Jste zde

Odvážný rozchod s „církví mužů“?

V Římě v březnu t. r. skončila Generální kongregace Tovaryšstva Ježíšova, v pořadí 34. během 450 let existence řádu. V jejím průběhu byl přijat pozoruhodný dokument, překvapující otevřeností a vstřícností v dnešní době, kdy zaznamenáváme tak málo signálů ze strany oficiálních církevních institucí k dialogu a naslouchání druhým. Jedná se o rezoluci o postavení ženy ve společnosti, církvi a Tovaryšstvu. Obsah dokumentu lze shrnout do následujících bodů:

1) Nelze popřít, že během dějin docházelo k diskriminaci žen ve společnosti i v církvi. Dochází k ní i dnes. Tento postoj je zakořeněn do ekonomických, sociálních i náboženských struktur naší společnosti. I jezuité se v minulosti podíleli na tomto postoji, .vydávajíce jej za potvrzený Bohem", a dnes jej hluboce litují.

2) Jezuité chtějí na základě rovnosti stvoření (Gn 1,27) a Ježíšova vztahu k ženám podporovat plnoprávnost žen ve všech složkách života. Uvědomují si, že by svou službu bez jejich pomoci nemohli vykonávat. Nechtějí mluvit jejich jménem, ovšem .můžeme mluvit o tom, co jsme se naučili o nich, o nás samých a o našich vztazích s nimi".

3) Všichni jezuité jsou vyzváni, aby .NASLOUCHALI odvážně a citlivě zkušenostem žen. Mnohé z nich necítí, že jim muži naslouchají. (. . .) Bez tohoto naslouchání by se žádná akce v této oblasti, ač by byla míněna jakkoli dobře, nedotkla skutečných potřeb žen, potvrdila by mužskou blahovůli a

- 40. strana podpořila by dominantní postavení mužů. Naslouchání v duchu přátelství a rovnosti je nejkonkrétnějším způsobem, jak reagovat, a je dokonce základem naší odvážné účasti na reformě nespravedlivých struktur".

4) Všichni jezuité jsou vyzváni jako jednotlivci i instituce, aby vyjádřili s ženami svou solidaritu, např. následujícím způsobem:

a)  ve školách a univerzitách vyučovat v duchu rovnosti mezi muži i ženami

b)  podpora určitým proudům osvobozujícím ženy, povzbuzování ke vstupu do politického a sociálního života

c)  vystupovat proti násilí páchanému na ženách

d) vhodná je přítomnost žen ve službách jezuitských institucí, nevyjímaje službu vzdělávání a formace

e)  mnohé z kroků podniknutých na celém světě tímto směrem nelze opustit, ale je třeba je rozšířit

5) Tovaryšstvo .děkuje za vše, co bylo již vykonáno, často za cenu velké námahy, při vytváření spravedlivějších vztahů mezi muži a ženami. Děkujeme ženám za příklad, který dávaly a dávají. Děkujeme zejména řeholnicím, kterým se cítíme zvlášť blízko a které byly průkopnicemi v mnoha oblastech při svém poslání pro spravedlnost a mír. (. . .) V Tovaryšstvu se chceme zejména věnovat zřetelnějšímu a jasnějšímu způsobu vyjádření této solidarity s ženami. To by mělo tvořit nedílnou součást našeho poslání. (. . .) Víme, že rozumná a nadšená podpora uctivému smíření může vyplývat jen z toho, že náš Bůh lásky a spravedlnosti všechno smiřuje a slibuje svět, v němž už není rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou (Ga 3,28).

8) Text obsahuje četné úseky, které lze chápat ve vztahu ke kněžství žen.

.Tato otázka nebyla probírána," upřesnil José Maria Devera, mluvčí kongregace.  .Ovšem určitá část jezuitů se staví ke službám žen kladně. Není jich však většina." Církev je společností s neustálým vývojem a .nikdo neví, kam tyto změny povedou". Jezuité jsou .otevřeni" každému vývoji. 

Podle Le Nouveau Quotidien 25. - 26. mars 95 (francouzský překlad dokumentu) zpracoval Pavel Podorebský