konflikt církevní a světské autority v legendárních životech keltských světců

V legendách z normanské doby (12. st.) je představen společenský konflikt mezi představiteli církevní (světci) a světské (králové) autority v keltských oblastech Británie (Dumnonia, Gwynedd) v 5.-6. století. Protože legendy pracují s ustálenými a často se opakujícími motivy, vybrali jsme tři typické epizody. Budeme se zajímat především o jejich společné body a pokusíme se vyčíst z těchto příběhů, jak chápala církev (vlastně klérus) svou úlohu ve středověké společnosti.

Llan – království v království

Nový kult starého héroa

Neučesané zamyšlení nad gay mučedníky a naším křesťanstvím

Pak jsem se jal přemýšlet o mládí a umírání, o základním tématu dobré a špatné poezie a dobrého a špatného dramatu na celém světě.“

John D. MacDonald: Osamělý stříbrný déšť

Davidovský král jako boží syn

Božnost královská ve Starém zákoně a v textech z Ugaritu

Mýtus krále Artuše

Vyplenění jiného světa

Svatý Oswald z Northumbrie

Některé pasáže Historia ecclesiastica gentis Anglorum (Církevních dějin národa Anglů), které se zmiňují o northumbijském králi Oswaldovi, ukazují, jakým způsobem autor, benediktinský mnich Beda Ctihodný (673–735), líčí muže, který je už v jeho době předmětem zbožného uctívání. Bedovým záměrem bylo vykreslit Oswalda jako „pravého krále“, vítězícího a umírajícího za své království, jako hrdinu staré germánské tradice s novými křesťanskými rysy, aby tak mohl být vytvořen model světce „moderního typu“.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Martin Gruber