Jste zde

Jan Spousta

Lidská zralost a křesťanská zralost

autor: 

JanSpousta

Správně pochopená božskost zahrnuje v sobě Ježíšovu lidskost, dělteolog Karl Barth; a Martin Šály rozvádí v tomto čísle Getseman jeho tezitak, že správně pochopená Ježíšova (i naše vlastní) lidskost nás vedek božství. Inspirován freudovskou tradicí přitom vychází ze základníchvztahů Ježíše z Nazareta k jeho pozemským rodičům a promýšlí důsledkytohoto pohledu i pro nás dnes. Z jeho závěrečných tezí mě zaujala třebata, kde tvrdí, že „lidská zralost se nedá oddělit od křesťanské zralosti,spočívá na stejném vztahovém základě“.

Po pravici či po levici, ale bez slona

autor: 

JanSpousta

Mají být křesťanélevicoví? Mnozí, a nikoli jen ti placení kdysi za loajalitu socialistickýmrežimem, odpovídají ano. Ježíš jim ztělesňuje solidaritu s chudými, odporproti konzervativním autoritám, pohrdání kapitálem a imperiální vojenskoumocí, nenásilnou revoltu utlačovaných. Jeho obraz může viset vedle Marxova a Che Guevarova; a jihoamerickáteologie osvobození dokazuje možnost takového spojení.

Trápení výrobce kočárů

autor: 

JanSpousta

Za posledních stoči dvě stě let se církve na mnoha místech Evropy smrskly tak, že ve svýchvelikých kostelích zděděných po předcích vypadajíjako dítě oblečené do otcova kabátu. Pokud vůbec ještě kostely využívají –kolik set odsvěcených či zničených sakrálních staveb je jenom u nás? Ano, říkáse tomu sekularizace, zesvětštění či odcírkevnění Evropy, a všechny dosavadnívýzvy k různým laickým apoštolátům a novým evangelizacím nikdynedokázaly zvrátit celkový trend.

Jezte z něho všichni!

autor: 

Jan Spousta

Dokud křesťan slyší Kristova slova ustanovení jen tak na půl ucha,popřípadě dokud v nich rozpoznává jen magické zaříkadlo „hokuspokus“,nemusí ho ta otázka vůbec napadnout. Pokud křesťan nevystrčí nos z konfesněstejnorodého prostředí, nemusí pocítit její palčivost. A jestliže křesťandokáže ve svém srdci odsoudit příslušníky jiných konfesí jako zatvrzeléheretiky, umí si ji snadno zodpovědět. Ale pokud o něm neplatí ani jednoz řečeného, stojí před problémem: Ježíš říká „jezte z něho VŠICHNI,pijte z něho VŠICHNI“; jak však toto jeho poslední velké přání uskutečnit,jak tuto jeho závěť, odkaz a dar realizovat skutečně podle jeho záměru?

Krvavé stopy moci

autor: 

Jan Spousta

Číslo Getseman, které držíte v ruce, začíná úvahou Jana Konzala.Hledá paralely mezi církevními problémy s užíváním moci a obecnouneschopností najít správné místo lidského druhu v rámci stvoření. Tak,jako se ekologická devastace projevuje záplavami a jinými děsivýmikatastrofami, jsou také stopy různých fanatismů a bezohledných teokracií„krvavé a dodnes septické, “ jak píše Jan.

Svůdná a voňavá?

autor: 

Jan Spousta

Ve dnech 19. až 23. srpna se v Praze – kromě povodně, ovšem –odehrával 28. mezinárodní starokatolický kongres. Ačkoli to bylo v Prazepoprvé, neměl kongres na rozdíl od zmíněné živelní pohromy prakticky žádnoupublicitu, a tak mu věnujeme alespoň část tohoto čísla Getseman.

Starokatolická církev patří v české republice co do počtu členůmezi nejmenší denominace. Před válkou byla rozšířena zejména mezi našimi Němciv pohraničí, a tak poválečný odsun tohoto etnika pro domácí starokatolictvíznamenal bezmála konec. Dnes si tato církev u nás hledá své nové místo v ekumeně; jak mi kdysi vysvětlil starokatolický biskup DušanHejbal, snaží se (stejně jako mnohá její sesterskáspolečenství v zahraničí) ono již nesrozumitelné altkatholischpřekládat jako „alternativně katolický“: vytvářet živé společenství, býtotevřený duchovním potřebám všech lidí a být navázán na velkou tradiciminulosti, aniž by tato minulost musela znásilňovat dnešek.

Dějiny kréda pokračují

autor: 

Jan Spousta

Prázdninové dvojčíslo Getseman začíná blokem věnovanýmvyznání víry. Inspirací nám byla podnětná přednáška prof. UrseBaumanna, v níž tento ekumenický teolog z Tübingen představil Projekt Krédo, shromažďujícía analyzující soudobé pokusy o formulaci vyznání víry slovysoučasného jazyka.

