Jste zde

Institut ekumenických studií v Praze zahájil

Ve středu 4. října 1995 se konalo slavnostní zahájení výuky na Institutu ekumenických studií v Praze. Kromě dvaceti přijatých studentů se shromáždění zúčastnilo asi 60 osob - biskupů, kněží, kazatelů a laiků ze šesti církví (římskokatolické, starokatolické, českobratrsko-evangelické, bratrské, husitské a anglikánské.) Setkání se konalo v nové budově Jaboku - vyšší sociálněpedagogické a teologické školy v Salmovské ulici, která poskytuje institutu nejen prostory, ale i příznivou atmosféru vztahů, které zde panují.  Církev je zde možné zakoušet svobodně, radostně a beze strachu.  Ředitelka institutu, husitská farářka Ivana Dolejšová přivítala všechny účastníky, zejména slavnostní řečníky - Prof. PhDr. Radima Palouše, emeritního rektora UK a předsedu ekumenického fóra institutu, Doc. MUDr. Zdeňka Susu, synodního kurátora ČCE a člena ekumenického fóra institutu, a dále Jana Konzala, předsedu teologického výboru institutu, který vedl úvodní modlitbu.

Po uvítání přednesl mladý interpret Jan Hádek Passacagliu pro sólové housle od Franze Ignáce von Bibera. Prof. Palouš vyzdvihl potřebu si navzájem naslouchat ve společném domě, kde žijí nejen lidé nejrůznějších světonázorů (včetně ateistů), ale i zvířata a veškeré stvoření. Doc. Susa poukázal na to, že institut přichází v době, kdy došlo k vystřízlivění z představ, že církve budou moci oslovovat společnost, a přitom se nepodařilo výrazněji rozvinout dialog mezi církvemi, jejich vzdělávacími institucemi a tím méně se společností.

Při jeho slovech jsem si uvědomil, že ti, kteří se na zahájení sešli, jsou titíž jako ti, kteří před dvaceti léty (po opadnutí euforie z r. 1968) začínali pořádat teologické kursy s Josefem Zvěřinou i jinde... Ti, kteří byli zodpovědní tenkrát, jsou zodpovědní i nyní. Mohou se ale také opřít o mnohem mladší sestry a bratry. (Průměrný věk studentů je 27 let, nejmladším je 19, nejstaršímu 51 let. Pocházejí ze čtyř církví. Jako svůj hlavní obor studují např. historii, pedagogiku, sociální vědy, architekturu, religionistiku. Někteří již pracují. Zajímavé je, že tři čtvrtiny studentů uvěřily až v dospělosti.  Průměrný věk jejich učitelů, kteří přednášeli na zářijovém desetidenním soustředění, je 37 let.)

Shromáždění pokračovalo zpěvem Veni Creator Spiritus v nápěvu z Taizé a po něm následovala modlitba chval, díků, vyznání a proseb uvedená perikopou z Jana 17, 15-23 a zakončená modlitbou Páně.  Mimo plánovaný program dostala ředitelka institutu velikou kytici z Londýna, z ekumenické Heythrop College, která patří mezi spolupracující instituce.

Technický ředitel Jaboku Miroslav Klípa pak vedl exkursi po budovách školy, které procházejí pod jeho vedením rozsáhlou rekonstrukcí. Zaujala velká knihovna (2 km regálů!), kterou budou také studenti institutu používat.  Večer byl zakončen občerstvením ve školním klubu.  Věříme, že nastal nový začátek dlouhodobého procesu vzdělávání a formace laiků v ekumenickém duchu, který naše církve a společnost dosud postrádaly.  Institut je vděčný za veškerou podporu morální i hmotnou, kterou získal a snad i nadále získá. V letošním roce je odkázán pouze na dary, protože proces zařazení do sítě vyšších odborných škol dle nového zákona trvá rok.

Program přednášek listopad - leden (závěr zimního semestru):

2. 11. (výjimečně čtvrtek) Pavel Zach: Dospělost ve víře jako podmínka ekumeny

7. 11. Ivana Dolejšová: Problém autentické autority a ideologické zkratky v teologii

14. 11. Václav Ventura: Úvod do úvodu hermeneutiky Písma a tradice

21. 11. Jan Konzal a Václav Ventura: Filosofická hermeneutika a biblická exegese

28. 11. Václav Ventura: Význam tradování a tradice pro křesťanské teologii Východu a Západu

5. 12. Václav Ventura: Písmo a tradice u církevních otců I. 

