Jste zde

Je téma božího království tabu, nebo o něm nechceme diskutovat?

autor: 

Pohled na reálnost uskutečnění pozemského božího království se liší nejen pro různé křesťanské denominace, ale také uvnitř jedné, např. katolické. V okruhu svých známých a přátel pozoruji určitou nechuť o tom diskutovat, přestože jsou to poctiví věřící lidé, kteří bibli čtou. Pokud se ale člověk problematikou nebude zabývat, tak se u něho snadno vyvine klamný postoj typu: „Já to mám vyřešené". K objasnění problematiky je nutné nejprve vyhledat všechny texty Starého a Nového zákona mající vztah k otázce božího království a zamýšlet se nad nimi v souvislostech. Na jedné přednášce našeho významného představitele charismatického hnutí jsem v souvislosti s textem Sk 1, 6-7 dokonce slyšel, že by nechtěl, aby se ve vztahu k Ježíši dopustil takového faux pas jako apoštolové. Když ale domyslím předchozí verš Sk 1,3, tak už to takové faux pas nemusí být. Nejsem teolog, ale přírodovědec a v tomto příspěvku se pokouším nabídnout pohled z jiného úhlu. Na základě zkušenosti z občasných neúspěšných experimentů jsem si položil otázku: „Proč tomu tak je, když hodně textů mluví o možnosti pozemského božího království?" Uvedu několik častých argumentů proti, které samozřejmě nemusí být vyčerpávající.

· Pokud se v minulosti vyskytly pokusy o uskutečnění božího království, tak byly neúspěšné. Problém ale je, že to, co se doposud nepodařilo, nemusí být ještě nesmysl, pokud to není jasně zdůvodněné, jako v případě perpetum mobile. To by neexistovaly žádné vynálezy.

· Je zřejmé, že mnohé modlitby volající po uskutečnění božího království nebyly vyslyšeny. Otázkou je, zda-li to byly modlitby dle Ježíšovy rady, jako např. modlitby ve jménu Ježíše Krista. Je také otázka, zda-li neúspěch takových modliteb byl analyzován. To je věc velice běžná, že příčiny nevyslyšení modlitby člověk neanalyzuje. V J 16, 23-24 Ježíš říká: „Amen, amen říkám vám, že o cokoli byste poprosili Otce v mém jménu, to vám dá. Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a přijměte, aby vaše radost byla úplná." V této souvislosti, při analýze nevyslyšených modliteb, ale také v případě jiných textů evangelia, lze ukázat, že jsou věci, které jsou výlučně v kompetenci člověka, a věci výlučně v kompetenci Boha. Modlíme-li se za věci, které jsou výlučně v kompetenci člověka, tak logicky vzato modlitba nebude vyslyšena. Pokud bude člověk poctivý, přizná si to. Nebo si bude nalhávat a může neúspěch zdůvodnit např. tím, že Pán Bůh potřebuje jeho modlitbu pro někoho jiného. Velice často lze takový přístup pozorovat v případě přímluv a proseb během mše svaté.

· Člověk převezme interpretaci nějaké autority a myslí si, že je problém vyřešen. Jenže autority oficiálně neříkají, že nerozumí pořádně Ježíšovi. Dokladem toho jsou stovky křesťanských církví. Ale pochopení Ježíšovy katecheze je jedna z podmínek, aby byl s námi Bůh spokojen. Ježíš řekl: „Miluje mne ten, kdo zachovává moje slovo" a logicky vzato ho mohu pořádně zachovávat tehdy, pokud mu dobře rozumím. V mnoha případech nerozuměl Ježíšovi ani apoštol Petr, nebo miláček Páně Jan. Která z autorit si však troufne říct, že je na tom lépe než apoštol Petr nebo Jan?

· Z různých důvodů (nevědomost, neochota se změnit apod.) se člověk o boží království nezajímá, nebo o něj neusiluje. Pak je jenom logické, že mu jej Bůh nedá, protože respektuje jeho svobodu.

