Jste zde

Redakce

Sloupec na obálce

autor: 

Had

Nejzchytralejší ze vší polní zvěře kterouHospodin Bůh učinil, byl had. (Gen 3, 1)

V Izraeli žije mnoho druhů hadů, ze kterýchvětšina je zcela neškodná a spíše pomáhá obyvatelstvu likvidacímalých obratlovců. Patří k nim např. hroznýšek turecký Eryxjaculus, dorůstající ovšem pro člověka úcty­hodných dvou metrů.Žijí zde také užovky, např. na Sinaji žijící Coluber sinai,kontrastně černě a bíle příčně kroužkovaná. Tomuto druhu velicepodobná Coluber elegantissimus žije v Arábii a jižnímIzraeli. Sinajský poloostrov je také domovem dvou drobných, okolo30 cm dlouhých a nenápadně zbarvených hmyzo­žravých užovekEirenis coronelloides a Eirenis coronella.

Knihovnička

autor: 

Rádi upozorňujeme na dvě nedávné publikacenakladatelství Vyšehrad. Obě jsou věnovány dávné minulostikřesťanského myšlení, což neznamená, že by byly zcelaneaktuální.

První z nich je vydání českého překladuAugustinova spisu De doctrina christiana, který překladatelka aautorka úvodního eseje Jana Nechutová nazvala v české verziKřesťanská vzdělanost. Spis - jakési kompendium pro přípravukřesťanských vykladačů Písma a kazatelů - má nemalý význam prodějiny filozofie či lingvistiky; obsahuje však i pasáže, kterýmikartáginský biskup promlouvá i k nám věřícím. Například zajímavépodobenství o tom, jak přistupovat ke světské pohanské vzdělanosti- Augustin ji poněkud drasticky přirovnává k lupu, který siIzraelité při svém exodu z Egypta přisvojili: pokud snad filozofovéřekli něco pravdivého, co se shoduje s naší vírou "nejenže setakových věcí nemusíme děsit, ale máme si je u nich přivlastnit avyužít pro sebe, neboť oni nejsou jejich právoplatnými držiteli.Egypťané totiž neměli jen modly a těžkou dřinu, jichž se izraelskýlid hrozil a před nimiž prchal, ale měli též zlaté a stříbrnénádoby, šperky a pláště, které si onen lid při odchodu z Egyptapotají přivlastnil (nikoli o své újmě, ale na boží rozkaz), abyjich užíval lépe. (&) O kolik menší je množství zlata, stříbra aplášťů, které si odnesl onen lid z Egypta, ve srovnání sbohatstvím, které pak získal v Jeruzalémě (&), tak malé je takéveškeré - jakkoli užitečné - poznání získané z pohanských knih,srovnáme-li je s poznáním ze svatého Písma." (Druhá kniha, kapitoly60 a 63)

157 - leden 2005

autor: 

 

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto L.)

Hrdličky, holubice a holoubátka

Tímto příspěvkem otevíráme novou řadu Zvířata v bibli, kterou pro Getsemany bude připravovat Ludmila Zavadilová. Navazujeme tak na úspěšný loňský seriál o rostlinách v bibli, připravovaný Pavlou Friedrichovou-Sirůčkovou.

"Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho." (Mt3, 16)

Zprávy

autor: 

Oficiální katolicko-pravoslavný di­alog: šance naobnovení?

Tři dopisy

autor: 

 

Rezignace na členství v překladatelské komisi

Vážený pane předsedo, milý příteli Miloslave,

koncept své rezignace nosím v srdci delší dobu, dnešního dne konečně na členství v překladatelské skupině rezignuji.

151 - červen 2004

autor: 

 

Choulivka jerišská (Anastatica hierochuntica L.)

Zprávy

autor: 

Rusko: katolíci nechtějí proselytismus

Tiskové prohlášení

autor: 

Mezi starokatolickýmicírkvemi Utrechtské unie a Římskokatolickou církvíse po druhémVatikánskémkoncilu vyvinuly dobré mezicírkevnívztahy. V jednotlivýchzemích byl na národnírovině veden dialog.

Přisetkáních a poradáchu příležitosti velikéhojubilejního roku 2000 v Říměbyly projednávány možnostibudoucího mezinárodníhodialogu.

Na radu přípravné skupiny vytvořily vroce 2003 Mezinárodní starokatolická biskupská konference Utrechtskéunie a papežská rada na podporování jednoty křesťanů mezinárodní komisi prodialog, která se poprvé setkala 10.-12.5.2004 v Bernu na základě pozvání Kristokatolické církve Švýcarska.

Patriarcha exkomunikoval metropolitu

autor: 

Konflikto náboženskou autoritumezi Cařihradem a Aténami

Tatoudálost zastínilaradost z rozšířeníEvropské unie. Se souhlasem 44 evropskýcha amerických pravoslavnýchbiskupů vyloučilcařihradskýpatriarcha Bartholomaios I. aténskéhoarcibiskupa jménem Christodoulos,nejvyššího metropolitu samostatnéřeckénárodnícírkve,ze sakramentálního společenství.Takový těžkýtrest patriarchát neudělil„kamažpaměť sahá“,jak poznamenávají komentátoři.Bartholomaios I. zdůvodnilsvůjkrok neustálým „porušovánímautority patriarchátu“ arcibiskupem Christodoulosem. „Nemůžemekomunikovat s bratrem,který mateřskoucírkevrespektuje jenom slovy.“ Za těmitovýrokyse skrývá jiždelší dobu doutnajícíkonflikt kvůli autoritěmezi čestnou hlavou celéhopravoslaví a aténskýmarcibiskupem. Poslední popud dala Christodoulosova jmenováníbiskupů pro třidiecéze v severnímŘecku.Jižod balkánských válekna počátku 20. století,které též přineslynové uspořádáníteritorií na severu Řeckaa v Egejskéoblasti, stojí tamnícírkevníprovincie formálně pod dohledempravoslavného patriarchátu,administrativně však jsou přidělenyřeckécírkvi.V březnuto vypadalo tak, jako by byl konflikt vyřešen.Svatý synod pravoslavnýchŘeckase usnesl, že předložípatriarchovi v Cařihradělistinu kandidátů na uprázdněnábiskupská místa v severnímŘecku,aby mohl Bartholomaios „vykonatsvéprávo“.Avšakarcibiskup Christodoulos nechtěldo Istanbulu prezentovat žádnájména,a tak došlo k roztržce.Je známo, že se aténskýarcibiskup zasazuje za autonomní řeckoustátnícírkev.Bartholomaios jako tureckýstátníobčanvelice dbá o to, aby byl udrženvliv patriarchátu na několikmálořeckýchpravoslavných biskupstvíležícíchmimo Turecko. Zatímco Bartholomaioszdůrazňujedobré ekumenickévztahy – zvláštěk papeži–byl Christodoulostopětovně středempozornosti svými antiekumenickýmipolemikami a nacionalistickými tóny.A naopak při papežověnávštěvěŘeckav roce 2001 přijal papežes velkýmrespektem.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Redakce