12. 12. Václav Ventura: Písmo a tradice u církevních otců II.

19. 12. Václav Ventura: Písmo a tradice u církevních otců III. 

9. 1. Ivana Dolejšová: Teologie osvobození a mystická teologie u Františka z Asissi

16. 1. Ivana Dolejšová: Život modlitby a služby - Apologie křesťanství u Johna Henryho Newmana

Přednášky institutu jsou veřejné a probíhají každé úterý v 18.30 v budově Jaboku, Salmovská 8, Praha 2, 1. patro, učebna č. 1. Veřejnost si též může objednat (např. prostřednictvím naší redakce) pracovní texty přednášek institutu (skripta) za cenu 2 Kč/stránku A4 + poštovné. K disposici je dosud (psáno 7. 10.) 1. část cyklu přednášek "Úvod to teologického myšlení" Ivany Dolejšové (16 stran) a "Několik poznámek k tématu církev a křesťanství s jejich problémy v dnešním světě" Jana Jandourka (12 stran). Další texty budou rychle následovat. Je možné též objednat všechny materiály institutu.  (V tom případě je vhodné zaslat zálohu min. 100 Kč.) Institut ekumenických studií v Praze navazuje na kursy teologie, které probíhají již 20 let. Jedna malá skupina 8 studentů právě dva dny před zahájením institutu skládala závěrečné zkoušky. Jedna část závěrečných písemných prací obsahovala otázku: "Proč jsi vlastně ty dokončil tento kurs přesto, že jiní to postupně vzdali?" Uvádíme části odpovědí dvou studentů:

"Studium jako takové mi poskytlo možnost poměrně slušného vzdělání v oblasti, kterou člověk sám nastudovat nemůže. Na rozdíl od jiných disciplín jde právě tady spíš o společné hledání všech zúčastněných. Studium pro mě znamenalo také občas něco nepříjemného překousnout.  Odpovědi, o kterých jsem byl skálopevně přesvědčen, už tak samozřejmé nejsou. Docela rád teď raději řeknu, že nevím, než bych fundamentalisticky trval na nějaké ,jasné pravdě‚, o které nevím, z čeho vychází a k čemu míří.

V dobrém slova smyslu mi také vzalo sebejistotu při posuzování toho, co kolem sebe vnímám, zda to je či není správné. A v neposlední řadě také z mého pohledu ubylo rozdílů mezi lidmi, nebo, chcete-li, snažím se nalézat to, co mají společné."

V.H.

.. . . uvědomoval jsem si postupně význam kritické reflexe a plurality jak v teologickém myšlení, tak v církvi a ve společnosti. Během kursu jsem si uvědomil, že v teologii jde o víc než o vědeckou disciplínu, totiž o systematickou rexlexi mého vztahu k Bohu, k církvi, k bližním a ke společnosti - a to reflexi pokud možno komplexní a mnohotvárnou. Zjistil jsem nejen to, že teologie je v mnoha ohledech užitečná, ale že ji dokonce potřebuji k tomu, abych zodpovědně a poctivě (k sobě i k druhým) mohl žít křesťanství, což je samozřejmě úkol na celý život."

P.K.

Institut ekumenických studií v Praze je kromě provozování tříletého kursu ekumenické teologie ustaven pro širokou podporu ekumenického dialogu.  V rámci tohoto poslání pořádá ve dnech 1. a 2. 12. 1995 ekumenické setkání teologů a zájemců o teologii z řad kněží, kazatelů i aktivních laiků. Náplní setkání bude přednáška V. Ventury: ,Teologie kněžského manželství u církevních otců‚, semináře a bohoslužba. Setkání se bude konat v pátek 1. 12. 1995 v 17 hod v Jaboku, Salmovské 8, Praha 2. V sobotu 2. 12. bude pokračovat od 8.30 do 16 hod. Mimopražské zájemce, kteří potřebují zajistit ubytování, prosíme, aby zaslali do redakce přihlášku.