· Častým argumentem je Ježíšův výrok: „Království boží je ve vás". Tento výrok je pravdivý, ale vzhledem k tomu, že v bibli máme i jiné výroky, nabízí se řešení, že boží království může mít určité úrovně a přitom jedna z forem právě je: „Království boží je ve vás". To znamená v duši člověka, člověk má posvěcující milost atd. Další formou by mohlo být slíbené boží království zde na zemi a pak také po smrti v nebi. Při důsledném čtení bible najdeme, že bible připouští např. různé úrovně víry, různé úrovně křesťanství. Víra je v obecném slova smyslu typ přesvědčení o určitém faktu. Dle evangelia vznik přesvědčení a potvrzení může mít několik forem a úrovní: „Vy jste byli poslali k Janovi a on svědectví vydal pravdě. Ale já nepřijímám svědectví od člověka, ale toto pravím, abyste vy byli spaseni" (J 5, 33-34). Zde se jedná o víru kvůli autoritě potvrzené Bohem. Jenže tehdy byla jedna „církev" a dnes jich máme stovky. Další přesvědčení vychází z toho, že člověk může sám od sebe rozeznat dle Ježíšova výroku: „Jak to, že sami od sebe nerozeznáte?" Je to zejména ve věcech, které platí tak jako tak. Jiný typ víry je ukázán na příkladě: „Otec ukazuje Synovi skutky..." (J 10, 37-38). Ježíš zase ukazuje skutky člověku. Člověk se naučí sám konat skutky a objeví nauku (dle schématu hypotéza - pokus - poznatek je ověřen). Také nebere bezmyšlenkovitě Ježíšovu nauku, ale uznává to, co sám vidí, sám začne hledat a dojde ke stejným poznatkům, jaké řekl Ježíš, nebo si je ověří. Další typ přesvědčení vidíme na případech, kdy Ježíš odpouští hříchy. Což není vidět, alespoň ne běžným pohledem. A tak jako důkaz, že má moc odpouštět, uzdravuje nemocného na lůžku (Mt 9, 1-6, Mk 2, 1-11, L 5, 18-25), čímž Ježíš legitimuje svou moc. Pak by mohlo být přesvědčení typu, které je vrozené, něco jako migrační pud ptáků. Tomu by odpovídalo známé rčení, že „víra je dar", které ovšem Ježíš vůbec neřekl. Naopak za vzor nám dává postoj setníka z Kafarnaum (Mt 8, 5 10), ženy s krvetokem (Mt 9, 20-22) a Kananejky (Mt 15,28). Dalo by se také ještě psát o přesvědčení vytvořeném, kam lze zařadit naději, strach z nepřijetí, např. přesvědčení ze strachu před „odchodem" ze světa.

· Další příčinou může být čtení bible „filtrovaně", s předporozuměním, bez reflexe jeho kvality. Čtení bible vyžaduje, aby měl člověk v pořádku myšlení, ale ne dle našich představ, ale dle Ježíšových. To je také důvod, proč hned v prvních kázáních Jan Křtitel, Ježíš a také jím vyslaní apoštolové vyzývali k obrácení (Metanoia). Problém ale je, že dnes po Metanoia voláme, ale nevíme pořádně, jak se dělá. Někdo to ztotožňuje s půstem, s množením modliteb, charitou apod., což má svůj smysl, ale není to změna smýšlení, není to Metanoia dle Ježíše. Zde bych jako pomocný příklad uvedl zkušenosti mnoha přírodovědců, kteří by v oblasti tvůrčí práce neudělali nic, kdyby si neprošli svým odborným Metanoia.

· Evangelista Matouš mluví o nebeském království, ostatní evangelisté o božím království, a přitom v mnoha případech se jedná původně o identické Ježíšovy výroky. Kdo si toho nevšimne, může mít tendenci vše odsunout na dobu po smrti. Zde se nabízí myšlenka mého duchovního průvodce B. Bílého, že je nutné s pomocí Ducha Svatého provést rekonstrukci Ježíšovy katecheze „orazítkovanou" Bohem. Někomu se to může zdát divné, ale pokud nemá osobní zkušenost s vedením pod vlivem Ducha Svatého, těžko to pochopí.

