Jste zde

Františkáni pri OSN

"Sme františkánski muži a ženy, ktorí sú nasledovníkmi sv. Františka z Assisi.  Veríme, že všetko stvorenie, od najmenších organizmov až po ľudské 10. strana bytosti, je vo vzájomnom vzťahu. Na tejto planéte a s ňou. Uvedomujeme si, že tieto vzájomné vzťahy sú ohrozené odmietaním pripustiť existenciu týchto vzájomných väzieb, ako aj vykorisťovaním a nadvládou človeka nad ostatným stvorením.

Berieme na seba záväzok podporovať uvedomovanie si tejto vzájomnej závislosti, aby všetko stvorenie mohlo žiť vo vzájomnom súlade. Tento záväzok budeme realizovať službou vlastným členom, službou zamestnancom a nevládnym organizáciám OSN, a to spoluprácou, výchovou a činnosťou týkajúcou sa starostlivosti o stvorenie, pomoci pri udržiavaní a obnove mieru a starostlivosti o chudobných.

Tieto naše ciele považujeme za zhodné s cieľmi Charty OSN a Deklarácie ľudských práv OSN." (Prehlásenie Franciscans International)

Franciscans International (FI) je názov jednej z 1 700 nevládnych organizácií (s pasívnym právom) pri OSN, ktorej členmi sú príslušníci všetkých františkánskych rádov. Vytvárajú skupiny, ktoré sú napojené na informačnú sieť s centrom na sekretariáte FI pri OSN v New Yorku. Druhá informačná sieť so sídlom sekretariátu v Bolívii pracuje v oblasti ľudských práv a ekológie.  Aktívne podporuje všeobecné ľudské práva na celom svete a slúži na obhajobu spoločenskej a ekologickej spravodlivosti.

V súčasnosti FI usiluje o prijatie medzi 400 organizácií s aktívnym právom.  Postavenie, ktoré má FI pri OSN a náklonnosť Spojených národov dáva nádej, že tento dôležitý krok sa v krátkom čase podarí uskutočniť. FI bolo poverené aj konzultáciou a prípravami Kodaňskej konferencie.  Generálny minister rehole Menších bratov (františkánov) Hermann Schalück vo svojom prejave na pôde OSN v New Yorku 27. októbra 1993 okrem iného povedal:

.Sebachrániaci postoj nemôže byť odpoveďou tých, ktorí budujú Božie kráľovstvo cez dialóg a solidaritu. . . Tak ako naši predkovia každý rok potrebovali sláviť Paschu, aj my potrebujeme paschu (prechod) z mentality chápajúcej našu službu len ako službu spoločenstvu viditeľnej cirkvi do mentality chápajúcej františkánsku službu ako spoluprácu v širšej ľudskej rodine a pre ňu, spolu s laikmi a chudobnými. Nuž a prečo by sme nemohli dosahovať tento cieľ hoci aj s OSN? Potrebujeme byť otvorení na nové hnutia a prejavy Ducha. To nech je dôsledkom nášho evanjeliového života. Potrebujeme paschu (prechod) z našich výsostne lokálnych záujmov k záväzkom voči celému spoločenstvu. . . Bonaventúra a Scotus a celá naša františkánska tradícia nám dáva dôležitú lekciu aj dnes zvlášť v tom, že svedkovia sú dôležitejší než učitelia, básnici a proroci sú dôležitejší než advokáti minulosti, vizionári dôležitejší než administrátori status quo, že žiť ako chudobní a s chudobnými je dôležitejšie ako akákoľvek teológia, že svedectvo života je dôležitejšie než teória.

Jeden z našich bratov sa ma opýtal, či nemôže byť pre františkánov nebezpečné stretávať sa a pracovať v OSN. Odpovedal som mu, aby porozmýšľal, prečo sa chcel František stretnúť so sultánom v jeho paláci."

Ján Krst. Balázs OFM