Jste zde

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vydává publikaci Kážeme Krista

Výklad starocírkevních perikop

Kniha, která je kolektivním dílem, obsahuje základní zvěst nejdůležitějších oddílů Nového zákona, jejich výklad a vztah k Apoštolskému vyznání víry.  .Kážeme Krista" zahrnuje evangelijní perikopy první, sváteční části církevního roku (od adventu po trojiční neděli); připravuje se 2. díl (perikopy nedělí po Trojici).

Zpracování biblických látek postupuje metodicky: znění různých překladů, různočtení v řeckém textu, kontext, paralely, konkordancie, výklad jednotlivých veršů, meditace.

K biblickému textu se přistupuje s největší reverencí, a přitom s využitím výsledků současného novozákonního bádání evangelických a katolických biblistů.  Kniha může posloužit k studiu Bible, při biblických hodinách, v práci s mládeží, při přípravě kazatelů laických i odborně vzdělaných. V příručce nalezne pomoc každý, kdo touží po čerstvém oslovení evangeliem.

Cena 65 Kč

Cena má umožnit co největší dostupnost knihy. Vydání bylo podpořeno Evangelickou zemskou církví v Bádensku (SRN). Možno koupit nebo objednat v kanceláři Synodní rady ČCE v Praze 1, pošt. př. 466, Jungmannova 9, PSČ 111 21, či prostřednictvím evangelických farních úřadů.