· Často se argumentuje tím, že chyba židů byla v čekání na pozemské království. Jejich chyba byla ale ve vynechání výstražných partií z Mojžíše a proroků (viz např. „Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně" - J 5, 46). Kdyby si většina židů řekla: „Ježíš z Nazareta vyzývá, že čteme špatně Mojžíše a proroky, musíme se nad tím zamyslet", možná  by stál Jeruzalémský chrám dodnes (viz. Mt 23, 37-38, L 20, 41-44, Mt 24, 2, Mk 13, 2) . Proč mohou dodnes stát pyramidy a stále se ještě nacházejí poklady? Proč by nemohl zůstat stát Jeruzalémský chrám? Bylo předpovězeno, že bude Šalamounův chrám zničen a byl zničen. Bylo předpovězeno, že židé budou zavlečeni do zajetí a byli v zajetí. Bylo předpovězeno, že se dostanou ze zajetí ven a dostali se ven. Když se tedy v dějinách židovského národa uplatnily jak výhružky, tak radostné sliby, proč bychom my měli Ježíšovy sliby opomíjet? Tehdy ovšem byly vázány na změnu. A velmi pravděpodobnou naší chybou je to, že my se nechceme měnit, že nechceme zrevidovat svůj přístup. Chyba je v tom, že se považujeme za dobré, a proto se nám zdá, že Bůh neplní svoje sliby a že je splní až po smrti. Židé čekali boží království (v doslovném slova smyslu) s tím, že vypustili nepříjemné pasáže. Jsme ochotni si připustit, že podobných chyb jsme se mohli my také dopustit a že jsme si význam bible upravili? Existence stovky křesťanských církví by nám měla být výstrahou.

· Ježíšovy sliby člověk nebere vážně. Příčin může být několik. Problematika charizmat byla mnoho staletí opomíjená až zapomenutá. Čte se o nich v bibli, ale zůstávají nepovšimnuty (psychická slepota), aniž by se mohly stát výzvou. Nebo se důvěřuje nějaké autoritě, která je opomíjí. To vše ale souvisí s úrovní víry člověka.

Na druhé straně se pokusím uvést několik opačných argumentů (samozřejmě, že u proroků, zejména Izajáše, a v Novém zákoně jich najdeme daleko víc) ve prospěch možného uskutečnění božího království, o kterých se moc nemluví, i když se o nich ví.

· V první řadě je nutné si uvědomit, že problém uskutečnění božího království není žádná novota. Jiný název pro boží království je teokracie. K tomu je ale nutné získat přesnou představu o teokracii, která bývá často zaměňována s klerokracií nebo monarchií. Starý zákon není zákonem, jak jsme zvyklí si myslet, není ani závětí, ale byl uzavřen jako smlouva (např. L 22, 20). Dle Knihy soudců měli židé určitou formu božího království, kde Bůh byl jejich králem se všemi právy a povinnostmi. Prvotní politická forma Izraele je určena smlouvou. Bůh se nestýkal se všemi lidmi, ale vybíral si soudce, kteří „vládli" v zastoupení Boha. Ti řešili spory, řešili nezvyklé situace, vedli dokonce války. Jenže židé chtěli pozemského krále a dali Bohu tak říkajíc „padáka". (1 Sa 8, 1-22: „Neodmítají tebe, ale mne ... Řekni jim... budete úpět, nevyslyším. Máte krále".) Bůh jejich touhu přijal a snažil se jim pomoci výběrem kvalitního krále. Většinou totiž kralování lidí nedopadá dobře.

· Bůh nabízí v Dt 30 možnost klidu, spokojenosti a respektu u ostatních národů: „Když nebudeš plnit, rozptýlí tě Bůh. Když se obrátíš a začneš plnit, Bůh tě shromáždí, rozmnoží, zavede zpět atd." Nakonec „obřeže srdce" (Dt 28). S tím souvisí úspěšnost výrobní, ekonomická a vojenská, což je vlastně blahobyt, mír, politická svoboda. Izajáš mluví také o odstranění "závoje" (roušky) a dlouhověkosti. O božím království  jako státním útvaru hovoří už proroci. Všimněme si také, že mnoho slibů z Izajáše, dříve nemyslitelných, se v nedávné době začalo plnit. Začalo odzbrojování, jenže se zastavilo. Židé mají svůj stát Izrael (viz „podruhé shromáždím svůj lid..."), který ale stále není v bezpečí a je silně ohrožen. Je pravděpodobné, že se čeká na zkvalitnění křesťanství a na „Eliáše opravitele" (Mt 17, 11). V Ř 11 je psáno: „Až se pohané obrátí, obrátí se pak i židé." Zřejmě pohanokřesťané musí židům zprostředkovat pořádné křesťanství, a ne polovičaté.

