Jste zde

Pastýřský list

.Nic nového pod sluncem," říkají jedni. .Nový, důležitý impuls," soudí druzí. A jak dalece to zní paradoxně - obě strany mají pravdu. Co se stalo?  Pod titulem .K pastorační péči o lidi z rozvrácených manželství, rozvedených a rozvedených, kteří znovu uzavřou sňatek" (Zur seelsorglichen Begleitung von Menschen aus zerbrochenen Ehen, Geschiedenen und Wiederverheirateten geschiedenen) vydali biskupové provincií Freiburg, Mainz a Rottenburg-Stuttgart - Oscar Saier, Karl Lehmann a Walter Kasper pastýřský list a zásady pro lidi činné v pastoraci.

Týdeník WELTBILD shrnuje nejdůležitější výpovědi takto: (všechny citáty, není-li uvedeno jinak, jsou převzaty z pastýřského listu)

1. Změnil se postoj biskupů v otázce nerozlučitelnosti manželství?

Ne! Církev se pevně drží nerozlučitelnosti manželství. Pastorální konstituce .Gaudium et spes" 2. vatikánského koncilu stejně jako papežská encyklika

.Familiaris consortio" z r. 1981 .stále jsou a zůstanou spolehlivými zásadami." Biskupové chtějí v této otázce pastorační situaci pomoci, ale tato pomoc může .vyjít jen z věrného zachovávání učení církve" a z orientace na .slova, učení a příklad Ježíše Krista": .Proto se dnes musíme společnými silami postavit proti všem trendům, které by chtěly rozvod a nový sňatek vidět jako něco normálního." Z toho plyne, že .církev nemůže - nechce-li zradit Ježíšovu zvěst - nastolit žádný právní řád, který by rozvod a následný sňatek bral jako něco normálního nebo ho dokonce právně požadoval." Dále je přísně zakázáno, .i kdyby důvody či záminky byly povahy pastorační, rozvedeným, kteří uzavřenou nový sňatek, provádět jakékoli liturgické úkony." (Familiaris consortio, č. 84)

2. Stojí tedy rozvedení, kteří uzavřou nový sňatek, mimo církev?
Ne. Neboť právě tak, jak Ježíš jednoznačně odmítl rozvod, musí být zdůrazněno, že on .také otvírá cestu ze ztroskotání a viny k obrácení a novému životu." Stále znovu biskupové zdůrazňují: .Rozvedení i rozvedení, kteří uzavřou nový sňatek, patří k církvi a tím k farnímu společenství, ve kterém žijí. (. . .) Jim se církev musí zvláštním způsobem věnovat, právě kvůli jejich těžké situaci."

3. Co mohou tito rozvedení, kteří uzavřou další sňatek, v církvi dělat?

Mohou se .jako pokřtění účastnit života církve, mše svaté, poslouchat slovo Boží, pravidelně se modlit, podporovat společenství při pracích blíženecké lásky a inicitivy zasazující se o spravedlnost." (Familiaris consortio)

4. Zůstávají tito rozvedení v novém sňatku vyloučeni od svátostí?

V zásadě zůstává při tom: Ano, .neboť jejich životní postoj a životní poměry jsou v objektivním protikladu k onomu svazku lásky mezi Kristem a církví, který eucharistie zviditelňuje a zpřítomňuje" (Familiaris consortio č. 84). Nicméně pro biskupy v této otázce nepřichází v úvahu žádný postoj typu .všechno nebo nic": .Proto se nutně musí v pastoračním rozhovoru vyjasnit, zda to, co obecně platí, lze použít i v konkrétní situaci." To pak platí obzvláště tehdy, když .postižení ve svém svědomí došli k odůvodněnému rozhodnutí, že jejich první manželství bylo neplatné, ale nedalo se to prokázat při jednáních u příslušného církevního soudu." Takové rozhodnutí svědomí, říkají biskupové, .ať je od farního společenství respektováno". Citováno přesně: .Kněz bude respektovat rozhodnutí svědomí jednotlivce, který (. . .) došel k přesvědčení, že si může přistupování ke svatému přijímání před Bohem zodpovědět." Takže proto tolik povyku kolem pastýřského listu, ačkoli je to tradiční, i když často do zapomnění upadající nauka církve: Rozhodnutí, které může .nezastupitelně vynést" pouze jednotlivec, patří do centra každé pastorační péče a je také výzvou pro všechny - pro kněze a farní společenství zvláště.  Biskupové nenabízejí žádnou lacinou milost; ani přehnanou přísnost, ani slabošskou shovívavost. Diskuze pokračuje.

Roland Krabbe, Weltbild 11/10/93 (Hrsg. Augsburg), přeložila Hana
Friedrichová