Jste zde

Pavel Hradilek

Úloha jáhna v liturgii

Úloha služby jáhna v katolické církvi poroste v souvislosti se stálým úbytkem kněží. Týká se to i liturgie, protože ta je, i když ne jediným, tedy jistě vrcholným projevem života církve. V naší zemi se jedná o nový fenomén, a proto je vhodné o něm pojednat samostatně v návaznosti na úlohu předsedajícího v liturgii v minulém čísle.

Úloha předsedajícího v liturgii

Přesedajícím v liturgii je biskup, kněz, jáhen, akolyta, lektor, pověřený laik (žena či muž), podle toho, o jaký liturgický úkon se jedná. Dogmatika učí, že efekt svátosti je neodvislý od dispozice přisluhovatele; přesto právem očekáváme, že předsedající je člověkem plným víry, že má bratrský vztah k těm, kterým předsedá, ať už ve vlastním

Úloha obce v liturgii

Pro pojmenování základní buňky církve užívají koncilní liturgické dokumenty pojem obec. Není možné ztotožnit pojem obec s pojmem farnost. Církevně-právní pojem farnost je pro liturgické užití méně vhodný, protože předpokládá jednoho ustanoveného duchovního, kterému jsou podřízeni věřící (viz CIC can. 515). Naproti tomu

Novoroční ekumenická bohoslužba

Na Nový rok odpoledne jsme mohli v televizi sledovat přenos ekumenické bohoslužby z katedrály sv. Víta v Praze. Bohoslužby se zúčastnili představitelé všech křesťanských církví působících v naší zemi. Celkový dojem jsem měl mnohem lepší než z obdobné bohoslužby před

Stůl božího slova

Slavení eucharistie nelze oddělovat od bohoslužby slova. Souvisí spolu tak těsné, že tvoří jeden bohoslužebný úkon zvaný mše neboli večeře Páně (srov. Všeobecný úvod čl. 7.8). Tělo Kristovo se láme jak ve formě chleba, tak ve formě slova. Poslední koncil postavil bohoslužbu slova naroveň bohoslužbě eucharistické. Připomenul

Eucharistická modlitba

Obnova liturgie

Tato rubrika bude postupně přibližovat hlavní rysy liturgické reformy II. vatikánského koncilu. Bude konfrontovat záměry reformy se současnou praxí římskokatolické církve v naší zemi. Reforma byla sice navenek zavedena, nebyla ovšem u nás příliš doprovázena obnovou živého vztahu

Ekumenický kongres v Salamance

Ve dnech 18.-25. srpna 1993 se konal ve španělské Salamance 26. kongres Mezinárodního ekumenického sdružení (IEF). O této organizaci jsme referovali v letošním květnovém čísle. Španělský region IEF uvítal regiony z Belgie, Francie, Německa, Velké Británie, Holandska, Spojených Států, Rakouska a Polska.

Ofenzivní křesťané

Ve dnech 7.-8. 7. 1993 měla ekumenická skupina "Křesťané z Černošic" návštěvu, která zanechala hluboký dojem a je zřejmě začátkem něčeho, kam ještě nedokážeme dohlédnout. Navštívili nás 4 zástupci ekumenické komunity .Offensive Junger Christen" (OJC), která žije v německém městečku Reichelsheim, ve spolkové zemi Hesensko mezi Darmstadtem a Heidelbergem v srdci pahorkatiny Odenwald. První kontakt s touto komunitou měla jedna členka ekumenické skupiny letos na jaře prostřednictvím "Mezinárodního ekumenického sdružení" (o této organizaci referovaly Getsemany v č.

Ekumenická liturgická konference

V sobotu 26. 6. 1993 nás na lešením obestavěné evangelické faře v centru Domažlic vítaly nápisy "Liturgická konference". Kromě účastníků z pořádající Církve českobratrské evangelické byli přítomni duchovní Církve československé husitské a zástupci katolické církve. Hlavní přednášku "Liturgie a ekumena" přednesl prof. Dr. Karl Schlemmer, profesor liturgiky a homiletiky na pasovské univerzitě, který účastníkům konference přinesl pozdravy od pražského arcibiskupa M. Vlka, jehož předtím navštívil.  Prof.

Okénko do historie

V současné době se na mnoha místech v katolické církvi vede diskuze, zda by bylo účelné zdobrovolnit celibát pro kandidády kněžské služby i v latinském obřadu, zda by ženy neměly být pověřovány svátostnou službou a pod. Podívejme se, jak situace vypadala v minulosti. Všichni známe sv. Řehoře Naziánského, biskupa a církevního učitele ze 4. století, který spolu s bratry Basilem Velikým a Řehořem z Nysy tvoří trojici "kappadockých otců". Tento muž byl na biskupa vysvěcen svým otcem - rovněž světcem - Řehořem. Jeho matka je svatá Nonna, světci jsou i jeho bratr Césarius a sestra Gorgonia.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pavel Hradilek