· Problematika charismat byla po mnoho staletí jaksi opomíjená, dokud se neobjevilo letniční hnutí. Přitom charismata by měla být poměrně běžným vybavením pořádných křesťanů (viz prvotní církev ze Skutků apoštolských). Bohužel, dnes je slovo charisma devalvováno a kdekdo je nazýván charismatickým typem. Umíme si představit, jaká by to byla změna životního standardu, kdybychom dle Ježíšova příkazu uměli uzdravovat nemocné a křísit mrtvé? Je zapotřebí, aby lidé měli hlad, aby byli nemocní? Jenže my jsme se „vzdali" charismat, daru uzdravování, daru rozmnožování chlebů, jako bychom je nepotřebovali. Víme, že Ježíš apoštolům vynadal, když selhali. Kdybychom měli charismata, tak by situace vypadala zcela jinak. Přitom Ježíš říká, že je třeba jednat: „V tom je oslaven Otec, že přinášíte mnoho užitku" (J 15,8). „Kdo věří ve mne, bude dělat ještě větší skutky než já...". Nebo: „Svědčím-li sám o sobě, mé svědectví není právoplatné..." My jsme si zvykli věřit kvůli autoritě, ale Ježíš řekl: „Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi" (J 10, 37).

· Uskutečnění božího království může být podmíněno splněním podmínek, které nedodržujeme, nerespektujeme, nebo je zatím neznáme. Podobná je moje zkušenost z neúspěšných experimentů. Pokud jsou ve hře podmínky a nehledáme je, nemůžeme nic najít. Pokud nestojíme o boží království, je jenom přirozené, že nám ho Bůh nedá.

· Moje zkušenost je, že věřící sestry a bratři sice znají dopisy sedmi církvím ze Zj 2-3, ale nevěnují jim patřičnou pozornost. Při pozorném čtení lze nalézt hned několik zarážejících věcí. Např. Smyrně je předpovězeno, že bude trpět, a na druhé straně Filadelfia bude ušetřena „zkoušky, která má přijít na celý svět". Thyatíra (ti, kteří se nenechali strhnout Jezabel a nepoznali hlubokosti satanovy), pokud zvítězí a zachová skutky až do konce, dostane moc nad národy a bude je „pást" železným prutem. Efez, pokud zvítězí, může jíst ze stromu života, který je uprostřed ráje. Vidíme, že tyto církevní obce jsou chváleny, a když vytrvají a zvítězí, je jim předpovězen různý osud. Každý list končí výzvou „všem církvím". Tudíž každá z denominací a křesťanských společenství se může „najít", sama sebe identifikovat dle parametrů, najít svoji diagnózu nebo prognózu. Proč tomu tak je, jistě zaslouží kvalitní analýzu. Z porovnání těchto listů vyjde, že velkou roli hraje pochopení a dodržení Ježíšovy nauky, a v případě Filadelfie je zvlášť zdůrazněna potřeba rozpoznat falešné proroky a láska. Efezská obec je svými kvalitami na špičkové úrovni a kvůli nedostatku lásky jí hrozí degradace („posunu tvým svícnem"). Domnívám se, že pro vznik božího království musí být církevní společenství alespoň na úrovni Thyatíry; spíše Efezu.

· Jedna z věcí, kterou považuji ze své praxe a zkušenosti za klíčovou, je zacházení s nabídnutou informací. S tím také souvisí i Izajášova výstraha (Iz 6, 9-10). Výstižně je to Ježíšem podáno v podobenství o rozsévači. O jeho důležitosti svědčí i jeho odpověď učedníkům, kteří se jej ptají na výklad: „Vy to podobenství nechápete? Jak tedy porozumíte všem podobenstvím?" (Mk 4, 13). S pochopením textů bible úzce souvisí problematika psychické slepoty. V církvi a v teologii se na rozdíl od přírodních věd se slepotou prakticky nepočítá, a právě při interpretaci bible a pochopení Ježíše (a on sám důrazně na slepotu upozorňuje a za slepotu může být „běda") je nutné s ní počítat.

