Jste zde

050 - duben 1995

Je vzkříšení den, povznesme se slavností a druh druha obejměme!

Říkejme "bratří" také těm, kdo nás nenávidí, odpusťme vše pro vzkříšení a takto zvolejme:

Vstal z mrtvých Kristus, smrtí smrt překonal, těm, kdo jsou ve hrobech, život daroval!

Je-li kdo zbožný a bohabojný, potěš se touto blahou a jasnou slavností.  Je-li kdo sluhou moudrým, vejdi s veselím v radost Pána svého. Strádal-li kdo tím, že se postil, ať nyní obdrží svou odměnu. Pracoval-li kdo od první hodiny, přijmi dnes mzdu spravedlivou. Přišel-li kdo po třetí hodině, nechť koná slavnost s díky. Dospěl-li kdo po šesté hodině, nezoufej, neboť nic mu nebude ubráno. Dospěl-li kdo po deváté hodině, ať přistoupí bez rozpaků a bázně. Dostihl-li kdo o jedenácté hodině, neboj se, že jsi prodlel: neboť vládce je laskavý a přijme posledního jako prvního, uspokojí toho, kdo přišel o jedenácté hodině, právě tak jako dělníka od hodiny první. Milostiv je k poslednímu a laskavý k prvnímu, i onomu dává i tohoto obdaruje, přijímá skutky a vítá úmysly, váží si činnosti a chválí návrhy. Proto vejděte všichni v radost Pána svého. I první i druzí přijměte mzdu.  Bohatí i chudí společně jásejte, zdrženliví i nedbalí ctěte tento den. Kdo se postili i kdo se nepostili, radujte se dnes. Stůl je plný, požívejte všichni.  Pokrm je připraven, nikdo ať neodchází lačný. Všichni požívejte hostiny víry, všichni přijměte bohatství dobroty.

Nikdo ať nenaříká, že má nedostatek, protože se zjevilo společné království.  Nikdo ať nepláče nad přestupky, neboť z hrobu zazářilo odpuštění. Nikdo se neboj smrti, neboť nás vysvobodila smrt Spasitelova. Zničil ji ten, koho zajala, a přemohl peklo, když do něj sestoupil. Peklo se zarmoutilo, když okusilo jeho tělo. Prorok Izajáš to předvídal a zvolal: Peklo bylo plno trpkosti, když tě tam dole potkalo. Bylo plno trpkosti, neboť bylo odstaveno, bylo plno trpkosti, neboť bylo přemoženo, bylo plno trpkosti, neboť bylo umrtveno, bylo plno trpkosti, neboť bylo sesazeno, bylo plno trpkosti, neboť bylo spoutáno. Přijalo tělo a připadlo Bohu. Přijalo zemi a utkalo se s nebem. Přijalo, co vidělo, a upadlo do toho, co nevidělo. Kde je, smrti, tvůj osten? Kde je, peklo, tvé vítězství? Kristus vstal, a tys svrženo. Kristus vstal, a padli démonové. Kristus vstal, a radují se andělé. Kristus vstal, a vládne život. Kristus vstal, a není nikoho v hrobě. Kristus vstal z mrtvých, jako první z těch, kdo zemřeli. Jemu sláva a panování na věky věků. Amen.

Z východní liturgie - velikonoční jitřní