Vedle výtahu z Baumannovypřednášky (pořízeného z autorových písemných podkladů) a rozhovoru,který mi pro Getsemany poskytl, přinášíme také přehled dějin vyznání víry,sestavený Ondřejem Bastlem, a díky laskavostimanželů Heczkových i tři soudobá vyznání víryčeského původu. Připadají mi zajímavá a zdařilá, i když třeba stálenemohu uvěřit, že Bůh chce, aby měl každý člověk bezplatnou zdravotní péčia bezplatné vzdělání. Ale konec konců, mohu si sestavit své konkurenčníkrédo, kde vyjádřím přesvědčení, že Bůh chce, abychom se o své životní potřebystarali pokud možno také trochu sami.

Arcibiskupská mše

autor: 

Jan Spousta

Úvodní text tohoto čísla, přednáška Hanse Jorissena, se věnuje církevnímu úřaduz ekumenické perspektivy. Protože si všímá zejména teologické stránkyvěci, může již být poněkud optimistická, a zejména katolíky či pravoslavné pyšnéna jejich apoštolskou sukcesi upozorňuje, že ani úřad v ostatních církvíchna tom po teologické stránce není až tak špatně.

Poslední stránka

autor: 

Jan Spousta

“Některá práce se uzavírá, jako se zavírá nevyhojená rána.” Slova židovského spisovatele Franze Kafky, kterými katolický kněz, teolog a řeholník Zdeněk Bonaventura Bouše počíná poslední stránku své poslední knihy Epilegomena, stránku nadepsanou Zavírka všeho. Nyní je kniha “Bonyho” života uzavřena definitivně a věřím, že Ten, který ji zapečetil, dokáže slavně přečíst i ta místa, která doposud zůstávala bolavá, nezhojená a hnisající.

Nikdy jsem osobně nezažil legendární Boušeho působení v záběhlickém kostelíku během krátkého období kolem pražského jara, kdy na pár let získal tzv.”státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti”. Konec konců, byl jsem tehdy ještě dítě a určitě bych ani neporozuměl. Ale samizdat skromně nadepsaný Pokus o katolickou liturgiku, kniha důvěrně (a z důvodů konspiračních) zvaná Babička, ve které Bonaventura Bouše shrnul své liturgické zásady, zkušenosti a praktické pokyny, pro mě byla v osmdesátých letech pravým zjevením. Teprve nad ní jsem myslím plně pochopil, co znamená liturgická obnova a co může znamenat liturgie vůbec pro dnešního člověka. Je jisté, že i dílčí Boušeho názory mohou a mají být kriticky váženy, doplňovány a v případě potřeby přehodnocovány; ale to rozhodující, duch té knihy, vášnivé úsilí o pravdivost a sdělnost liturgického aktu, je podle mého názoru sotva kde jinde vyjádřeno tak zřetelně a naléhavě.

A vedle Boušeho-liturga, Boušeho-překladatele liturgických textů, Boušeho-učitele ještě je Bouše-prorok, Bouše-disident, Bouše-špatné svědomí své církve. Nebyl totiž na mušce pouze orgánů Státní bezpečnosti. Vysloužil si i odpor ze strany věřících a duchovních své vlastní církve; příliš dobře uměl rušit zaběhané zvyklosti, pohodlí a klid. Někdy možná byl až příliš náročný, a věděl o tom; na jeho úmrtním oznámení stojí dojemná věta: “Zemřelý prosí všechny, aby mu odpustili, čím jim ublížil, a aby se za něho přimlouvali před soudným stolcem Božím.” Avšak jeho bytostné tíhnutí k životní opravdovosti stejně jako jeho souběžné úsilí o opravdovost liturgickou bylo především jeho nejvlastnějším úkolem, jeho břemenem a jařmem, pod kterým sténal, ale skrze něž sloužil své obci a světu vůbec nejplatněji.

Na počest a na připomenutí Zdeňka Bonaventury Boušeho jsme toto číslo Getseman orientovali především liturgicky. Najdete zde předně ukázky Boušeho vlastních dosud nepublikovaných prací. Jde o tři příležitostné texty: pohřební kázání, prosba o odpuštění (Bouše byl také mužem obrácení) a dopis, popisující autorovu liturgickou praxi v posledním období jeho života.

Knihu Františka Kunetky Úvod do liturgie svátostí jsme již v Getsemanech zmiňovali a doporučovali. Jejího autora požádal Pavel Hradilek o rozhovor, a v něm se soustředil jednak na obecné otázky liturgie v našich časových a kulturních souřadnicích, jednak speciálně na problém liturgické hudby.

A konečně posledním příspěvkem liturgické části je dvoudílná analýza Klemense Richtera, věnovaná otázce liturgického chleba a vína. Nejde jen o otázku dávné historie, kdy křesťané byli ochotni si podřezávat krky kvůli tomu, zda má chléb být kvašený nebo nekvašený. I dnes by totiž znamení měla něco znamenat, a je třeba věnovat tomu odpovídající pozornost.

Na konec poslední stránky Bouše napsal: “Přijď Pane Ježíši.” Amen, přijď.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jan Spousta