· O božím království se mluví také v Zj 20, 4-6 jako o tisíciletém království, kdy satan bude spoután. To znamená, že by mělo trvat dlouho. Pokud by jej někdo chtěl ztotožnit s dobou křesťanství, těžko by asi zdůvodnil, že satan je v dnešní době spoután. Když budou ale věřící mít víru jako zrno hořčičné a budou dostatečně vybaveni (viz „řeknete hoře/fíkovníku ´zvedni se a vrhni se do moře´....", „kdyby co jedovatého pili nic se jim nestane...", „uzdravujte nemocné, křiste mrtvé...", „o cokoli budete prosit v mém jménu..." atd.), není pro ně problémem se spojit. I když jich bude málo, nikdo je nemůže přemoci, nikdo nemůže ublížit ani jednomu. Ježíš se také bránil. V Nazaretu jej chtěli shodit ze skály, a Ježíš nemusel utíkat. Když přišli Ježíše v Getsemanské zahradě zatknout (J 18), Ježíš jim odpovídá: „...já to jsem" a všichni padají na zem. Ježíš pak říká apoštolům, aby odešli. Pavlův oponent na jeho příkaz oslepl. Vzpomeňme si, jak se Eliáš dovedl bránit. Takže i málo lidí s dostatečnou vírou se může ubránit. A bylo by nesmyslné, kdyby se nespojili. Má-li boží království trvat dlouho a satan být spoután, musí být také vyřešená otázka jeho udržitelnosti, aby nedošlo k degradaci.

Je vidět, že otázek kolem možného božího království, které je nutné vyřešit a zodpovědět, je hodně. Závěrem bych chtěl dodat, že dar jazyků, dosud poměrně často dán členům modlitebních společenství, nestačí na řešení současného stavu ve světě. Sv. Pavel vyzývá, abychom usilovali o dary vyššího typu. Situace dnes je podobná tomu varování z Jan 5, 14: „Nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího". Nad otázkou nevyslyšených modliteb by se člověk měl zamýšlet bez výmluv a kličkování. Zpětné vazby, které jsou naprosto běžné v profánním životě, nejsou u křesťanů běžné ve vztahu vůči Bohu. Ježíš říká, že je třeba hledat na prvním místě boží království a ostatní nám bude přidáno (L 12, 31). Proto je nutné mít jasno, jak to vlastně s tím božím královstvím je, a pak případně vyhovět všem jeho podmínkám. Jinak, podobně tomu, co měl Samuel vyřídit lidu („Budete se modlit, nevyslyším. Máte krále.") může platit pro nás: „Neděláte pokání, neopravujete myšlení, nevyslyším". Vyloučit to nelze. Myslím, že těch nevyslyšených modliteb už bylo opravdu hodně.

Komentáře

Článek o Božím království je velmi zajímavý tím, že téměř bezezbytku diskutuje aspekty tohoto tématu, jak se nacházejí ve všeobecném povědomí.
Jako doplnění uvádím následující:
- Ježíšova radostná zvěst (evangelium) obsahuje zprávu: Boží království je nablízku, změňte svůj postoj. Boží království přichází, protože je Bůh navozuje. Boží království je Boží věc. O tom, jak se Boží království v naší době projeví, nemohu nic najít. Člověk nemůže Boží království ani vytvořit, ani jeho plný příchod urychlit, ani na jeho výstavbě pracovat.
- Boží království se dá jenom očekávat. Naplňuje se v srdci člověka a ve společenství těch, kteří jsou na Boží království otevřeni. Ale i v takovém případě se nejedná o stav, který je možno fixovat, zabezpečit nebo považovat za základ k další výstavbě.
To je velmi střízlivé, možná šokující. Ale naděje na Boží království zůstává.

souhlasím s předchozím komentářem. S tím, že království Boží nelze zbudovat lidmi zde na zemi. To by pak totiž nebylo království Boží, nýbrž lidské, jelikož jsme všichni hříšní, tohoto není možné zde dosáhnout. Myslím, že Bible tohledně tohoto mluví dost jasně.(Viz 2. příchod J.k.,vzkříšení mrtvých atd.)Mám pocit, že autor článku v tomto rozvíjí nereálnou teorii.

