Jste zde

Hnutí základních společenství a příprava semináře v Ženevě

Ve dnech 30. 9. - 2. 11. 1994 se v Paříži uskutečnila schůzka koordinačního týmu pro přípravu semináře Hnutí křesťanských základních společenství, který se má uskutečnit ve dnech 30. 11. - 3. 12. 1995 v Ženevě. Tohoto setkání se vedle zástupců z celé západní Evropy účastnili i zástupci z ČR a Maďarska. Programem setkání bylo sdílení, výběr témat pro diskuze v malých skupinách a další organizační zajištění semináře.

Životní praxe a angažovanost základních společenství je velmi různorodá, což je dáno relativní samostatností jednotlivých skupin. Dále lze obecně říci, že skupiny pocházející z jižně situovaných zemí jsou více zaměřeny na sociální pomoc, spolupráci s bývalými koloniemi a s Třetím světem a skládají se převážně z lidí z dělnických vrstev a lidí na okraji společnosti.  V severně položených zemích se značná část skupin věnuje politické, teologické a intelektuální činnosti, ačkoli i zde existuje sociální aspekt života společenství. Dále se mnoho účastníků shodlo na faktu, že křesťanství prožívá na Západě krizi ve velkoměstských aglomeracích, zatímco počet skupin roste v menších městech, a to převážně z řad mladé generace.

Na semináři v Ženevě se počítá zhruba se 200 delegáty z celé Evropy. Při práci ve skupinách se budou probírat tematické okruhy: smysl života a víra (identita, bible, teologická formace, ekumenismus. . .), angažovanost (Třetí svět, ekologie, respektování kultur. . .) a život společenství (předsednictví, katecheze mládeže, spoluzodpovědnost za církev, teologie ženy. . .). Tento program slibuje možnost dotknout se mnoha problémů v církvi a společnosti a vyměnit si zkušenosti z praxe společenství.

Pro mnohé účastníky tohoto přípravného setkání byla zkušenost československé ES velkým objevem, povzbuzením a výzvou. Proto můžeme očekávat s nadějí další spolupráci s tímto obrodným proudem, který zakouší církev budovanou zespodu jako konkrétní společenství žijící angažovanou lásku, i přes všechny výstřelky a nepřiměřené reakce některých jejích skupin. To ale může nasvědčovat pravému hledání identity a snaze o upřímnost.

Pavel Orebský