Je dobré zaujmout kritické stanovisko k jakékoli informaci. Je ale nutné dát, jak se říká, všechny argumenty pro a proti "na stůl". Zde se bohužel autor poznamky dopouští možné chyby, když dělá závěry na základě několika textů vytržených ze souvislostí. Je totiž mnoho jiných textů, které říkají zase něco jiného.
Boží Království totiž znamená, že Bůh je lidem skutečným králem (ne pouze deklarovaným). V Božím Království jsou charismata standartním vybavením Božího lidu (a ne pouze dary jazyků) a Duch Svatý tam naplno působí (a s tím nemáme žádnou zkušenost). Pak se rozhodně nejedná o království lidské.

Připadá mi, že na většinu otázek odpovídá Holandský katechizmus Zvěstování víry http://www.getsemany.cz/node/956 ,
např. proč ev. Matouš používá "nebeské království", o božím království a nevyslyšených prosbách apod.

Boží Království není totožné s nebem.
Vstup do Božího Království otevírá vstup do věčného života, ne jen do posmrtého nebeského.

Člověk může žít na zemi v Božím Království.

Tedy žádné tabu!!!

Vždyť křesťanské vyučování má právě obsahovat informace jak do Království vstoupit.

Zdá se mi, že v církvi o Božím Království málo mluvíme a málo čteme co o něm Ježíš říká.

Proto jsem si vybral z evangelií Ježíšova slova o Božím Království.

Zájemcům rád zašlu Ježíšova slova o Království v doc souboru emailem.
Zde text z titulní strany:

Ježíšova slova o Království

Proč?
Zajímá mě Ježíšovo vyučování. Království je jedním z jeho hlavních témat. Rozhodl jsem se na ně zaměřit. Nezapomenout ostatní z evangelií, ale sledovat pozornost, kterou Ježíš království věnuje.
Království mne zaujalo o prázdninách 2009. Uvědomil jsem si, že boží království už začalo a mohu v něm žít. Myslel jsem si, že přijde někdy v budoucnu. K mému překvapení v něm už žijeme.

Jak?
Označil jsem si v evangeliích výskyt slova království. Místa v textu kde Ježíš mluví o království jsem řadil za sebou podle posloupnosti v Matoušově evangeliu. Slovo království jsem vyznačil podtrženým písmem, Ježíšovu přímou řeč kurzívou a Ježíšovu větu se slovem království tučným písmem. To proto, aby slova o království i opticky z textu vynikala a text bylo možné rychle prohlédnout a vidět souvislosti.
Při slučování výběrů ze čtyř evangelií jsem zatřídil všechny výběry a žádný nevynechal. Někde se opakují velmi podobné pasáže z více evangelií, ale i to má vypovídací hodnotu a podtrhuje důležitost.
Výběr slov o království jsem rozřadil do pěti tématických kapitol: 1. Příprava na království, 2. Dveře do království, 3. Příchod království, 4. Čemu je podobné království, 5. Kdo království rozpozná a do něho vstoupí.

Pro koho?
Pro sebe a pro Tebe. Naučit se s porozuměním Ježíšovým slovům je prací učedníka. Doporučuji Ti číst si několikrát evangelia a sledovat Ježíšův život. Teprve pak pracovat s textem výběrově a zaměřit se na Ježíšovo učení. Dělat si výpisky, výběry a vlastní strukturování textu. Tím si více zapamatujeme. Nakonec zjišťuji, že Ježíšova slova o království mi pomáhají při jeho zvěstování.

V Brně 1. ledna 2010
Ladislav Hanuš

Takovéhle přemýšlení nad Biblí je u katolíků dost neobvyklé.
Mám pocit, že páni farářové honí ty svoje pravdy v katechismu
a u papeže a na přemýšlení nad Písmem nemají čas.
Máme malé ekumenické společenství. Chodí k nám jeden adventista. Je to obyčejný
kluk bez vzdělání, pracuje u sekačky a dokáže zaujmout výkladem několik
vysokoškoláků. Už kolikrát jsem si říkal, proč nám to "někdo" neřekl.....
Znám málo farářů, kteří dokáží samostatně myslet. A ti, kteří myslí, s tím mají problémy.
/Ne s myšlením, ale s katolíky/
Poslední dobou přemýšlím nad tím, jak je Bible současná a jak je o nás. Je to moje chyba,
že tam vidím až moc "ty první, co budou poslední". Ale asi není něco v pořádku.
Budoucnost Kristovy církve, a jiná není, vidím v ekumenismu.
A máme se co učit.